Köp Vyvanse 70 mg

kr40.00

In stock

Köp Vyvanse 70 mg

Används

Lisdexamfetamin används för att behandla ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) som en del av en total behandlingsplan, inklusive psykologiska, sociala och andra behandlingar. Det kan hjälpa till att öka förmågan att uppmärksamma, hålla fokus och sluta pirra. Lisdexamfetamin kan också användas för att behandla hetsätningsstörning (BED). Det kan hjälpa till att minska antalet hetsätande dagar. Denna medicin är ett stimulerande medel. Det tros fungera genom att återställa balansen mellan vissa naturliga kemikalier (neurotransmittorer) i hjärnan. Denna medicin rekommenderas inte för viktminskning på grund av risken för allvarliga biverkningar.

Hur man använder Vyvanse
Läs läkemedelsguiden från din apotekspersonal innan du börjar ta lisdexamfetamin och varje gång du får påfyllning. Om du har några frågor, fråga din läkare eller apotekspersonal.

Ta denna medicin med eller utan mat enligt anvisningar från din läkare, vanligtvis en gång dagligen på morgonen. Ta inte denna medicin på eftermiddagen eller kvällen eftersom det kan leda till att du har svårt att sova. Doseringen baseras på ditt medicinska tillstånd och svar på behandlingen. Din läkare kan justera din dos för att hitta den dos som är bäst för dig. Följ din läkares instruktioner noggrant.

90 %
per recept
Börja spara på Vyvanse nu
Hjälp oss hitta den största rabatten du är berättigad till
Har du personförsäkring eller försäkring genom din arbetsgivare?
Ja
Nej
Om du tar tuggtabletten, tugga tabletten noggrant och svälj sedan.

Om du tar kapselformen av detta läkemedel, svälj kapseln hel. Men om du har problem med att svälja kapseln kan du öppna kapseln och hälla allt innehåll (pulver) i ett glas vatten eller apelsinjuice eller blanda i yoghurt. Använd en sked för att bryta isär eventuellt pulver som sitter ihop. Rör om väl tills innehållet löser sig helt. Drick eller ät blandningen direkt. Förbered inte en leverans i förväg. Det är normalt att se en filmig beläggning på insidan av ditt glas eller behållare efter att du har druckit eller ätit all medicin.

Använd denna medicin regelbundet för att få mest nytta av den. För att hjälpa dig komma ihåg, ta det vid samma tidpunkt varje dag.

Under behandlingen kan din läkare ibland rekommendera att du avbryter medicineringen en kort stund för att se om det finns några förändringar i ditt beteende och om medicinen fortfarande behövs.

Om du plötsligt slutar använda detta läkemedel kan du få abstinensbesvär (som svår trötthet, sömnproblem, mentala/humörsförändringar som depression). För att förhindra abstinens kan din läkare sänka din dos långsamt. Uttag är mer sannolikt om du har använt lisdexamfetamin under lång tid eller i höga doser. Tala genast om för din läkare eller apotekspersonal om du har abstinens.

Även om det hjälper många människor, kan detta läkemedel ibland orsaka beroende. Denna risk kan vara högre om du har en missbruksstörning (som överanvändning av eller beroende av droger/alkohol). Öka inte din dos, ta den inte oftare eller använd den under en längre tid än föreskrivet. Avbryt medicineringen på rätt sätt när det är så riktat.

När denna medicin används under lång tid kanske det inte fungerar lika bra. Tala med din läkare om denna medicin slutar fungera bra.

Tala om för din läkare om ditt tillstånd inte förbättras eller om det förvärras.

Compare
Category:

Köp Vyvanse 70 mg

Köp Vyvanse 70 mg online

Köp Vyvanse 70 mg online Vyvanse används vid behandling av binge ätstörning; Adhd och tillhör läkemedelsklassen CNS-stimulanser. Risk kan inte uteslutas under graviditeten. Vyvanse 70 mg klassificeras som ett Schema 2-kontrollerat ämne enligt Controlled Substance Act (CSA).

Bieffekter
Vanliga biverkningar av Vyvanse inkluderar: sömnlöshet och irritabilitet. Andra biverkningar inkluderar: yrsel, viktminskning och xerostomi. Se nedan för en omfattande lista över biverkningar.
Användning av CNS-stimulanser (amfetamin och metylfenidatinnehållande produkter), inklusive lisdexamfetamin-dimesylat, har en hög potential för missbruk och beroende. Bedöm risken för missbruk innan du ordinerar och övervaka tecken på missbruk och beroende under behandlingen.

Allmänna bruksanvisningar
Ta VYVANSE i munnen på morgonen med eller utan mat; undvik eftermiddagsdoser på grund av risken för sömnlöshet. VYVANSE kan administreras på något av följande sätt:

Information för VYVANSE kapslar:

Svälj VYVANSE kapslar hela, eller
Öppna kapslar, töm och blanda hela innehållet med yoghurt, vatten eller apelsinjuice. Om innehållet i kapseln innehåller något komprimerat pulver kan en sked användas för att bryta isär pulvret. Innehållet bör blandas tills det är helt spridd. Konsumera hela blandningen omedelbart. Den ska inte lagras. Den aktiva ingrediensen löser sig fullständigt när den väl har dispergerats; emellertid kan en film innehållande de inaktiva ingredienserna finnas kvar i glaset eller behållaren när blandningen konsumeras.

Information för VYVANSE tuggtabletter:

VYVANSE tuggtabletter måste tuggas ordentligt innan de sväljs.
VYVANSE kapslar kan ersättas med VYVANSE tuggtabletter på en enhet per enhet / mg per mg bas (till exempel 30 mg kapslar för 30 mg tuggtablett).

Ta inte mindre än en kapsel eller tuggtablett per dag. En enstaka dos ska inte delas upp.

Dosering för behandling av ADHD
Rekommenderad startdos är 30 mg en gång dagligen på morgonen hos patienter från 6 år och uppåt. Dosen kan justeras i steg om 10 mg eller 20 mg med ungefär veckovisa intervall upp till maximal dos på 70 mg / dag.

Dosering för behandling av måttlig till svår BED hos vuxna
Den rekommenderade startdosen är 30 mg / dag som ska titreras i steg om 20 mg med ungefär veckovis intervall för att uppnå den rekommenderade måldosen på 50 till 70 mg / dag. Den maximala dosen är 70 mg / dag. Avbryt VYVANSE om matätning inte förbättras.

Dosering hos patienter med nedsatt njurfunktion
Hos patienter med svårt nedsatt njurfunktion (GFR 15 till <30 ml / min / 1,73 m2) bör den maximala dosen inte överstiga 50 mg / dag. Hos patienter med njursjukdom i slutstadiet (ESRD, GFR <15 ml / min / 1,73 m2) är den maximala rekommenderade dosen 30 mg / dag Doseringsändringar på grund av läkemedelsinteraktioner

Medel som ändrar pH i urinen kan påverka urinutsöndringen och förändra blodnivåerna av amfetamin. Syrande medel (t.ex. askorbinsyra) sänker blodnivåerna, medan alkaliserande medel (t ex natriumbikarbonat) ökar blodnivåerna. Justera VYVANSE-dosen i enlighet med detta

Vidare information
Rådfråga alltid din vårdgivare för att säkerställa att informationen som visas på den här sidan gäller dina personliga förhållanden. Köp vyvanse 70 mg online

Köp Vyvanse online i Sverige | Vyvanse till salu i sverige | Vyvanse

Köp Vyvanse online i Sverige | Vyvanse till salu i Sverige | Vyvanse

Medicine Namn:
Generiskt namn: Lisdexamfetamin – Oralt
Uttal: (lis-DEX-am-FET-a-meen)
Märke (n): Vyvanse
Varning
Missbruk eller missbruk av amfetamin kan orsaka allvarliga (möjligen dödliga) hjärt- och blodtrycksproblem. Amfetamin-typ mediciner kan deformera. Använd endast som specificerat. Om du använder det här läkemedlet under en längre tid, kan du bero på det och kan få abstinenssymptom efter att du har stoppat läkemedlet. Kontakta din läkare eller apotekspersonal för mer information. (Se även Så här använder du avsnittet.)
Kollar

Lisdexamfetamin används för att behandla ADHD som en del av en total behandlingsplan, inklusive psykologiska, sociala och andra behandlingar. Det kan bidra till att öka möjligheten att vara medveten, hålla fokus och sluta fidgeting. Lisdexamfetamin kan också användas för att behandla binge eating disorder (BED). Det kan hjälpa till att minska antalet binge-äta dagar. Denna medicinering är en stimulans. Det är tänkt att arbeta genom att återställa balansen mellan vissa naturliga kemikalier (neurotransmittorer) i hjärnan. Detta läkemedel rekommenderas inte för viktminskning på grund av risken för allvarliga biverkningar.

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
Missbruk & beroende. Vyvanse, andra amfetamininnehållande läkemedel och metylfenidat har stor risk för missbruk och kan orsaka fysiskt och psykiskt beroende. Din vårdgivare (HCP) bör kontrollera dig eller ditt barn för tecken på missbruk och beroende före och under behandling med Vyvanse.

Berätta för din HCP om du eller ditt barn någonsin har missbrukat eller varit beroende av alkohol, receptbelagda läkemedel eller gatudroger. Din HCP kan berätta mer om skillnaderna mellan fysiskt och psykiskt beroende och drogberoende.

Vyvanse är ett federalt kontrollerat ämne (CII) eftersom det innehåller lisdexamfetamin dimesylat som kan vara ett mål för människor som missbrukar receptbelagda läkemedel eller gatudroger. Förvara Vyvanse på en säker plats för att skydda den från stöld. Sälj eller ge aldrig din Vyvanse till någon annan eftersom den kan orsaka dödsfall eller skada för dem och det är mot lagen.

 

Vem bör inte ta Vyvanse?
Ta inte Vyvanse om du eller ditt barn är:

allergisk mot amfetaminprodukter eller någon av ingredienserna i Vyvanse. Se Läkemedelsguide för en lista över ingredienser.
tar, eller har slutat ta under de senaste 14 dagarna, ett läkemedel som kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare).
behandlas med antibiotikumet linezolid eller intravenöst metylenblått.
Vyvanse kan orsaka allvarliga biverkningar, inklusive:

Hjärtrelaterade problem inklusive: plötslig död, stroke och hjärtinfarkt hos vuxna; plötslig död hos barn som har hjärtproblem eller hjärtfel; ökat blodtryck och hjärtfrekvens. Din läkare bör kontrollera dig eller ditt barn noggrant med avseende på hjärtproblem innan behandlingen med Vyvanse påbörjas. Berätta för din HCP om du eller ditt barn har några hjärtproblem, hjärtfel, högt blodtryck eller en familjehistoria av dessa problem. Din HCP bör kontrollera ditt eller ditt barns blodtryck och hjärtfrekvens regelbundet under behandling med Vyvanse. Ring din vårdcentral eller gå till akuten omedelbart om du eller ditt barn har några tecken på hjärtproblem som bröstsmärtor, andnöd eller svimning under behandling med Vyvanse.
Mentala (psykiatriska) problem, inklusive: nytt eller sämre beteende och tankeproblem; ny eller värre bipolär sjukdom; nya psykotiska symtom (som att höra röster, eller se eller tro saker som inte är verkliga) eller nya maniska symtom. Berätta för din HCP om eventuella psykiska problem som du eller ditt barn har eller om en familjehistoria av självmord, bipolär sjukdom eller depression. Ring din vårdcentral omedelbart om du eller ditt barn har några nya eller förvärrade psykiska symtom eller problem under behandling med Vyvanse, särskilt att höra röster, se eller tro saker som inte är verkliga eller nya maniska symtom.
Bromsad tillväxt (längd och vikt) hos barn. Barn bör ofta kontrollera sin längd och vikt under behandling med Vyvanse. Behandling med Vyvanse kan avbrytas om ditt barn inte växer eller går upp i vikt.
Cirkulationsproblem i fingrar och tår (perifer vaskulopati, inklusive Raynauds fenomen). Berätta för din HCP om du eller ditt barns fingrar eller tår känner sig domna, svala, smärtsamma, ändrar färg från blek, till blå, till röd, eller om de är känsliga för temperatur. Ring din vårdcentral omedelbart om du eller ditt barn har några tecken på oförklarliga sår på fingrar eller tår under behandling med Vyvanse.
Serotonin syndrom. Ett potentiellt livshotande problem som kallas serotonergt syndrom kan inträffa när Vyvanse tas tillsammans med vissa andra läkemedel. Sluta ta Vyvanse och ring din HCP eller gå till närmaste sjukhus akuten omedelbart om du eller ditt barn utvecklar något av följande tecken och symtom på serotonergt syndrom: agitation, rodnad, koma, förlust av koordination, yrsel, se eller höra saker som inte är verkliga (hallucinationer), hög kroppstemperatur (hypertermi), snabba hjärtslag, kramper, svettning, förvirring, skakningar, stela muskler eller muskelryckningar, förändringar i blodtryck, illamående, kräkningar, diarré.

Innan du tar Vyvanse, berätta för din läkare om alla medicinska tillstånd, inklusive om du eller ditt barn:

är gravid eller planerar att bli gravid. Vyvanse kan skada det ofödda barnet.
ammar eller planerar att amma. Vyvanse går över i bröstmjölk. Du eller ditt barn ska inte amma under behandling med Vyvanse. Prata med din HCP om det bästa sättet att mata barnet under behandling med Vyvanse.
Vilka är möjliga biverkningar av Vyvanse?
De vanligaste biverkningarna av Vyvanse hos barn 6 till 17 och vuxna med ADHD inkluderar:

aptitlöshet (anorexi)
minskad aptit
diarre
torr mun
sömnproblem
magont
ångest
viktminskning
yrsel
irritabilitet
illamående
kräkningar
De vanligaste biverkningarna av Vyvanse hos vuxna med måttlig till svår B.E.D. omfatta:

torr mun
minskad aptit
förstoppning
ångest
sömnproblem
ökad hjärtrytm
känner sig nervös
Vad är Vyvanse?
Vyvanse är ett receptbelagt läkemedel som används för behandling av AttentionDeficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) hos patienter 6 år och uppåt, och för behandling av måttlig till svår hetsätningsstörning (B.E.D.) hos vuxna. Vyvanse ska inte användas till barn under 6 år med ADHD. Vyvanse är inte för viktminskning. Det är inte känt om Vyvanse är säkert och effektivt för behandling av fetma. Det är inte känt om Vyvanse är säkert och effektivt för användning hos barn med B.E.D.

För ytterligare säkerhetsinformation, klicka här för förskrivningsinformation och medicineringsguide och diskutera med din HCP.

Du uppmuntras att rapportera negativa biverkningar av receptbelagda läkemedel till FDA. Besök www.fda.gov/medwatch eller ring 1-800-FDA-1088.

 

Takeda har åtagit sig att hjälpa till att säkerställa korrekt användning av stimulerande mediciner. Se Korrekt användning av receptbelagda stimulerande läkemedel för ytterligare information.

Det finns ett graviditetsregister för kvinnor som exponeras för VYVANSE under graviditeten. Syftet med registret är att samla in information om hälsan hos kvinnor som exponerats för VYVANSE och deras bebis. Om du eller ditt barn blir gravid under behandling med VYVANSE, prata med din vårdgivare om att registrera dig hos National Pregnancy Registry for Psychostimulants på 1-866-961-2388 eller besök online på https://womensmentalhealth.org/clinical-and- forskningsprogram/graviditetsregister/adhd-läkemedel/.

Köp Vyvanse 70 mg,Köp Vyvanse 70 mg,Köp Vyvanse 70 mg,Köp Vyvanse 70 mg,Köp Vyvanse 70 mg,Köp Vyvanse 70 mg,Köp Vyvanse 70 mg,Köp Vyvanse 70 mg,Köp Vyvanse 70 mg,Köp Vyvanse 70 mg,Köp Vyvanse 70 mg,Köp Vyvanse 70 mg,Köp Vyvanse 70 mg,Köp Vyvanse 70 mg,Köp Vyvanse 70 mg,Köp Vyvanse 70 mg,Köp Vyvanse 70 mg,Köp Vyvanse 70 mg,Köp Vyvanse 70 mg,Köp Vyvanse 70 mg,Köp Vyvanse 70 mg,Köp Vyvanse 70 mg,Köp Vyvanse 70 mg,Köp Vyvanse 70 mg,Köp Vyvanse 70 mg,Köp Vyvanse 70 mg,Köp Vyvanse 70 mg,Köp Vyvanse 70 mg,Köp Vyvanse 70 mg,Köp Vyvanse 70 mg,Köp Vyvanse 70 mg,Köp Vyvanse 70 mg,Köp Vyvanse 70 mg,Köp Vyvanse 70 mg,Köp Vyvanse 70 mg,Köp Vyvanse 70 mg,Köp Vyvanse 70 mg,Köp Vyvanse 70 mg,Köp Vyvanse 70 mg,

Submit your review

Your email address will not be published.

Reviews

There are no reviews yet.

See It Styled On Instagram

    Instagram did not return a 200.

Main Menu

Köp Vyvanse 70 mg

Köp Vyvanse 70 mg