Köp vyvanse 70 mg

kr1,800.00kr5,100.00

Köp vyvanse 70 mg

Köp Vyvanse 70 mg online
Köp Vyvanse 70 mg online Vyvanse används vid behandling av binge ätstörning; Adhd och tillhör läkemedelsklassen CNS-stimulanser. Risk kan inte uteslutas under graviditeten. Vyvanse 70 mg klassificeras som ett Schema 2-kontrollerat ämne enligt Controlled Substance Act (CSA).

Bieffekter
Vanliga biverkningar av Vyvanse inkluderar: sömnlöshet och irritabilitet. Andra biverkningar inkluderar: yrsel, viktminskning och xerostomi. Se nedan för en omfattande lista över biverkningar.
Användning av CNS-stimulanser (amfetamin och metylfenidatinnehållande produkter), inklusive lisdexamfetamin-dimesylat, har en hög potential för missbruk och beroende. Bedöm risken för missbruk innan du ordinerar och övervaka tecken på missbruk och beroende under behandlingen.

Allmänna bruksanvisningar
Ta VYVANSE i munnen på morgonen med eller utan mat; undvik eftermiddagsdoser på grund av risken för sömnlöshet. VYVANSE kan administreras på något av följande sätt:

Information för VYVANSE kapslar:

Svälj VYVANSE kapslar hela, eller
Öppna kapslar, töm och blanda hela innehållet med yoghurt, vatten eller apelsinjuice. Om innehållet i kapseln innehåller något komprimerat pulver kan en sked användas för att bryta isär pulvret. Innehållet bör blandas tills det är helt spridd. Konsumera hela blandningen omedelbart. Den ska inte lagras. Den aktiva ingrediensen löser sig fullständigt när den väl har dispergerats; emellertid kan en film innehållande de inaktiva ingredienserna finnas kvar i glaset eller behållaren när blandningen konsumeras.

Information för VYVANSE tuggtabletter:

VYVANSE tuggtabletter måste tuggas ordentligt innan de sväljs.
VYVANSE kapslar kan ersättas med VYVANSE tuggtabletter på en enhet per enhet / mg per mg bas (till exempel 30 mg kapslar för 30 mg tuggtablett).

Ta inte mindre än en kapsel eller tuggtablett per dag. En enstaka dos ska inte delas upp.

Dosering för behandling av ADHD
Rekommenderad startdos är 30 mg en gång dagligen på morgonen hos patienter från 6 år och uppåt. Dosen kan justeras i steg om 10 mg eller 20 mg med ungefär veckovisa intervall upp till maximal dos på 70 mg / dag.

Dosering för behandling av måttlig till svår BED hos vuxna
Den rekommenderade startdosen är 30 mg / dag som ska titreras i steg om 20 mg med ungefär veckovis intervall för att uppnå den rekommenderade måldosen på 50 till 70 mg / dag. Den maximala dosen är 70 mg / dag. Avbryt VYVANSE om matätning inte förbättras.

Dosering hos patienter med nedsatt njurfunktion
Hos patienter med svårt nedsatt njurfunktion (GFR 15 till <30 ml / min / 1,73 m2) bör den maximala dosen inte överstiga 50 mg / dag. Hos patienter med njursjukdom i slutstadiet (ESRD, GFR <15 ml / min / 1,73 m2) är den maximala rekommenderade dosen 30 mg / dag Doseringsändringar på grund av läkemedelsinteraktioner

Medel som ändrar pH i urinen kan påverka urinutsöndringen och förändra blodnivåerna av amfetamin. Syrande medel (t.ex. askorbinsyra) sänker blodnivåerna, medan alkaliserande medel (t ex natriumbikarbonat) ökar blodnivåerna. Justera VYVANSEdosen i enlighet med detta

Vidare information
Rådfråga alltid din vårdgivare för att säkerställa att informationen som visas på den här sidan gäller dina personliga förhållanden. Köp vyvanse 70 mg online

 

Clear
Compare
SKU: N/A Category:

Köp vyvanse 70 mg

Hur du tar Vyvanse

Vyvanse ska tas en gång om dagen på morgonen precis som din läkare säger åt dig att ta det. Vyvanse kan tas med eller utan mat.

Medan Vyvanse erbjuder doseringsalternativ från 10 mg till 70 mg, är den rekommenderade startdosen 30 mg. Din läkare kan med jämna mellanrum öka eller minska din dos för att hjälpa till att kontrollera ADHD-symtom och hantera biverkningar. Den maximala dagliga dosen av Vyvanse är 70 mg.

Din läkare kan ibland avbryta behandlingen med Vyvanse ett tag för att se om Vyvanse fortfarande är rätt för dig. Du ska ta Vyvanse precis som din läkare säger åt dig att ta det.

Använder Vyvanse ansvarsfullt
Förvara din medicin på en säker plats, som ett låst skåp.
Ge inte Vyvanse till andra människor, även om de har samma tillstånd. Det kan skada dem. Kasta inte oanvänd Vyvanse i ditt hushållssopor eftersom det kan skada andra människor eller djur. Fråga din läkare eller apotekspersonal om ett program för återtagning av medicin i ditt samhälle.
Om du inte avslutar ditt fullständiga recept kan du få hjälp med att hitta en återlämningskiosk på https://snabba-lakemedel.com/

Förstå säkerhetsinformation

Tala om för läkaren om du har några njurproblem. Din läkare kan sänka dosen Vyvanse.
Tala om för läkaren om du är gravid eller planerar att bli gravid. Det är inte känt om Vyvanse kan skada ditt ofödda barn.
Tala om för läkaren om du ammar eller planerar att amma. Amma inte medan du tar Vyvanse. Tala med din läkare om det bästa sättet att mata ditt barn om du tar Vyvanse.
Läkaren kan göra regelbundna kontroller av ditt hjärta och ditt blodtryck medan du tar Vyvanse.
Om du tar för mycket Vyvanse, ring läkaren eller giftkontrollcentralen omedelbart eller ta dig till närmaste akutmottagning.

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

Missbruk & beroende. Vyvanse, andra amfetamininnehållande läkemedel och metylfenidat har en stor risk för missbruk och kan orsaka fysiskt och psykiskt beroende. Din vårdgivare (HCP) bör kontrollera dig eller ditt barn för tecken på missbruk och beroende före och under behandling med Vyvanse.

Berätta för din HCP om du eller ditt barn någonsin har missbrukat eller varit beroende av alkohol, receptbelagda läkemedel eller gatudroger. Din HCP kan berätta mer om skillnaderna mellan fysiskt och psykiskt beroende och drogberoende.

Vyvanse är ett federalt kontrollerat ämne (CII) eftersom det innehåller lisdexamfetamin dimesylat som kan vara ett mål för människor som missbrukar receptbelagda läkemedel eller gatudroger. Förvara Vyvanse på en säker plats för att skydda den från stöld. Sälj eller ge aldrig din Vyvanse till någon annan eftersom den kan orsaka dödsfall eller skada för dem och det är mot lagen.

 

Vem bör inte ta Vyvanse?

Ta inte Vyvanse om du eller ditt barn är:

allergisk mot amfetaminprodukter eller någon av ingredienserna i Vyvanse. Se Läkemedelsguide för en lista över ingredienser.
tar, eller har slutat ta under de senaste 14 dagarna, ett läkemedel som kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare).
behandlas med antibiotikumet linezolid eller intravenöst metylenblått.
Vyvanse kan orsaka allvarliga biverkningar, inklusive:

Hjärtrelaterade problem inklusive: plötslig död, stroke och hjärtinfarkt hos vuxna; plötslig död hos barn som har hjärtproblem eller hjärtfel; ökat blodtryck och hjärtfrekvens. Din läkare bör kontrollera dig eller ditt barn noggrant med avseende på hjärtproblem innan behandlingen med Vyvanse påbörjas. Berätta för din HCP om du eller ditt barn har några hjärtproblem, hjärtfel, högt blodtryck eller en familjehistoria av dessa problem. Din HCP bör kontrollera ditt eller ditt barns blodtryck och hjärtfrekvens regelbundet under behandling med Vyvanse. Ring din vårdcentral eller gå till akuten omedelbart om du eller ditt barn har några tecken på hjärtproblem som bröstsmärtor, andnöd eller svimning under behandling med Vyvanse.
Mentala (psykiatriska) problem, inklusive: nytt eller sämre beteende och tankeproblem; ny eller värre bipolär sjukdom; nya psykotiska symtom (som att höra röster, eller se eller tro saker som inte är verkliga) eller nya maniska symtom. Berätta för din vårdcentral om eventuella psykiska problem som du eller ditt barn har eller om en familjehistoria av självmord, bipolär sjukdom eller depression. Ring din vårdcentral omedelbart om du eller ditt barn har några nya eller förvärrade psykiska symtom eller problem under behandling med Vyvanse, särskilt att höra röster, se eller tro saker som inte är verkliga eller nya maniska symtom.
Bromsad tillväxt (längd och vikt) hos barn. Barn bör ofta kontrollera sin längd och vikt under behandling med Vyvanse. Behandling med Vyvanse kan avbrytas om ditt barn inte växer eller går upp i vikt.
Cirkulationsproblem i fingrar och tår (perifer vaskulopati, inklusive Raynauds fenomen). Berätta för din HCP om du eller ditt barns fingrar eller tår känner sig domna, svala, smärtsamma, ändrar färg från blek, till blå, till röd, eller om de är känsliga för temperatur. Ring din vårdcentral omedelbart om du eller ditt barn har några tecken på oförklarliga sår på fingrar eller tår under behandling med Vyvanse.
Serotonin syndrom. Ett potentiellt livshotande problem som kallas serotonergt syndrom kan inträffa när Vyvanse tas tillsammans med vissa andra läkemedel. Sluta ta Vyvanse och ring din HCP eller gå till närmaste sjukhus akuten omedelbart om du eller ditt barn utvecklar något av följande tecken och symtom på serotonergt syndrom: agitation, rodnad, koma, förlust av koordination, yrsel, se eller höra saker som inte är verkliga (hallucinationer), hög kroppstemperatur (hypertermi), snabba hjärtslag, kramper, svettning, förvirring, skakningar, stela muskler eller muskelryckningar, förändringar i blodtryck, illamående, kräkningar, diarré.
Innan du tar Vyvanse, berätta för din läkare om alla medicinska tillstånd, inklusive om du eller ditt barn:

är gravid eller planerar att bli gravid. Vyvanse kan skada det ofödda barnet.
ammar eller planerar att amma. Vyvanse går över i bröstmjölk. Du eller ditt barn ska inte amma under behandling med Vyvanse. Prata med din HCP om det bästa sättet att mata barnet under behandling med Vyvanse.
Vilka är möjliga biverkningar av Vyvanse?
De vanligaste biverkningarna av Vyvanse hos barn 6 till 17 och vuxna med ADHD inkluderar:

aptitlöshet (anorexi)

minskad aptit
diarre
torr mun
sömnproblem
magont
ångest
viktminskning
yrsel
irritabilitet
illamående
kräkningar

Vad är Vyvanse?

Vyvanse är ett receptbelagt läkemedel som används för behandling av Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) hos patienter 6 år och äldre. Vyvanse ska inte användas till barn under 6 år med ADHD. Vyvanse är inte för viktminskning. Det är inte känt om Vyvanse är säkert och effektivt för behandling av fetma.

Köp vyvanse 70 mg,Köp vyvanse 70 mg,Köp vyvanse 70 mg,Köp vyvanse 70 mg,Köp vyvanse 70 mg,Köp vyvanse 70 mg,Köp vyvanse 70 mg,Köp vyvanse 70 mg,Köp vyvanse 70 mg,Köp vyvanse 70 mg,Köp vyvanse 70 mg,Köp vyvanse 70 mg,Köp vyvanse 70 mg,Köp vyvanse 70 mg,Köp vyvanse 70 mg,Köp vyvanse 70 mg,Köp vyvanse 70 mg,Köp vyvanse 70 mg,Köp vyvanse 70 mg,Köp vyvanse 70 mg,Köp vyvanse 70 mg,Köp vyvanse 70 mg,Köp vyvanse 70 mg,Köp vyvanse 70 mg,Köp vyvanse 70 mg,Köp vyvanse 70 mg,Köp vyvanse 70 mg,Köp vyvanse 70 mg,

Additional information

Antal

100 piller, 150 piller, 200 piller, 300 piller, 400 piller, 500 piller

Submit your review

Your email address will not be published.

Reviews

There are no reviews yet.

See It Styled On Instagram

    Instagram did not return a 200.

Main Menu

kr1,800.00kr5,100.00

Add to Cart