Köp Tramadol 200 mg

kr1,800.00kr5,100.00

Köp Tramadol 200 mg

Används
Se även varningsavsnittet. Detta läkemedel används för att lindra måttlig till måttlig svår smärta. Tramadol tillhör en klass av läkemedel som kallas opioidanalgetika. Det arbetar i hjärnan för att förändra hur din kropp mår och reagerar på smärta.

Hur man använder Tramadol HCL
Läs läkemedelsguiden från din apotekspersonal innan du börjar ta tramadol och varje gång du får påfyllning. Om du har några frågor, fråga din läkare eller apotekspersonal.

Ta denna medicin genom munnen enligt anvisningar från din läkare, vanligtvis var 4:e till 6:e timme efter behov för smärtlindring. Du kan ta detta läkemedel med eller utan mat. Om du har illamående kan det hjälpa att ta detta läkemedel med mat. Fråga din läkare eller apotekspersonal om andra sätt att minska illamåendet (som att ligga ner i 1 till 2 timmar med så lite huvudrörelse som möjligt).

Om du använder den flytande formen av detta läkemedel, mät noggrant dosen med en speciell mätanordning/sked. Använd inte en hushållssked eftersom du kanske inte får rätt dos.

Doseringen baseras på ditt medicinska tillstånd och svar på behandlingen. För att minska risken för biverkningar kan din läkare uppmana dig att börja med detta läkemedel med en låg dos och gradvis öka din dos. Följ din läkares instruktioner noggrant. Den maximala rekommenderade dosen är 400 milligram per dag. Om du är äldre än 75 år är den maximala rekommenderade dosen 300 milligram per dag. Öka inte din dos, ta medicinen oftare eller ta den under en längre tid än vad som föreskrivs. Avbryt medicineringen på rätt sätt när det är så riktat.

Smärtmediciner fungerar bäst om de används då de första tecknen på smärta uppstår. Om du väntar tills smärtan har förvärrats kanske medicinen inte fungerar lika bra.

Om du har pågående smärta (som till exempel på grund av artrit), kan din läkare uppmana dig att också ta långverkande opioidmediciner. I så fall kan denna medicin användas för plötslig (genombrotts-) smärta endast vid behov. Andra smärtstillande medel (som acetaminophen, ibuprofen) kan också förskrivas. Fråga din läkare eller apotekspersonal om att använda tramadol säkert med andra droger.

Att plötsligt sluta med denna medicin kan orsaka abstinens, särskilt om du har använt den under lång tid eller i höga doser. För att förhindra abstinens kan din läkare sänka din dos långsamt. Tala omedelbart om för din läkare eller apotekspersonal om du har abstinenssymtom som rastlöshet, mentala förändringar/humörsförändringar (inklusive ångest, sömnsvårigheter, självmordstankar), rinnande ögon, rinnande näsa, illamående, diarré, svettning, muskelvärk eller plötslig förändringar i beteende.

När denna medicin används under lång tid kanske det inte fungerar lika bra. Tala med din läkare om denna medicin slutar fungera bra.

Även om det hjälper många människor, kan detta läkemedel ibland orsaka beroende. Denna risk kan vara högre om du har en missbruksstörning (som överanvändning av eller beroende av droger/alkohol). Ta denna medicin exakt som ordinerats för att minska risken för beroende. Fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

Tala om för din läkare om din smärta inte blir bättre eller om den blir värre.

Clear
Compare
SKU: N/A Category:

Köp Tramadol 200 mg

TRAMADOL TEVA LP 200 mg, filmdragerade depottabletter

Tramadol hydroklorid

inramad

Läs denna bipacksedel noggrant innan du tar detta läkemedel eftersom den innehåller viktig information för dig.

· Spara denna bipacksedel. Du kanske behöver läsa den igen.

· Om du har ytterligare frågor, fråga din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Ge inte detta till någon annan. Det kan skada dem, även om deras tecken på sjukdom är desamma som dina.

Om du får några biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även för alla biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Se avsnitt 4.

Vad innehåller detta häfte?

1. Vad är TRAMADOL TEVA LP 200 mg, filmdragerad depottablett och i vilka fall används den?

2. Vad ska jag veta innan jag tar TRAMADOL TEVA LP 200 mg, filmdragerad depottablett?

3. Hur tar man TRAMADOL TEVA LP 200 mg, filmdragerad depottablett?

4. Vilka är de möjliga biverkningarna?

5. Hur ska TRAMADOL TEVA LP 200 mg, filmdragerad depottablett förvaras?

6. Paketets innehåll och annan information.

1. VAD ÄR TRAMADOL TEVA LP 200 mg, filmdragerad depottablett OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR? Gå tillbaka till toppen av sidan
Farmakoterapeutisk grupp – ATC-kod: N02AX02 (ANDRA OPIOIDANALGESIKA).

Tramadol, den aktiva ingrediensen i TRAMADOL TEVA LP 200 mg, filmdragerad depottablett, är ett smärtstillande medel som tillhör klassen opiater. Det verkar på det centrala nervsystemet och lindrar smärta genom att verka på särskilda nervceller i ryggmärgen och hjärnan.

Det är indicerat för behandling av måttlig till intensiv smärta hos vuxna och barn från 12 år.

2. INNAN DU TAR TRAMADOL TEVA LP 200 mg, filmdragerad depottablett? Gå tillbaka till toppen av sidan
Ta inte TRAMADOL TEVA LP 200 mg, filmdragerad depottablett:

om du är allergisk mot tramadol eller mot något av övriga innehållsämnen i TRAMADOL TEVA LP som nämns i avsnitt 6;

– vid akut berusning av alkohol, sömntabletter, andra smärtstillande eller psykotropa läkemedel (läkemedel som påverkar humör och känslor);

om du tar MAO-hämmare samtidigt (läkemedel som används för att behandla depression) eller om du har tagit dem under de två veckorna före behandlingen med Tramadol Teva LP (se avsnittet “Andra läkemedel och Tramadol Teva LP 200 mg depotfilm- tablett med hölje”);

om du har epilepsi och dina anfall inte kontrolleras väl av behandlingen;

· som substitutionsbehandling i samband med abstinens av drogberoende.

Vid långvarig behandling är amning kontraindicerat (se “Graviditet, amning och fertilitet”).

Detta läkemedel BÖR ALLMÄNT INTE ANVÄNDAS, såvida inte din läkare rekommenderar:

· Under graviditet.

Varningar och försiktighetsåtgärder

Tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar TRAMADOL TEVA LP 200 mg, filmdragerad depottablett:

om du tror att du är beroende av andra smärtstillande medel (opioider);

om du lider av nedsatt medvetande (om du känner att du kommer att svimma);

om du är i chock (vilket kan visa sig som kallsvettning);

om du lider av ökat tryck i hjärnan (t.ex. efter en huvudskada eller hjärnsjukdom);

om du har andningssvårigheter;

om du har en tendens till epilepsi eller kramper eftersom risken för epileptiska anfall kan öka;

om du lider av lever- eller njursjukdom;

om du lider av depression och tar antidepressiva läkemedel, eftersom vissa av dem kan interagera med tramadol (se “Andra läkemedel och TRAMADOL TEVA LP 200 mg, filmdragerad depottablett”).

Rådgör i dessa fall med din läkare innan du tar detta läkemedel.

Det finns en liten risk att du kan ha serotonergt syndrom som kan uppstå efter att du tagit tramadol i kombination med vissa antidepressiva eller enbart tramadol. Kontakta omedelbart en läkare om du har symtom relaterade till detta allvarliga syndrom (se avsnitt 4 ”Vilka är de möjliga biverkningarna?”).

Sömnrelaterade andningsstörningar

Tramadol Teva LP kan orsaka sömnrelaterade andningsstörningar såsom central sömnapné (grunt andning/andningsuppehåll under sömnen) och sömnrelaterad hypoxemi (låga syrenivåer i blodet). Symtomen kan inkludera andningsuppehåll under sömnen, att vakna på natten på grund av andnöd, svårigheter att upprätthålla sömnen eller överdriven sömnighet under dagen. Om du eller någon annan upplever dessa symtom, kontakta din läkare. En dosreduktion kan övervägas av din läkare.

Observera att TRAMADOL TEVA LP kan orsaka tillvänjning (behov av att öka doserna för att få samma effekt) och fysiskt och/eller psykiskt beroende även vid terapeutiska doser.

Din läkare bör regelbundet omvärdera behovet av att fortsätta den smärtstillande behandlingen.

Epileptiska anfall har rapporterats hos patienter som tar tramadol i den rekommenderade dosen. Risken kan öka när den tas i kombination med vissa mediciner inklusive antidepressiva medel, bupropion, meflokin och vissa behandlingar för personlighetsstörningar.

Om doserna överstiger den maximala rekommenderade dygnsdosen (400 mg) utsätter du dig för andningssvårigheter och en större risk för epileptiska anfall.

Överskrid aldrig de maximala doser som din läkare ordinerat.

Tala även om för din läkare om något av dessa problem uppstår under behandling med Tramadol Teva LP eller har uppstått tidigare.

Tramadol omvandlas i levern av ett enzym. Variationer i detta enzym finns hos vissa patienter, vilket kan få olika konsekvenser hos olika personer. Vissa människor kanske inte får tillräckligt med smärtlindring, medan andra är mer benägna att uppleva allvarliga biverkningar. Om du märker någon av följande biverkningar ska du sluta ta detta läkemedel och omedelbart söka medicinsk hjälp: långsam eller ytlig andning, förvirring, dåsighet, förträngning av pupiller, illamående eller kräkningar, förstoppning, aptitlöshet.

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du upplever något av följande symtom när du tar Tramadol Teva LP:

Extrem trötthet, brist på aptit, svår buksmärta, illamående, kräkningar eller lågt blodtryck. Detta kan tyda på att du har binjurebarksvikt (låga kortisolnivåer). Om du har dessa symtom, kontakta din läkare, som avgör om du behöver ta ett hormontillskott.

Intag av alkohol och användning av buprenorfin, nalbufin, pentazocin och karbamazepin under behandlingen rekommenderas inte.

Barn och tonåringar

Används till barn med andningsproblem

Tramadol rekommenderas inte för barn med andningsproblem eftersom symtom på tramadoltoxicitet kan vara mer allvarliga hos dessa barn.

Andra läkemedel och TRAMADOL TEVA LP 200 mg, filmdragerad depottablett

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Tramadol Teva LP ska inte tas tillsammans med MAO-hämmare (läkemedel för behandling av depression).

Samtidig användning av Tramadol Teva LP och lugnande medel som bensodiazepiner eller relaterade läkemedel ökar risken för yrsel, andningssvårigheter, koma och kan vara livshotande. Av denna anledning bör samtidig användning endast övervägas i avsaknad av andra terapeutiska alternativ.

Men om din läkare ordinerar Tramadol Teva LP med lugnande medel, bör han se till att dosen och varaktigheten av samtidig behandling är begränsad.

Tala om för din läkare om alla lugnande medel du tar och följ deras dosrekommendationer noggrant. Det kan vara bra att be dina vänner eller släktingar att se upp för de tecken och symtom som beskrivs ovan. Kontakta din läkare om du har dessa typer av symtom.

Den smärtstillande effekten av Tramadol Teva LP kan minska och dess verkningslängd förkortas om du tar läkemedel som innehåller:

karbamazepin (ett antiepileptikum);

– pentazocin, nalbufin eller buprenorfin (smärtstillande medel);

– ondansetron (för att förhindra illamående);

naltrexon (läkemedel mot alkoholberoende).

Din läkare kommer att tala om för dig om du kan ta Tramadol Teva LP och i vilken dos.

Risken för biverkningar ökar:

om du samtidigt som Tramadol Teva LP tar lugnande medel, sömntabletter eller andra smärtstillande medel som morfin och kodein (som också behandlar hosta), samt alkohol eller vissa antidepressiva medel, vissa antiallergiska läkemedel (H1 antihistaminer) , vissa läkemedel mot högt blodtryck, talidomid (ett läkemedel som behandlar multipelt myelom), baklofen (ett läkemedel som minskar ofrivilliga muskelsammandragningar), kan du känna dig mer dåsig eller få intrycket att du kommer att svimma. Om detta händer, tala med din läkare.

om du tar mediciner som kan orsaka kramper (epileptiska anfall), såsom vissa antidepressiva eller antipsykotika. Risken för anfall kan öka om du tar Tramadol Teva LP samtidigt. Din läkare kommer att tala om för dig om Tramadol Teva LP är rätt för dig.

om du tar vissa antidepressiva medel. Tramadol Teva LP kan interagera med dessa läkemedel och du kan uppleva serotonergt syndrom (se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”).

· om du tar antikoagulantia (läkemedel som tunnar ut blodet) samtidigt som Tramadol Teva LP Effekten av dessa läkemedel på koagulationen kan förändras och blödning kan uppstå.

om du tar ett läkemedel som hjälper dig att sluta röka (bupropion).

om du tar Tramadol Teva LP i överskridande av de rekommenderade doserna med lugnande medel, sömntabletter, andra smärtstillande medel eller hostdämpande medel. Du kan ha svårt att andas.

TRAMADOL TEVA LP 200 mg, filmdragerad depottablett med mat, dryck och alkohol

Drick inte alkohol under behandling med Tramadol Teva LP, eftersom detta ökar dess effekt.

Mat har inget inflytande på verkan av Tramadol Teva LP

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid, fråga din läkare eller apotekspersonal om råd innan du tar detta läkemedel.

Fertilitet

Enligt tillgängliga data har tramadol ingen inverkan på kvinnlig och manlig fertilitet.

Graviditet

Det finns mycket lite information om säkerheten vid användning av tramadol hos gravida kvinnor.

Du bör därför inte använda Tramadol Teva LP om du är gravid.

Långvarig användning under graviditet kan orsaka abstinenssyndrom hos den nyfödda.

Matning med mjölk

Tramadol utsöndras i bröstmjölk. Av denna anledning bör du inte ta Tramadol Teva LP mer än en gång under amning eller, om du tar Tramadol Teva LP mer än en gång, ska du sluta amma.

Köra bil och använda maskiner

Tramadol Teva LP kan orsaka dåsighet, yrsel och dimsyn och därför påverka din reaktionsförmåga. Om du känner att dina reaktioner störs, kör inte bil eller annat fordon, använd inte elverktyg eller maskiner.

TRAMADOL TEVA LP 200 mg, filmdragerad depottablett innehåller:

Inte tillämpbar.

3. HUR DU TAR TRAMADOL TEVA LP 200 mg, filmdragerad depottablett? Gå tillbaka till toppen av sidan
Ta alltid detta läkemedel precis som din läkare eller apotekspersonal har sagt till dig. Kontakta din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosering

Doseringen bör anpassas efter intensiteten av din smärta och din personliga smärtkänslighet. Generellt sett bör man ta den minsta dosen som lindrar smärta.

Om inte annat ordinerats av din läkare är den vanliga dosen följande:

Vuxna och tonåringar från 12 år

En tablett Tramadol Teva LP 200 mg, filmdragerad tablett med depottablett, två gånger dagligen (vilket motsvarar 400 mg tramadolhydroklorid per dag), helst morgon och kväll. Om det behövs kan din läkare ordinera en annan dos av Tramadol Teva LP, mer lämpad för din situation.

Överskrid inte 400 mg tramadolhydroklorid per dag, om inte din läkare har ordinerat det.

Används till barn och ungdomar

TRAMADOL TEVA LP 200 mg, filmdragerad depottablett är inte lämplig för barn under 12 år.

Äldre patienter

Hos äldre patienter (över 75 år) kan elimineringen av tramadol minska. Om detta är ditt fall, kommer din läkare att råda dig att placera ut doserna.

Allvarlig lever- eller njursjukdom (lever/njursvikt)/dialyspatienter

Patienter med svår lever- och/eller njurinsufficiens ska inte ta TRAMADOL TEVA LP, depottablett. Om du har mild till måttlig insufficiens kan din läkare rekommendera att du fördelar doserna.

Hur och när ska du ta TRAMADOL TEVA LP, depottablett?

Tramadol Teva LP ska tas oralt.

Tramadol Teva LP tabletter ska alltid sväljas hela, utan att dela eller tugga dem, med tillräckligt med vätska, helst på morgonen och kvällen. Tabletterna kan tas på fastande mage eller tillsammans med måltider.

Hur länge ska du ta TRAMADOL TEVA LP, depottablett?

Tramadol Teva LP ska inte tas längre än nödvändigt. Om du behöver långvarig behandling kommer din läkare att kontrollera regelbundet och ofta (om nödvändigt med uppehåll i behandlingen) om du ska fortsätta att ta Tramadol Teva LP tabletter och i vilken dos.

Om du har intrycket att effekten av TRAMADOL TEVA LP är för stark eller tvärtom för svag, tala med din läkare eller apotekspersonal.

Om du tar mer TRAMADOL TEVA LP 200 mg, filmdragerad depottablett än vad du borde:

Om du av misstag tar en extra dos får det vanligtvis inga negativa konsekvenser. Ta nästa dos enligt ordination.

Efter att ha tagit mycket höga doser kan man notera en förträngning av pupillerna, kräkningar, ett blodtrycksfall, en acceleration av hjärtslag, ett tillstånd av chock, störningar i medvetandet upp till koma (djup medvetslöshet), epileptiska anfall och andningssvårigheter som kan gå så långt som andningsstopp.

I sådana fall bör en läkare omedelbart tillkallas.

Om du glömmer att ta TRAMADOL TEVA LP 200 mg, filmdragerad depottablett:

Om du glömmer att ta tabletterna kan smärtan komma tillbaka. Ta inte dubbel dos för att kompensera för den dos du glömt att ta; bara fortsätt ta tabletterna som tidigare.

Om du slutar att ta Tramadol Teva LP 200 mg, filmdragerad depottablett:

Du ska inte plötsligt sluta ta detta läkemedel om inte din läkare har instruerat det. Om du vill sluta ta detta läkemedel, tala med din läkare först, särskilt om du har tagit det under en längre tid. Din läkare kommer att tala om för dig när och hur du ska sluta, detta kan göras genom att gradvis minska dosen för att minska risken för att undvika biverkningar (abstinenssymtom).

Om du avbryter eller avbryter behandlingen med Tramadol Teva LP för snabbt kan smärtan komma tillbaka. Om du vill avbryta behandlingen på grund av obehagliga effekter, kontakta din läkare.

Abstinensfenomen kan uppstå efter att behandlingen med Tramadol Teva LP avslutats. I sällsynta fall mår vissa personer inte bra när de plötsligt avbryter behandlingen efter att ha tagit Tramadol Teva LP under en tid. De kan känna sig upprörda, oroliga, nervösa eller ostadiga.

Dessa personer kan ha hyperaktivitet, sömnstörningar och gastrointestinala störningar.

I mycket sällsynta fall förekommer panikattacker, hallucinationer, onormala uppfattningar som klåda, stickningar och domningar samt ljud i öronen (tinnitus).

Andra ovanliga störningar i centrala nervsystemet som förvirring, delirium, förändring i personlighetsuppfattning (depersonalisering), förändring i verklighetsuppfattning (derealisering) och vanföreställning om förföljelse (paranoia) har observerats sällan.

Om du upplever något av dessa tillstånd efter att du avslutat behandlingen med Tramadol Teva LP, kontakta din läkare.

Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, fråga din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. VILKA ÄR DE MÖJLIGA BIVERKNINGARNA? Gå tillbaka till toppen av sidan
Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, även om alla inte får dem.

I allmänhet klassificeras frekvensen av biverkningar enligt följande:

mycket vanliga (påverkar fler än 1 av 10 patienter),

– vanliga (påverkar 1 till 10 patienter av 100),

– mindre vanliga (påverkar 1 till 10 patienter av 1 000),

sällsynt (påverkar 1 till 10 patienter av 10 000),

mycket sällsynt (påverkar färre än 1 patient av 10 000),

– inte känd (frekvensen kan inte uppskattas utifrån tillgängliga data).

Du måste omedelbart uppsöka läkare om du får symtom på en allergisk reaktion som svullnad av ansikte, tunga och/eller svalg och/eller svårigheter att svälja eller nässelfeber med andningssvårigheter.

Under behandling med TRAMADOL TEVA LP 200 mg, filmdragerade depottabletter, är de vanligaste biverkningarna illamående och yrsel, som förekommer hos fler än 1 av 10 patienter.

Immunsystemets störningar

Sällsynta: I mycket sällsynta fall har allergiska reaktioner (t.ex. andningssvårigheter, väsande andning, svullnad av huden) och chock (plötslig cirkulationssvikt) inträffat.

Psykiatriska störningar

Sällsynta: hallucinationer, förvirring, sömnstörningar, ångest och mardrömmar.

Psykologiska störningar kan uppstå efter behandling med TRAMADOL TEVA LP. Deras intensitet och karaktär varierar (beroende på patientens personlighet och behandlingens varaktighet). De kan manifesteras av förändringar i humör (oftast eufori, ibland irritabilitet), förändringar i aktivitet (vanligtvis minskad, ibland ökad) och en minskning av kognitiva funktioner och sensoriska uppfattningar (sensoriska förändringar och störningar i identifieringen, vilket kan leda till fel av dom).

Fall av missbruk och beroende har rapporterats såväl som fall av abstinenssyndrom (se avsnittet ”Om du slutar att ta TRAMADOL TEVA LP 200 mg, filmdragerad depottablett”).

Störningar i nervsystemet

Mycket vanliga: yrsel.

Vanliga: huvudvärk, dåsighet.

Sällsynta: Onormala förnimmelser (t.ex. klåda, stickningar, domningar), tremor, kramper, muskelryckningar, okoordinerade rörelser, övergående förlust av medvetande (synkope), talstörningar.

Epileptiska anfall har främst inträffat efter att ha tagit höga doser tramadol eller efter att ha tagit tramadol samtidigt med läkemedel som kan orsaka epileptiska anfall.

Okänd: serotonergt syndrom, som kan visa sig som förändringar i mental status (t.ex. agitation, hallucinationer, koma) och andra effekter, såsom feber, ökad hjärtfrekvens, instabilt blodtryck, ofrivilliga muskelryckningar, muskelstelhet, bristande koordination och /eller gastrointestinala symtom (t.ex. illamående, kräkningar, diarré) (se avsnitt 2 “Vad du behöver veta innan du tar TRAMADOL TEVA LP 200 mg, filmdragerad depottablett?”).

Metabolism och näringsstörningar

Sällsynt: förändring i aptit.

Okänd: sänkt blodsockernivå (hypoglykemi), sänkt natriumnivå i blodet.

Ögonbesvär

Sällsynta: dimsyn, förträngning av pupillen (mios), överdriven utvidgning av pupillen (mydriasis).

Hjärt- och kärlsjukdomar

Mindre vanliga: effekter på hjärtat och blodcirkulationen (hjärtklappning, snabba hjärtslag, svimningskänsla eller chock). Dessa biverkningar uppstår särskilt när du står upp eller under fysisk ansträngning.

Sällsynt: långsam hjärtrytm.

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Sällsynt: andnöd (dyspné).

Försämring av astma har rapporterats, men det är inte bevisat att tramadol är ansvarigt. Om rekommenderade doser överskrids eller andra läkemedel som minskar hjärnans funktion tas samtidigt, kan andningen bromsas.

Okänd: hicka.

Gastrointestinala störningar

Mycket vanligt: ​​illamående.

Vanliga: Förstoppning, muntorrhet, kräkningar.

Mindre vanliga: kräkningar, magbesvär (t.ex. känsla av tyngd i magen, uppblåsthet), diarré.

Lever och gallvägar

Mycket sällsynt: ökning av leverenzymer.

Hudavvikelser

Frekvent: svettning.

Mindre vanliga: hudreaktioner (t.ex. klåda, utslag).

Muskelstörningar

Sällsynt: muskelsvaghet.

Urinvägar

Sällsynt: svårighet att kissa eller smärta vid urinering, minskad urinvolym.

Allmänna störningar

Vanligt: ​​trötthet.

undersökningar

Sällsynt: förhöjt blodtryck.

Deklaration av biverkningar

Om du får några biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även för alla biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet: National Agency for the Safety of Medicines and Health Products (ANSM) och nätverket av regionala läkemedelsövervakningscentrum – Webbplats: www.signalement-sante.gouv.fr.

Genom att rapportera biverkningar hjälper du till att ge mer information om läkemedlets säkerhet.

5. HUR MAN FÖRVARAR TRAMADOL TEVA LP 200 mg, filmdragerad depottablett? Gå tillbaka till toppen av sidan
Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på kartongen och på blistren. Utgångsdatumet avser den sista dagen i den månaden.

Inga speciella förvaringsåtgärder.

Kasta inte något läkemedel bland avloppsvatten eller hushållsavfall. Fråga din apotekspersonal hur du slänger mediciner du inte längre använder. Dessa åtgärder kommer att bidra till att skydda miljön.

6. PAKETETS INNEHÅLL OCH ANNAN INFORMATION Gå tillbaka till toppen av sidan
Vad TRAMADOL TEVA LP 200 mg innehåller, filmdragerad depottablett Gå tillbaka till början av sidan

Den aktiva substansen är:

Tramadol hydroklorid .………………………………………….. . ………………………………………… . ……….200mg

För en filmdragerad tablett med förlängd frisättning.

De andra komponenterna är:

Mikrokristallin cellulosa, povidon K-30, polyetylenoxid, magnesiumstearat.

Lamineringskomposition: OPADRY ROSE (03F84640)*

*Hypromellos, titandioxid (E171), makrogol, talk, gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172), kinolingul lake.

Hur TRAMADOL TEVA LP ser ut och förpackningens innehåll Gå tillbaka till början av sidan

Detta läkemedel är i form av en filmdragerad tablett med förlängd frisättning, kartong med 20, 30, 50, 60, 100 eller 150 filmdragerade tabletter.

Innehavare av marknadsföringstillstånd Gå tillbaka till toppen av sidan

Description

Köp Tramadol 200mg Online/ beställ tramadol 200 mg utan recept
Tramadol 20mg är ett smärtstillande medel som är tillverkat av ett salt som heter Alprazolam. Det används av dem som har ont.

köp tramadol 200 mg online VÅRA TJÄNSTER köp tramadol 200 mg online
Snabb orderbehandling: Vi har snabb orderbehandling, vi börjar när betalningen är mottagen. Vi packar först dina produkter i speciella kuvert för att passera genom tullen och sedan skicka det via en av de sändare som nämns på leveransinformationssidan. Vi tillhandahåller spårningsinformation till din beställning inom 24 timmar efter din betalning och din beställning kommer att ankomma inom 7 arbetsdagar.

Köp Tramadol 200mg Online/ beställ tramadol 200 mg utan recept

Säkra och säkra betalningsmetoder: Vi accepterar bara kreditkort och Western Union, eftersom det finns säkra betalningsmetoder. Vi accepterar inte metoder som banköverföringar eftersom dessa metoder inte är säkra.

Worldwide Shipping: Vi levererar produkterna över hela världen. Oavsett vilket land du bara beställer idag och få dina produkter inom 7 dagar.

Special Sales & Offers: Vi erbjuder speciell försäljning och kampanjer från tid till annan. Vi erbjuder även specialförsäljning. Besök sidan för försäljning och rabatter för mer information

Rabatter för återkommande kunder: Vi erbjuder rabatter till våra återstående kunder. Om du är en återstående kund, besök rabattsidan för att se de erbjudanden du kan använda.

Kundtillfredsställelse: Kundtillfredsställelse är vår första prioritet, vi tar alltid hand om våra kunder genom att hålla kontakt med dem under leveransperioden. Vi tillhandahåller spårningsinformation till din beställning om 24 timmar och levererar produkterna i en vecka.

Vi packar produkterna i specialmaterial för att hantera tullutredningen. Förpackningsstil ändras från region till region.

Köp Tramadol 200 mg,Köp Tramadol 200 mg,Köp Tramadol 200 mg,Köp Tramadol 200 mg,Köp Tramadol 200 mg,Köp Tramadol 200 mg,Köp Tramadol 200 mg,Köp Tramadol 200 mg,Köp Tramadol 200 mg,Köp Tramadol 200 mg,Köp Tramadol 200 mg,Köp Tramadol 200 mg,Köp Tramadol 200 mg,Köp Tramadol 200 mg,Köp Tramadol 200 mg,Köp Tramadol 200 mg,Köp Tramadol 200 mg,Köp Tramadol 200 mg,Köp Tramadol 200 mg,Köp Tramadol 200 mg,Köp Tramadol 200 mg,Köp Tramadol 200 mg,Köp Tramadol 200 mg,Köp Tramadol 200 mg,Köp Tramadol 200 mg,Köp Tramadol 200 mg,Köp Tramadol 200 mg,Köp Tramadol 200 mg,Köp Tramadol 200 mg,Köp Tramadol 200 mg,Köp Tramadol 200 mg,Köp Tramadol 200 mg,Köp Tramadol 200 mg,Köp Tramadol 200 mg,Köp Tramadol 200 mg,Köp Tramadol 200 mg,Köp Tramadol 200 mg,Köp Tramadol 200 mg,Köp Tramadol 200 mg,Köp Tramadol 200 mg,Köp Tramadol 200 mg,Köp Tramadol 200 mg,Köp Tramadol 200 mg,Köp Tramadol 200 mg,

Additional information

Antal

100 piller, 150 piller, 200 piller, 300 piller, 400 piller, 500 piller

Submit your review

Your email address will not be published.

Reviews

There are no reviews yet.

See It Styled On Instagram

    Instagram did not return a 200.

Main Menu

Köp Tramadol 200 mg

Köp Tramadol 200 mg

kr1,800.00kr5,100.00

Add to Cart