Köp Tramadol 100 mg – online

kr1,800.00kr5,100.00

Köp Tramadol 100 mg – online

Används
Se även varningsavsnittet. Detta läkemedel används för att lindra måttlig till måttlig svår smärta. Tramadol tillhör en klass av läkemedel som kallas opioidanalgetika. Det arbetar i hjärnan för att förändra hur din kropp mår och reagerar på smärta.

Hur man använder Tramadol HCL
Läs läkemedelsguiden från din apotekspersonal innan du börjar ta tramadol och varje gång du får påfyllning. Om du har några frågor, fråga din läkare eller apotekspersonal.

Ta denna medicin genom munnen enligt anvisningar från din läkare, vanligtvis var 4:e till 6:e timme efter behov för smärtlindring. Du kan ta detta läkemedel med eller utan mat. Om du har illamående kan det hjälpa att ta detta läkemedel med mat. Fråga din läkare eller apotekspersonal om andra sätt att minska illamåendet (som att ligga ner i 1 till 2 timmar med så lite huvudrörelse som möjligt).

Om du använder den flytande formen av detta läkemedel, mät noggrant dosen med en speciell mätanordning/sked. Använd inte en hushållssked eftersom du kanske inte får rätt dos.

Doseringen baseras på ditt medicinska tillstånd och svar på behandlingen. För att minska risken för biverkningar kan din läkare uppmana dig att börja med detta läkemedel med en låg dos och gradvis öka din dos. Följ din läkares instruktioner noggrant. Den maximala rekommenderade dosen är 400 milligram per dag. Om du är äldre än 75 år är den maximala rekommenderade dosen 300 milligram per dag. Öka inte din dos, ta medicinen oftare eller ta den under en längre tid än vad som föreskrivs. Avbryt medicineringen på rätt sätt när det är så riktat.

Smärtmediciner fungerar bäst om de används då de första tecknen på smärta uppstår. Om du väntar tills smärtan har förvärrats kanske medicinen inte fungerar lika bra.

Om du har pågående smärta (som till exempel på grund av artrit), kan din läkare uppmana dig att också ta långverkande opioidmediciner. I så fall kan denna medicin användas för plötslig (genombrotts-) smärta endast vid behov. Andra smärtstillande medel (som acetaminophen, ibuprofen) kan också förskrivas. Fråga din läkare eller apotekspersonal om att använda tramadol säkert med andra droger.

Att plötsligt sluta med denna medicin kan orsaka abstinens, särskilt om du har använt den under lång tid eller i höga doser. För att förhindra abstinens kan din läkare sänka din dos långsamt. Tala omedelbart om för din läkare eller apotekspersonal om du har abstinenssymtom som rastlöshet, mentala förändringar/humörsförändringar (inklusive ångest, sömnsvårigheter, självmordstankar), rinnande ögon, rinnande näsa, illamående, diarré, svettning, muskelvärk eller plötslig förändringar i beteende.

När denna medicin används under lång tid kanske det inte fungerar lika bra. Tala med din läkare om denna medicin slutar fungera bra.

Även om det hjälper många människor, kan detta läkemedel ibland orsaka beroende. Denna risk kan vara högre om du har en missbruksstörning (som överanvändning av eller beroende av droger/alkohol). Ta denna medicin exakt som ordinerats för att minska risken för beroende. Fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

Tala om för din läkare om din smärta inte blir bättre eller om den blir värre.

Clear
Compare
SKU: N/A Category:

Köp Tramadol 100 mg – online

Vad är tramadol?
Tramadol är ett starkt smärtstillande läkemedel som används för att behandla måttlig till svår smärta som inte lindras av andra typer av smärtstillande läkemedel. Tramadol är en syntetisk opioid och verkar i hjärnan och ryggraden (centrala nervsystemet) för att minska mängden smärta du känner.

Den förlängda frisättningsformen av tramadol är för behandling av smärta dygnet runt. Denna form av tramadol är inte för användning vid behov för smärta.

Varningar
Kramper har rapporterats hos patienter som tar tramadol. Din risk för anfall är högre om du tar högre doser än vad som rekommenderas. Anfallsrisken är också högre hos dem med anfallsstörning eller de som tar vissa antidepressiva medel eller opioidmediciner.

Tramadol ska inte användas om du är självmordsbenägen eller benägen att bli beroende.

Du ska inte ta tramadol om du har allvarliga andningsproblem, en blockering i magen eller tarmarna, eller om du nyligen har använt alkohol, lugnande medel, lugnande medel, narkotiska läkemedel eller en MAO-hämmare (isokarboxazid, linezolid, metylenblått injektion, fenelzin, rasagilin, selegilin, tranylcypromin och andra).

Tramadol kan bromsa eller stoppa din andning och kan vara vanebildande. MISSBRUK AV DETTA LÄKEMEDEL KAN ORSAKA BEROENDE, ÖVERDOSER ELLER DÖD, särskilt hos ett barn eller annan person som använder läkemedlet utan recept. Förvara detta läkemedel där andra inte kan komma åt det.

Tramadol ska inte ges till ett barn yngre än 12 år eller någon yngre än 18 år som nyligen opererats för att avlägsna tonsiller eller adenoider. Ultram ER bör inte ges till någon yngre än 18 år.

Att ta tramadol under graviditeten kan orsaka livshotande abstinensbesvär hos den nyfödda.

Dödliga biverkningar kan uppstå om du använder detta läkemedel tillsammans med alkohol eller med andra droger som orsakar dåsighet eller saktar ner din andning.

Innan du tar detta läkemedel
Du bör inte ta tramadol om du är allergisk mot det, eller om du har:

svår astma eller andningsproblem;

en mag- eller tarmobstruktion (inklusive paralytisk ileus);

om du nyligen har använt alkohol, lugnande medel, lugnande medel eller narkotiska läkemedel; eller

om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna (såsom isokarboxazid, linezolid, metylenblått injektion, fenelzin eller tranylcypromin).

Tramadol ska inte ges till ett barn yngre än 12 år. Ultram ER bör inte ges till någon yngre än 18 år.

Ge inte detta läkemedel till någon yngre än 18 år som nyligen opererats för att avlägsna tonsiller eller adenoider.

Kramper har förekommit hos vissa personer som tagit tramadol. Din risk för anfall kan vara högre om du någonsin har haft:

en huvudskada, epilepsi eller annan anfallsstörning;

drog- eller alkoholberoende; eller

en metabolisk störning.

För att säkerställa att tramadol är säkert för dig, berätta för din läkare om du någonsin har haft:

andningsproblem, sömnapné;

lever- eller njursjukdom;

problem med urinering;

problem med gallblåsan, bukspottkörteln eller sköldkörteln;

en magsjukdom; eller

psykisk sjukdom eller självmordsförsök.

Om du använder tramadol under graviditeten kan ditt barn födas med livshotande abstinenssymtom och kan behöva medicinsk behandling i flera veckor.

Fråga en läkare innan du använder tramadol om du ammar. Tala om för din läkare om du märker allvarlig dåsighet eller långsam andning hos det ammande barnet.

Hur ska jag ta tramadol?
Ta tramadol precis som din läkare har ordinerat. Följ anvisningarna på din receptetikett och läs alla läkemedelsguider. Använd aldrig tramadol i större mängder, eller längre än föreskrivet. Tala om för din läkare om du känner en ökad lust att ta mer av detta läkemedel.

Dela aldrig tramadol med en annan person, särskilt någon med en historia av drogberoende. MISSBRUK KAN ORSAKA BEROENDE, ÖVERDOSER ELLER DÖD. Förvara läkemedlet där andra inte kan komma åt det. Att sälja eller ge bort detta läkemedel är mot lagen.

Sluta ta alla opioidmediciner när du börjar ta tramadol.

Tramadol kan tas med eller utan mat, men ta det på samma sätt varje gång.

Svälj kapseln eller tabletten hel för att undvika exponering för en potentiellt dödlig överdos. Krossa, tugga, bryt inte, öppna eller lös inte upp.

Mät flytande medicin med den medföljande sprutan eller en dosmätare (inte en kökssked).

Krossa eller bryt aldrig en tramadol-tablett för att andas in pulvret eller blanda det i en vätska för att injicera läkemedlet i din ven. Denna praxis har resulterat i döden.

Du kan få abstinensbesvär om du plötsligt slutar använda tramadol. Fråga din läkare innan du slutar ta läkemedlet.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme. Håll koll på din medicin. Du bör vara medveten om om någon använder det felaktigt eller utan recept.

Förvara inte överbliven tramadol. Bara en dos kan orsaka dödsfall hos någon som använder den av misstag eller felaktigt. Fråga din apotekspersonal var du kan hitta ett program för återtagande av läkemedel. Om det inte finns något återtagningsprogram, blanda den överblivna medicinen med kattsand eller kaffesump i en förseglad plastpåse släng påsen i soporna.

Doseringsinformation
Vanlig vuxendos för smärta:

Vuxna (17 år eller äldre): 50 till 100 mg oralt var 4:e till 6:e timme efter behov för smärta
-För patienter som inte behöver snabbt insättande analgetisk effekt: Initial dos: 25 mg oralt en gång dagligen; titrera i steg om 25 mg var tredje dag för att nå en dos på 25 mg fyra gånger om dagen; öka därefter med 50 mg som tolereras var tredje dag
Maximal dos: 400 mg per dag.

Vanlig vuxendos för kronisk smärta:

Extended-Release (ER):
18 år eller äldre (tramadolnaiv): 100 mg oralt en gång dagligen
-Titrera individuellt i steg om 100 mg var 5:e dag till en effektiv dos som minimerar biverkningar
-Maximal dos: 300 mg/dag

För patienter som för närvarande får Tramadol med omedelbar frisättning (IR):
Initial dos: Beräkna 24-timmars IR-behov och inled med en total daglig ER-dos avrundad nedåt till näst lägsta 100 mg inkrement oralt en gång om dagen

Konvertering från andra opioider: Avbryt alla andra opioider dygnet runt innan behandlingen påbörjas
-Startdos: 100 mg ER oralt en gång om dagen
-Titrera individuellt i steg om 100 mg var 5:e dag till en effektiv dos som minimerar biverkningar
-Maximal dos: 300 mg/dag.

Vanlig geriatrisk dos för smärta:

Val av dos bör vara försiktigt, vanligtvis med början i den nedre delen av dosintervallet

Över 75 år:
Maximal dos av Omedelbar frisättning: 300 mg per dag.

Vanlig geriatrisk dos för kronisk smärta:

Val av dos bör vara försiktigt, vanligtvis med början i den nedre delen av dosintervallet

Över 75 år:
Maximal dos av Omedelbar frisättning: 300 mg per dag.

Vanlig pediatrisk dos för smärta:

Tramadol rekommenderas inte för användning till pediatriska patienter

17 år eller äldre: Se Dos för vuxna.

Detaljerad Tramadol doseringsinformation
Vad händer om jag missar en dos?
Eftersom tramadol används mot smärta är det inte troligt att du missar en dos. Hoppa över en missad dos om det nästan är dags för din nästa dos. Använd inte två doser på en gång.

Vad händer om jag överdoserar?
Sök akut läkarvård eller ring Poison Help-linjen på 1-800-222-1222. En överdos kan vara dödlig, särskilt för ett barn eller annan person som använder läkemedlet utan recept. Symtom på överdosering kan inkludera svår dåsighet, tydliga pupiller, långsam andning eller ingen andning.

Din läkare kan rekommendera att du tar naloxon (ett läkemedel för att vända en opioidöverdos) och att du alltid har det med dig. En person som tar hand om dig kan ge naloxonet om du slutar andas eller inte vaknar. Din vårdgivare måste fortfarande få akut medicinsk hjälp och kan behöva utföra HLR (hjärt- och lungräddning) på dig i väntan på att hjälp ska komma.

Vem som helst kan köpa naloxon från ett apotek eller den lokala hälsoavdelningen. Se till att alla som tar hand om dig vet var du förvarar naloxon och hur du använder det.

Vad ska jag undvika när jag tar tramadol?
Drick inte alkohol. Farliga biverkningar eller dödsfall kan inträffa.

Tramadol Tramadol och alkohol (mer information)
Undvik bilkörning eller farlig aktivitet tills du vet hur tramadol kommer att påverka dig. Yrsel eller dåsighet kan orsaka fall, olyckor eller allvarliga skador.

Tramadol biverkningar
Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion mot tramadol (nässelutslag, svår andning, svullnad i ansiktet eller halsen) eller en allvarlig hudreaktion (feber, ont i halsen, sveda i ögonen, hudsmärta, röd eller lila hud utslag som sprider sig och orsakar blåsor och fjällning).

Tramadol kan bromsa eller stoppa din andning och dödsfall kan inträffa. En person som tar hand om dig bör ge naloxon och/eller söka akut läkarvård om du har långsam andning med långa pauser, blåfärgade läppar eller om du har svårt att vakna.

Tramadol kan orsaka allvarliga biverkningar. Ring din läkare omedelbart om du har:

högljudd andning, suckande, ytlig andning, andning som upphör under sömnen;
långsam puls eller svag puls;
en yr i huvudet, som om du kanske svimmar;
anfall (kramper); eller
låga kortisolnivåer – illamående, kräkningar, aptitlöshet, yrsel, förvärrad trötthet eller svaghet.
Sök läkarvård omedelbart om du har symtom på serotonergt syndrom, såsom: agitation, hallucinationer, feber, svettning, frossa, snabb hjärtfrekvens, muskelstelhet, ryckningar, förlust av koordination, illamående, kräkningar eller diarré.

Allvarliga andningsproblem kan vara mer sannolikt hos äldre vuxna och personer som är försvagade eller har slöserisyndrom eller kroniska andningsstörningar

Vanliga biverkningar av tramadol kan inkludera:

förstoppning;
illamående och kräkningar;
magont;
yrsel;
dåsighet;
trötthet;
huvudvärk;
klåda.
Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma. Ring din läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar. Du kan rapportera biverkningar till FDA på 1-800-FDA-1088.

Vilka andra droger påverkar tramadol?
Du kan få andningsproblem eller abstinensbesvär om du börjar eller slutar ta vissa andra läkemedel. Tala om för din läkare om du också använder ett antibiotikum, antimykotisk medicin, hjärt- eller blodtrycksmedicin, anfallsmedicin eller medicin för att behandla HIV eller hepatit C.

Många andra droger kan vara farliga när de används tillsammans med tramadol. Tala om för din läkare om du också använder:

medicin mot allergier, astma, blodtryck, åksjuka, irriterad tarm eller överaktiv blåsa;

andra opioidläkemedel;

ett bensodiazepin lugnande medel som Valium, Klonopin eller Xanax;

sömnmedicin, muskelavslappnande medel eller andra läkemedel som gör dig dåsig; eller

läkemedel som påverkar serotonin, såsom antidepressiva medel, stimulantia eller medicin mot migrän eller Parkinsons sjukdom.

Denna lista är inte komplett. Andra läkemedel kan interagera med tramadol, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och växtbaserade produkter. Inte alla möjliga interaktioner listas här.

Många andra droger kan vara farliga när de används tillsammans med tramadol. Tala om för din läkare om du också använder:

medicin mot allergier, astma, blodtryck, åksjuka, irriterad tarm eller överaktiv blåsa;

andra opioidläkemedel;

ett bensodiazepin lugnande medel som Valium, Klonopin eller Xanax;

sömnmedicin, muskelavslappnande medel eller andra läkemedel som gör dig dåsig;

läkemedel som påverkar serotonin, såsom antidepressiva medel, stimulantia eller medicin mot migrän eller Parkinsons sjukdom.

läkemedel som påverkar serotoninnivåerna i din kropp – ett stimulerande medel eller medicin mot depression, Parkinsons sjukdom, migrän, allvarliga infektioner eller illamående och kräkningar.

Köp Tramadol 100 mg – online,Köp Tramadol 100 mg – online,Köp Tramadol 100 mg – online,Köp Tramadol 100 mg – online,Köp Tramadol 100 mg – online,Köp Tramadol 100 mg – online,Köp Tramadol 100 mg – online,Köp Tramadol 100 mg – online,Köp Tramadol 100 mg – online,Köp Tramadol 100 mg – online,Köp Tramadol 100 mg – online,Köp Tramadol 100 mg – online,Köp Tramadol 100 mg – online,Köp Tramadol 100 mg – online,Köp Tramadol 100 mg – online,Köp Tramadol 100 mg – online,Köp Tramadol 100 mg – online,Köp Tramadol 100 mg – online,Köp Tramadol 100 mg – online,Köp Tramadol 100 mg – online,Köp Tramadol 100 mg – online,Köp Tramadol 100 mg – online,Köp Tramadol 100 mg – online,Köp Tramadol 100 mg – online,Köp Tramadol 100 mg – online,Köp Tramadol 100 mg – online,Köp Tramadol 100 mg – online,Köp Tramadol 100 mg – online,Köp Tramadol 100 mg – online,Köp Tramadol 100 mg – online,Köp Tramadol 100 mg – online,Köp Tramadol 100 mg – online,Köp Tramadol 100 mg – online,Köp Tramadol 100 mg – online,Köp Tramadol 100 mg – online,Köp Tramadol 100 mg – online,Köp Tramadol 100 mg – online,Köp Tramadol 100 mg – online,Köp Tramadol 100 mg – online,Köp Tramadol 100 mg – online,Köp Tramadol 100 mg – online,Köp Tramadol 100 mg – online,Köp Tramadol 100 mg – online,Köp Tramadol 100 mg – online,Köp Tramadol 100 mg – online,Köp Tramadol 100 mg – online,

Additional information

Antal

100 piller, 150 piller, 200 piller, 300 piller, 400 piller, 500 piller

Submit your review

Your email address will not be published.

Reviews

There are no reviews yet.

See It Styled On Instagram

    Instagram did not return a 200.

Main Menu

Köp Tramadol 100 mg - online

Köp Tramadol 100 mg - online

kr1,800.00kr5,100.00

Add to Cart