Köp Saxenda 6 mg

kr1,800.00kr5,100.00

Köp Saxenda 6 mg

Saxenda

Liraglutid

Saxenda är ett läkemedel för viktnedgång som marknadsförs av Novo Nordisk. Den innehåller den aktiva ingrediensen liraglutid som får dig att känna dig mindre hungrig.

Du kan köpa Saxenda tryggt och säkert hos Treated. Klicka beställ nu och fyll i vårt medicinska formulär och få ditt ärende granskat av en legitimerad förskrivare som kan utfärda ditt recept. Läkemedlet skickas sedan direkt hem till dig med fri expressleverans.

Observera att Saxenda förvaras kylt på apoteket, så om du beställer på torsdag eller fredag ​​efter middagstid. 16:00 får du inte paketet förrän nästa tisdag. Saxenda har en hållbarhetstid på 30 dagar utanför kylskåpet, så du behöver inte hålla den kyld själv.

Saxenda ett läkemedel för viktminskning

Saxenda är ett godkänt läkemedel för viktminskning som kommer i form av en injektionspenna. Saxenda innehåller den aktiva ingrediensen liraglutid och hjälper personer att gå ner i vikt genom att efterlikna kroppens egna aptitreglerande hormon. Saxenda är ett receptbelagt läkemedel som tillverkas av det skandinaviska företaget Novo Nordisk.

Köp Saxenda online

 1. Dämpar hungerkänslor
 2. Komplement för effektiv viktnedgång
 3. Kommer i form av injektionspennor

Övervikt och fetma är ett växande problem i Sverige.

Livsmedelsverket konstaterar att vart femte barn, en tredjedel av all kvinnor och hälften av alla män i Sverige lider av övervikt eller fetma. Att leva med övervikt innebär att man har förhöjd risk för flera tillstånd såsom diabetes, högt blodtryck, högt kolesterol, hjärt-kärlsjukdomar som stroke och hjärtinfarkt. Övervikt kan också orsaka sömnapné, led- och muskelsmärta och har en negativ inverkan på personens självkänsla.

BMI för att bedöma övervikt och fetma

För att bedöma en persons vikt används ett index som heter BMI, som kommer från engelskans Body Mass Index (och omnämns ibland som “kroppsmasseindex” på svenska). En persons BMI används sedan för att placera personen i en av fyra kategorier:

 1. BMI på <18,5: underviktig
 2. BMI på 18,5-24,9: normalviktig
 3. BMI på 25-29,9: överviktig
 4. BMI på över 30: fetma

Det finns dock vissa nackdelar med BMI-modellen, som exempelvis att den inte skiljer mellan fett och muskler och därför inte kan bestämma mängden kroppsfett. BMI används emellertid kliniskt som ett verktyg för att hjälpa läkare med att bedöma om någons vikt är hälsosam eller ej.

Hur går man ner i vikt snabbt?

Även om det finns många risker förknippade med övervikt så är det viktigt att man går ner i vikt på ett stadigt och kontrollerat sätt. Att förlora för mycket vikt för snabbt kan leda till en drastisk viktminskning som snabbt följs av en viktökning. Saxenda är ingen genväg för att snabbt rasa i vikt utan bör ses som ett komplement till en hälsosam livsstil med motion och sunda matvanor. I fall där en person har försökt gå ner i vikt men inte kunnat göra det genom att enbart lägga om kost och motion, kan de ordineras ett receptbelagt läkemedel för att hjälpa dem att nå sin målvikt.

Professionell hjälp att gå ner i vikt med Saxenda

Om du försöker gå ner i vikt och överväger att ta hjälp av ett läkemedel ska du alltid börja med att tala med din läkare. Din läkare kommer kunna bistå med att sätta ihop ett kost- och träningsprogram samt diskutera huruvida ett läkemedel som Saxenda är lämpligt för dig. Saxenda är ett receptbelagt läkemedel och är emellertid bara effektivt om patienten tar dem tillsammans med riklig motion och upprätthåller en hälsosam, balanserad och kalorifattig kost.

Hur hjälper Saxenda dig att gå ner i vikt?

Den verksamma ingrediensen i Saxenda heter liraglutid som även återfinns i Victoza som är ett läkemedel för diabetes. Saxenda är dock endast framtaget för viktnedgång och tas dagligen i form en injektionspenna. Den aktiva substansen liraglutid fungerar genom att påverka receptorer i hjärnan som kontrollerar aptit och leder till att personen känner sig mättare och mindre hungrig. I kroppen regleras aptitkänslor av ett naturligt hormon som heter GLP-1, vilket liraglutid efterliknar. Detta, i sin tur, hjälper personen i att äta mindre och minskar därefter kroppsvikten.

Vem kan ta Saxenda?

Saxenda är godkänt för att användas av:

 1. Personer med ett BMI på över 30
 2. Eller personer med ett BMI på 27 eller högre med samtidiga riskfaktorer, som diabetes eller högt blodtryck.

Hur många Saxenda pennor ska jag beställa?

Det går att beställa fem Saxenda injektionspennor åt gången.

När du tar Saxenda börjar du med en låg daglig dos som du långsamt ökar under de första fem veckorna. För den som precis börjat med Saxenda ska fem pennor räcka i 44 dagar, för de som redan tar en full dos av Saxenda så räcker fem pennor i 30 dagar.

Recept på Saxenda online

För dig som vill förnya Saxenda online kan du göra det smidigt och säkert hos Treated.com. Hos Treated ingår konsultation, recept och behandling i en och samma tjänst. Varje beställning granskas noga av våra legitimerade läkare, om beställningen därefter godkänns skickas ditt läkemedel hem till dig med expressleverans*.

*Saxenda är ett läkemedel som måste hållas kylt, därmed kan vi inte skicka läkemedlet på fredagar av säkerhetsskäl. Beställningar som godkänns på torsdag eftermiddag eller en fredag, kan därmed tidigast levereras tisdag veckan därpå. Vår kundtjänst hjälper gärna till om du har frågor kring leveranstider.

Clear
Compare
SKU: N/A Category:

Köp Saxenda 6 mg

. Läkemedlets namn
Saxenda 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

2. Kvalitativ och kvantitativ sammansättning
1 ml lösning innehåller 6 mg liraglutid*. En förfylld penna innehåller 18 mg liraglutid i 3 ml.

*human glukagon-liknande peptid-1 (GLP-1) analog framställd med rekombinant DNA-teknologi i Saccharomyces cerevisiae.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3. Läkemedelsform
Injektionsvätska, lösning.

Klar och färglös eller nästan färglös, isoton lösning; pH=8,15.

4. Kliniska uppgifter
4.1 Terapeutiska indikationer
Vuxna

Saxenda är indicerat som ett komplement till en kalorireducerad diet och ökad fysisk aktivitet för viktkontroll hos vuxna patienter med ett initialt Body Mass Index (BMI) på

• ≥30 kg/m² (fetma), eller

• ≥27 kg/m² till <30 kg/m² (övervikt) i närvaro av minst en viktrelaterad komorbiditet såsom dysglykemi (pre-diabetes eller typ 2 diabetes mellitus), hypertoni, dyslipidemi eller obstruktiv sömnapné.

Behandling med Saxenda ska avbrytas efter 12 veckor med dosen 3,0 mg/dag om patienterna inte har tappat minst 5 % av sin initiala kroppsvikt.

Ungdomar (≥12 år)

Saxenda kan användas som ett komplement till en hälsosam kost och ökad fysisk aktivitet för viktkontroll hos ungdomar från 12 års ålder och uppåt med:

• fetma (BMI motsvarande ≥30 kg/m2 för vuxna vid internationella gränsvärden)* och

• kroppsvikt över 60 kg.

Behandling med Saxenda bör avbrytas och omvärderas om patienterna inte har tappat minst 4 % av sin BMI eller BMI z-poäng efter 12 veckor på 3,0 mg/dag eller maximalt tolererad dos.

*IOTF BMI-gränsvärden för fetma efter kön mellan 12–18 år (se tabell 1):

Tabell 1 IOTF BMI-gränsvärden för fetma efter kön mellan 12–18 år

Age

(years)

BMI corresponding to 30 kg/m2 for adults by international cut-off points.
Males Females
12 26.02 26.67
12.5 26.43 27.24
13 26.84 27.76
13.5 27.25 28.20
14 27.63 28.57
14.5 27.98 28.87
15 28.30 29.11
15.5 28.60 29.29
16 28.88 29.43
16.5 29.14 29.56
17 29.41 29.69
17.5 29.70 29.84
18 30.00 30.00
4.2 Posology and method of administration

Posology

Adults

The starting dose is 0.6 mg once daily. The dose should be increased to 3.0 mg once daily in increments of 0.6 mg with at least one week intervals to improve gastro-intestinal tolerability (see table 1). If escalation to the next dose step is not tolerated for two consecutive weeks, consider discontinuing treatment. Daily doses higher than 3.0 mg are not recommended.

Table 2 Dose escalation schedule

  Dose Weeks
Dose escalation

4 weeks

0.6 mg 1
1.2 mg 1
1.8 mg 1
2.4 mg 1
Maintenance dose 3.0 mg

Ungdomar (≥12 år)

För ungdomar från 12 års ålder till under 18 år bör ett liknande dosökningsschema tillämpas som för vuxna (se tabell 2). Dosen ska ökas tills 3,0 mg (underhållsdos) eller maximal tolererad dos har uppnåtts. Dagliga doser högre än 3,0 mg rekommenderas inte.

Missade doser

Om en dos glöms bort inom 12 timmar från det att den vanligtvis tas, ska patienten ta dosen så snart som möjligt. Om det är mindre än 12 timmar kvar till nästa dos ska patienten inte ta den missade dosen och återuppta behandlingen en gång dagligen med nästa schemalagda dos. En extra dos eller dosökning ska inte tas för att kompensera för den missade dosen.

Patienter med typ 2 diabetes mellitus

Saxenda ska inte användas i kombination med en annan GLP-1-receptoragonist.

När Saxenda påbörjas bör det övervägas att minska dosen av samtidigt administrerat insulin eller insulinsekretionsmedel (såsom sulfonylureider) för att minska risken för hypoglykemi. Självkontroll av blodsocker är nödvändig för att justera dosen av insulin eller insulinsekretagoger (se avsnitt 4.4).

Särskilda populationer

Äldre (≥65 år)

Ingen dosjustering krävs baserat på ålder. Terapeutisk erfarenhet av patienter ≥75 år är begränsad och användning till dessa patienter rekommenderas inte (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering krävs för patienter med lätt eller måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance ≥30 ml/min). Saxenda rekommenderas inte för användning till patienter med gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <30 ml/min) inklusive patienter med njursjukdom i slutstadiet (se avsnitt 4.4, 4.8 och 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering rekommenderas för patienter med lätt eller måttligt nedsatt leverfunktion. Saxenda rekommenderas inte till patienter med gravt nedsatt leverfunktion och bör användas med försiktighet till patienter med lätt eller måttligt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Pediatrisk population

Ingen dosjustering krävs för ungdomar från 12 års ålder och uppåt.

Säkerhet och effekt av Saxenda hos barn under 12 år har inte fastställts (se avsnitt 5.1).

Administreringssätt

Saxenda är endast för subkutan användning. Det får inte administreras intravenöst eller intramuskulärt.

Saxenda administreras en gång dagligen när som helst, oberoende av måltider. Det ska injiceras i buken, låret eller överarmen. Injektionsställe och tidpunkt kan ändras utan dosjustering. Det är dock att föredra att Saxenda injiceras ungefär samma tid på dygnet, när den lämpligaste tiden på dygnet har valts.

För ytterligare instruktioner om administrering, se avsnitt 6.6.

4.3 Kontraindikationer
Överkänslighet mot liraglutid eller mot något av hjälpämnena som anges i avsnitt 6.1.

4.4 Särskilda varningar och försiktighetsmått vid användning
Spårbarhet

För att förbättra spårbarheten för biologiska läkemedel bör namnet och batchnumret på den administrerade produkten tydligt antecknas.

Patienter med hjärtsvikt

Det finns ingen klinisk erfarenhet av patienter med kronisk hjärtsvikt New York Heart Association (NYHA) klass IV, och liraglutid rekommenderas därför inte för användning till dessa patienter.

Särskilda populationer

Säkerheten och effekten av liraglutid för viktkontroll har inte fastställts hos patienter:

– 75 år eller äldre,

– behandlas med andra produkter för viktkontroll,

– med fetma sekundärt till endokrinologiska störningar eller ätstörningar eller till behandling med läkemedel som kan orsaka viktökning,

– med gravt nedsatt njurfunktion,

– med gravt nedsatt leverfunktion.

Användning till dessa patienter rekommenderas inte (se avsnitt 4.2).

Eftersom liraglutid för viktkontroll inte har undersökts hos personer med lätt eller måttligt nedsatt leverfunktion, bör det användas med försiktighet hos dessa patienter (se avsnitt 4.2 och 5.2).

Det finns begränsad erfarenhet av patienter med inflammatorisk tarmsjukdom och diabetisk gastropares. Användning av liraglutid rekommenderas inte till dessa patienter eftersom det är förknippat med övergående gastrointestinala biverkningar, inklusive illamående, kräkningar och diarré.

Pankreatit

Akut pankreatit har observerats vid användning av GLP-1-receptoragonister. Patienter bör informeras om de karakteristiska symtomen på akut pankreatit. Om pankreatit misstänks ska liraglutid sättas ut; om akut pankreatit bekräftas ska liraglutid inte återupptas.

Kolelitiasis och kolecystit

I kliniska prövningar för viktkontroll observerades en högre frekvens av kolelitiasis och kolecystit hos patienter som behandlades med liraglutid än hos patienter på placebo. Det faktum att en betydande viktminskning kan öka risken för kolelitiasis och därmed kolecystit förklarade endast delvis den högre frekvensen med liraglutid. Kolelitiasis och kolecystit kan leda till sjukhusvistelse och kolecystektomi. Patienterna bör informeras om de karakteristiska symtomen på kolelitiasis och kolecystit.

Sköldkörtelsjukdom

I kliniska prövningar av typ 2-diabetes har sköldkörtelbiverkningar, såsom struma, rapporterats särskilt hos patienter med redan existerande sköldkörtelsjukdom. Liraglutid bör därför användas med försiktighet hos patienter med sköldkörtelsjukdom.

Hjärtfrekvens

En ökning av hjärtfrekvensen observerades med liraglutid i kliniska prövningar (se avsnitt 5.1). Hjärtfrekvensen bör övervakas med regelbundna intervall i enlighet med vanlig klinisk praxis. Patienterna ska informeras om symtomen på ökad hjärtfrekvens (hjärtklappning eller känsla av snabba hjärtslag i vila). För patienter som upplever en kliniskt relevant varaktig ökning av hjärtfrekvensen i vilo, bör behandlingen med liraglutid avbrytas.

Uttorkning

Tecken och symtom på uttorkning, inklusive nedsatt njurfunktion och akut njursvikt, har rapporterats hos patienter som behandlats med GLP-1-receptoragonister. Patienter som behandlas med liraglutid bör informeras om den potentiella risken för uttorkning i samband med gastrointestinala biverkningar och vidta försiktighetsåtgärder för att undvika vätskeutarmning.

Hypoglykemi hos patienter med typ 2-diabetes mellitus

Patienter med typ 2-diabetes mellitus som får liraglutid i kombination med insulin och/eller sulfonylurea kan ha en ökad risk för hypoglykemi. Risken för hypoglykemi kan minskas genom en minskning av dosen insulin och/eller sulfonylurea.

Pediatrisk population

Episoder av kliniskt signifikant hypoglykemi har rapporterats hos ungdomar (≥12 år) som behandlats med liraglutid. Patienterna bör informeras om de karakteristiska symtomen på hypoglykemi och lämpliga åtgärder.

Hyperglykemi hos insulinbehandlade patienter med diabetes mellitus

Hos patienter med diabetes mellitus får Saxenda inte användas som ersättning för insulin. Diabetisk ketoacidos har rapporterats hos insulinberoende patienter efter snabbt utsättande eller dosreduktion av insulin (se avsnitt 4.2).

Hjälpämnen

Saxenda innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, därför är läkemedlet i princip “natriumfritt”.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och andra former av interaktioner
In vitro har liraglutid visat mycket låg potential att vara involverad i farmakokinetiska interaktioner med andra aktiva substanser relaterade till cytokrom P450 (CYP) och plasmaproteinbindning.

Den lilla fördröjningen av magtömningen med liraglutid kan påverka absorptionen av samtidigt administrerade orala läkemedel. Interaktionsstudier visade inte någon kliniskt relevant fördröjning av absorptionen och därför krävs ingen dosjustering.

Interaktionsstudier har utförts med 1,8 mg liraglutid. Effekten på magtömningshastigheten var ekvivalent mellan liraglutid 1,8 mg och 3,0 mg (paracetamol AUC0-300 min). Få patienter som behandlats med liraglutid rapporterade minst en episod av svår diarré. Diarré kan påverka absorptionen av samtidiga orala läkemedel.

Warfarin och andra kumarinderivat

Ingen interaktionsstudie har utförts. En kliniskt relevant interaktion med aktiva substanser med dålig löslighet eller smalt terapeutiskt index såsom warfarin kan inte uteslutas. När behandling med liraglutid påbörjas hos patienter på warfarin eller andra kumarinderivat rekommenderas tätare övervakning av International Normalized Ratio (INR).

Paracetamol (Acetaminophen)

Liraglutid förändrade inte den totala exponeringen av paracetamol efter en engångsdos på 1 000 mg. Paracetamol Cmax minskade med 31 % och median tmax fördröjdes upp till 15 minuter. Ingen dosjustering krävs för samtidig användning av paracetamol.

Atorvastatin

Liraglutid förändrade inte den totala exponeringen av atorvastatin efter administrering av engångsdos av atorvastatin 40 mg. Därför krävs ingen dosjustering av atorvastatin när det ges tillsammans med liraglutid. Atorvastatin Cmax minskade med 38 % och median tmax fördröjdes från 1 timme till 3 timmar med liraglutid.

Griseofulvin

Liraglutid förändrade inte den totala exponeringen av griseofulvin efter administrering av en singeldos griseofulvin 500 mg. Griseofulvin Cmax ökade med 37 % medan median tmax inte förändrades. Dosjusteringar av griseofulvin och andra föreningar med låg löslighet och hög permeabilitet krävs inte.

Digoxin

En enkeldosadministrering av digoxin 1 mg med liraglutid resulterade i en minskning av digoxin AUC med 16 %; Cmax minskade med 31 %. Digoxin median tmax fördröjdes från 1 timme till 1,5 timmar. Ingen dosjustering av digoxin krävs baserat på dessa resultat.

Lisinopril

En enkeldosadministrering av lisinopril 20 mg med liraglutid resulterade i en minskning av lisinopril AUC med 15 %; Cmax minskade med 27 %. Lisinopril median tmax fördröjdes från 6 timmar till 8 timmar med liraglutid. Ingen dosjustering av lisinopril krävs baserat på dessa resultat.

Orala preventivmedel

Liraglutid sänkte etinylestradiol och levonorgestrel Cmax med 12 % respektive 13 % efter administrering av en engångsdos av ett oralt preventivmedel. tmax fördröjdes med 1,5 h med liraglutid för båda föreningarna. Det fanns ingen kliniskt relevant effekt på den totala exponeringen av varken etinylestradiol eller levonorgestrel. Den preventiva effekten förväntas därför vara opåverkad vid samtidig administrering med liraglutid.

Pediatrisk population

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning
Graviditet

Det finns begränsade data från användning av liraglutid hos gravida kvinnor. Djurstudier har visat reproduktionstoxicitet (se avsnitt 5.3). Den potentiella risken för människor är okänd.

Liraglutid ska inte användas under graviditet. Om en patient önskar bli gravid eller graviditet inträffar, ska behandlingen med liraglutid avbrytas.

Amning

Det är inte känt om liraglutid utsöndras i modersmjölk. Djurstudier har visat att överföringen av liraglutid och metaboliter med nära strukturell relation till mjölk är låg. Icke-kliniska studier har visat en behandlingsrelaterad minskning av neonatal tillväxt hos diande råttungar (se avsnitt 5.3). På grund av bristande erfarenhet bör Saxenda inte användas under amning.

Fertilitet

Bortsett från en liten minskning av antalet levande implantat, visade djurstudier inga skadliga effekter med avseende på fertilitet (se avsnitt 5.3).

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner
Saxenda har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Yrsel kan dock upplevas främst under de första 3 månaderna av behandlingen med Saxenda. Körning eller användning av maskiner bör utövas med försiktighet om yrsel uppstår.

4.8 Biverkningar
Sammanfattning av säkerhetsprofilen:

Saxenda utvärderades för säkerhet i 5 dubbelblinda, placebokontrollerade studier som inkluderade 5 813 vuxna patienter med övervikt eller fetma med minst en viktrelaterad komorbiditet. Sammantaget var gastrointestinala reaktioner de vanligast rapporterade biverkningarna under behandlingen (67,9 %) (se avsnittet “Beskrivning av utvalda biverkningar”).

Lista över biverkningar i tabellform

Tabell 3 listar biverkningar som rapporterats hos vuxna. Biverkningar är listade efter organsystem och frekvens. Frekvenskategorier definieras som: mycket vanliga (≥1/10); vanlig (≥1/100 till <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000 till <1/100); sällsynt (≥1/10 000 till <1/1 000); mycket sällsynt (<1/10 000). Inom varje frekvensgrupp presenteras biverkningarna efter fallande allvarlighetsgrad.

Tabell 3 Biverkningar rapporterade hos vuxna

*Hypoglykemi (baserat på självrapporterade symtom av patienter och inte bekräftat av blodsockermätningar) rapporterad hos patienter utan typ 2-diabetes mellitus behandlade med Saxenda i kombination med kost och motion. Se avsnittet “Beskrivning av utvalda biverkningar” för ytterligare information.

**Sömnlöshet sågs främst under de första 3 månaderna av behandlingen.

***Se avsnitt 4.4.

****Från kontrollerade fas 2, 3a och 3b kliniska prövningar.

Beskrivning av utvalda biverkningar:

Hypoglykemi hos patienter utan typ 2-diabetes mellitus

I kliniska prövningar på överviktiga eller feta patienter utan typ 2-diabetes mellitus som behandlats med Saxenda i kombination med diet och motion rapporterades inga allvarliga hypoglykemiska händelser (som kräver hjälp från tredje part). Symtom på hypoglykemiska händelser rapporterades av 1,6 % av patienterna som behandlades med Saxenda och 1,1 % av patienterna som behandlades med placebo; dessa händelser bekräftades dock inte av blodsockermätningar. Majoriteten av händelserna var milda.

Hypoglykemi hos patienter med typ 2-diabetes mellitus

I en klinisk prövning på överviktiga eller feta patienter med typ 2-diabetes mellitus som behandlats med Saxenda i kombination med diet och motion, rapporterades allvarlig hypoglykemi (som kräver hjälp från tredje part) av 0,7 % av patienterna som behandlades med Saxenda och endast hos patienter som samtidigt behandlades med sulfonylurea. . Hos dessa patienter rapporterades också dokumenterad symtomatisk hypoglykemi av 43,6 % av patienterna som behandlades med Saxenda och hos 27,3 % av patienterna som behandlades med placebo. Bland patienter som inte samtidigt behandlades med sulfonylurea rapporterade 15,7 % av patienterna som behandlades med Saxenda och 7,6 % av patienterna som behandlades med placebo dokumenterade symtomatiska hypoglykemiska händelser (definierad som plasmaglukos ≤3,9 mmol/L åtföljd av symtom).

Hypoglykemi hos patienter med typ 2-diabetes mellitus som behandlas med insulin

I en klinisk prövning på överviktiga eller feta patienter med typ 2-diabetes mellitus behandlade med insulin och liraglutid 3,0 mg/dag i kombination med kost och motion och upp till 2 OADs, rapporterades allvarlig hypoglykemi (kräver hjälp från tredje part) av 1,5 % av patienterna behandlas med liraglutid 3,0 mg/dag. I denna studie rapporterades dokumenterad symptomatisk hypoglykemi (definierad som plasmaglukos ≤3,9 mmol/L åtföljd av symtom) av 47,2 % av patienterna som behandlades med liraglutid 3,0 mg/dag och av 51,8 % av patienterna som behandlades med placebo. Bland patienter som samtidigt behandlades med sulfonylurea rapporterade 60,9 % av patienterna som behandlades med liraglutid 3,0 mg/dag och 60,0 % av patienterna som behandlades med placebo dokumenterade symtomatiska hypoglykemiska händelser.

Gastrointestinala biverkningar

De flesta episoder av gastrointestinala händelser var milda till måttliga, övergående och majoriteten ledde inte till att behandlingen avbröts. Reaktionerna inträffade vanligtvis under de första veckorna av behandlingen och avtog inom några dagar eller veckor efter fortsatt behandling.

Patienter ≥65 år kan uppleva mer gastrointestinala effekter när de behandlas med Saxenda.

Patienter med lätt eller måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance ≥30 ml/min) kan uppleva mer gastrointestinala effekter när de behandlas med Saxenda.

Akut njursvikt

Hos patienter som behandlats med GLP-1-receptoragonister har det förekommit rapporter om akut njursvikt. En majoritet av de rapporterade händelserna inträffade hos patienter som hade upplevt illamående, kräkningar eller diarré som ledde till volymutarmning (se avsnitt 4.4).

Allergiska reaktioner

MedDRA systemorganklasser Väldigt vanligt Allmänning Ovanlig Sällsynt
Immunsystemets störningar       Anafylaktisk reaktion
Metabolism och näringsstörningar   Hypoglycaemia* Dehydration  
Psykiatriska störningar   Sömnlöshet**    
Störningar i nervsystemet Huvudvärk Yrsel

Dysgeusi

   
Hjärtsjukdomar     Takykardi  
Gastrointestinal disorders Nausea

Vomiting

Diarrhoea

Constipation

Torr mun

Dyspepsi

Gastrit

Gastro-esofageal refluxsjukdom

Magsmärta övre

Flatulens

Eruktion

Utspänd buk

Pancreatitis***

Delayed gastric emptying****

 
Lever och gallvägar   Kolelithiasis*** Kolelithiasis***  
Hud och subkutan vävnad     Urticaria  
Njur- och urinvägsstörningar       Acute renal failure

Nedsatt njurfunktion

Allmänna symtom och tillstånd vid administreringsstället   Reaktioner på injektionsstället

Asteni

Trötthet

Obehag  
Utredningar     Ökat lipas

Ökat amylas

 

 

*Hypoglykemi (baserat på självrapporterade symtom av patienter och inte bekräftat av blodsockermätningar) rapporterad hos patienter utan typ 2-diabetes mellitus behandlade med Saxenda i kombination med kost och motion. Se avsnittet “Beskrivning av utvalda biverkningar” för ytterligare information.

**Sömnlöshet sågs främst under de första 3 månaderna av behandlingen.

***Se avsnitt 4.4.

****Från kontrollerade fas 2, 3a och 3b kliniska prövningar.

Beskrivning av utvalda biverkningar:

Hypoglykemi hos patienter utan typ 2-diabetes mellitus

I kliniska prövningar på överviktiga eller feta patienter utan typ 2-diabetes mellitus som behandlats med Saxenda i kombination med diet och motion rapporterades inga allvarliga hypoglykemiska händelser (som kräver hjälp från tredje part). Symtom på hypoglykemiska händelser rapporterades av 1,6 % av patienterna som behandlades med Saxenda och 1,1 % av patienterna som behandlades med placebo; dessa händelser bekräftades dock inte av blodsockermätningar. Majoriteten av händelserna var milda.

Hypoglykemi hos patienter med typ 2-diabetes mellitus

I en klinisk prövning på överviktiga eller feta patienter med typ 2-diabetes mellitus som behandlats med Saxenda i kombination med diet och motion, rapporterades allvarlig hypoglykemi (som kräver hjälp från tredje part) av 0,7 % av patienterna som behandlades med Saxenda och endast hos patienter som samtidigt behandlades med sulfonylurea. . Hos dessa patienter rapporterades också dokumenterad symtomatisk hypoglykemi av 43,6 % av patienterna som behandlades med Saxenda och hos 27,3 % av patienterna som behandlades med placebo. Bland patienter som inte samtidigt behandlades med sulfonylurea rapporterade 15,7 % av patienterna som behandlades med Saxenda och 7,6 % av patienterna som behandlades med placebo dokumenterade symtomatiska hypoglykemiska händelser (definierad som plasmaglukos ≤3,9 mmol/L åtföljd av symtom).

Hypoglykemi hos patienter med typ 2-diabetes mellitus som behandlas med insulin

I en klinisk prövning på överviktiga eller feta patienter med typ 2-diabetes mellitus behandlade med insulin och liraglutid 3,0 mg/dag i kombination med kost och motion och upp till 2 OADs, rapporterades allvarlig hypoglykemi (kräver hjälp från tredje part) av 1,5 % av patienterna behandlas med liraglutid 3,0 mg/dag. I denna studie rapporterades dokumenterad symptomatisk hypoglykemi (definierad som plasmaglukos ≤3,9 mmol/L åtföljd av symtom) av 47,2 % av patienterna som behandlades med liraglutid 3,0 mg/dag och av 51,8 % av patienterna som behandlades med placebo. Bland patienter som samtidigt behandlades med sulfonylurea rapporterade 60,9 % av patienterna som behandlades med liraglutid 3,0 mg/dag och 60,0 % av patienterna som behandlades med placebo dokumenterade symtomatiska hypoglykemiska händelser.

Gastrointestinala biverkningar

De flesta episoder av gastrointestinala händelser var milda till måttliga, övergående och majoriteten ledde inte till att behandlingen avbröts. Reaktionerna inträffade vanligtvis under de första veckorna av behandlingen och avtog inom några dagar eller veckor efter fortsatt behandling.

Patienter ≥65 år kan uppleva mer gastrointestinala effekter när de behandlas med Saxenda.

Patienter med lätt eller måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance ≥30 ml/min) kan uppleva mer gastrointestinala effekter när de behandlas med Saxenda.

Akut njursvikt

Hos patienter som behandlats med GLP-1-receptoragonister har det förekommit rapporter om akut njursvikt. En majoritet av de rapporterade händelserna inträffade hos patienter som hade upplevt illamående, kräkningar eller diarré som ledde till volymutarmning (se avsnitt 4.4).

Allergiska reaktioner

Få fall av anafylaktiska reaktioner med symtom som hypotoni, hjärtklappning, dyspné och ödem har rapporterats vid marknadsförd användning av liraglutid. Anafylaktiska reaktioner kan potentiellt vara livshotande. Om en anafylaktisk reaktion misstänks ska liraglutid avbrytas och behandlingen ska inte återupptas (se avsnitt 4.3).

Reaktioner på injektionsstället

Reaktioner på injektionsstället har rapporterats hos patienter som behandlats med Saxenda. Dessa reaktioner var vanligtvis milda och övergående och majoriteten försvann under fortsatt behandling.

Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg,Köp Saxenda 6 mg

 

Additional information

Antal

100 piller, 150 piller, 200 piller, 300 piller, 400 piller, 500 piller

Submit your review

Your email address will not be published.

Reviews

There are no reviews yet.

See It Styled On Instagram

  Instagram did not return a 200.

Main Menu

kr1,800.00kr5,100.00

Add to Cart