Köp Oxycodone 30 mg

kr1,800.00kr4,200.00

Köp Oxycodone 30 mg

Köp Oxycodone 30 mg i Sverige

Oxykodon, summaformel C18H21NO4, är ett så kallat morfinderivat; det är ett halvsyntetiskt preparat med en stark smärtstillande effekt och kommer från tebain (dimetylmorfin). Det används vid långvarig svår smärta, till exempel vid cancer.

Läkemedel som innehåller detta ämne är OxyContin som tillverkas av Purdue Pharma och som i Sverige säljs av Mundipharma, [1] OxyNorm [2] och Targiniq som även innehåller naloxon för att lindra den förstoppning som uppstår i tarmarna vid behandling med opiater Detta beror på att naloxon inte frigörs innan det kommer in i tarmen. OxyContin är ett långtidsverkande läkemedel, en så kallad depottablett, där den smärtstillande effekten uppnås efter cirka 30-60 minuter. Maximal effekt uppnås efter ca 3 timmar och effekten sägs vara upp till 12 timmar. Med OxyNorm uppnås den smärtstillande effekten snabbare, ofta inom 15-20 minuter, med full effekt cirka en timme efter intag. Varaktigheten är upp till 6 timmar.

Hur man köper Oxycodone 30 mg i Sverige

Preparat som innehåller oxikodon kan bland annat orsaka dåsighet, illamående och kräkningar. Sådana besvär minskar vanligtvis efter några dagars användning. Vissa kan ha klåda, förstoppning och problem med urinering (svårt att kissa/sikta). Minskade pupiller och andningssvårigheter är andra kända biverkningar. [3]

Ämnet är klassificerat som läkemedel och ingår i förteckningen N I i 1961 års allmänna narkotikakonvention samt i förteckning II i Sverige. [4] Preparatet är mycket beroendeframkallande. I USA pågår tusentals stämningar. Anhöriga till patienter som har dött av överdoser och de ansvariga för sjukvården i olika delstater har stämt tillverkarna för att så många dog av överdoser eller blivit beroende av drogen

Köp Oxykodon utan recept i Sverige

Clear
Compare
SKU: N/A Category:

Köp Oxycodone 30 mg

VIKTIG VARNING:
Oxykodon kan vara vanebildande. Ta oxikodon exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer av det, ta det oftare eller ta det på ett annat sätt än vad din läkare har ordinerat. När du tar oxikodon, diskutera med din vårdgivare dina mål för smärtbehandling, behandlingens längd och andra sätt att hantera din smärta. Tala om för din läkare om du eller någon i din familj dricker eller någonsin har druckit stora mängder alkohol, använder eller någonsin har använt gatudroger, eller har överanvänt receptbelagda mediciner, eller har haft en överdos, eller om du har eller någonsin har haft depression eller annan psykisk sjukdom. Det finns en större risk att du överanvänder oxikodon om du har eller någonsin har haft något av dessa tillstånd. Prata omedelbart med din vårdgivare och be om vägledning om du tror att du har ett opioidberoende eller ring U.S.S. Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) National Helpline på 1-800-662-HELP.

Oxykodon kan orsaka allvarliga eller livshotande andningsproblem, särskilt under de första 24 till 72 timmarna av din behandling och varje gång din dos ökas. Din läkare kommer att övervaka dig noggrant under din behandling. Tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft långsam andning eller astma. Din läkare kommer förmodligen att säga åt dig att inte ta oxikodon. Tala även om för din läkare om du har eller någonsin har haft lungsjukdom såsom kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL; en grupp sjukdomar som påverkar lungorna och luftvägarna), en huvudskada, en hjärntumör eller något tillstånd som ökar trycket i din hjärna. Risken att du får andningsproblem kan vara högre om du är äldre vuxen eller är svag eller undernärd på grund av sjukdom. Om du upplever något av följande symtom, kontakta din läkare omedelbart eller få akut medicinsk behandling: långsam andning, långa pauser mellan andetag eller andnöd.

Att ta vissa andra mediciner med oxikodon kan öka risken för allvarliga eller livshotande andningsproblem, sedering eller koma. Tala om för din läkare och apotekspersonal om du tar eller planerar att ta någon av följande mediciner: vissa antibiotika såsom klaritromycin (Biaxin, i PrevPac) och erytromycin (Erytab, Erythrocin); vissa svampdödande läkemedel inklusive itrakonazol (Onmel, Sporanox), ketokonazol (Nizoral) och vorikonazol (Vfend); bensodiazepiner såsom alprazolam (Xanax), klordiazepoxid (Librium), klonazepam (Klonopin), diazepam (Diastat, Valium), estazolam, flurazepam, lorazepam (Ativan), oxazepam, temazepam (Restoril) och triazolam (Halcion); karbamazepin (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, Teril); mediciner för psykisk sjukdom, illamående eller smärta; muskelavslappnande medel; vissa mediciner för humant immunbristvirus (HIV) inklusive indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept) och ritonavir (Norvir, i Kaletra); fenytoin (Dilantin, Phenytek); rifabutin (Mycobutin), rifampin (Rifadin, Rimactane, i Rifamate); lugnande medel; sömntabletter; eller lugnande medel. Din läkare kan behöva ändra doserna av din medicin och kommer att övervaka dig noggrant. Om du tar oxikodon tillsammans med någon av dessa mediciner och du utvecklar något av följande symtom, ring din läkare omedelbart eller sök akut medicinsk vård: ovanlig yrsel, yrsel, extrem sömnighet, långsam eller svår andning, eller att du inte svarar. Se till att din vårdgivare eller familjemedlemmar vet vilka symtom som kan vara allvarliga så att de kan ringa läkare eller akutsjukvård om du inte kan söka behandling på egen hand.

Att dricka alkohol, ta receptbelagda eller receptfria läkemedel som innehåller alkohol eller använda gatudroger under din behandling med oxikodon ökar risken för att du kommer att uppleva allvarliga, livshotande biverkningar. Drick inte alkohol, ta inte receptbelagda eller receptfria mediciner som innehåller alkohol eller använd inte gatudroger under din behandling.

Om du tar oxikodontabletterna med förlängd frisättning, svälj dem hela; tugga, bryt, dela, krossa eller lös dem inte. Blötlägg inte tabletten, slicka eller på annat sätt blöt den inte innan den placeras i munnen. Svälj varje tablett direkt efter att du stoppat in den i munnen. Om du sväljer trasiga, tuggade, krossade eller upplösta tabletter med förlängd frisättning kan du få för mycket oxikodon på en gång istället för långsamt under 12 timmar. Detta kan orsaka allvarliga problem, inklusive överdosering och dödsfall.

Oxykodon kommer som en vanlig lösning (vätska) och som en koncentrerad lösning som innehåller mer oxikodon i varje milliliter lösning. Se till att du vet om din läkare har ordinerat den vanliga eller koncentrerade lösningen och den dos i milliliter som din läkare har ordinerat. Använd doseringskoppen, den orala sprutan eller droppen som medföljer din medicin för att noggrant mäta antalet milliliter lösning som din läkare ordinerat. Läs instruktionerna som följer med din medicin noggrant och fråga din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor om hur du ska mäta din dos eller hur mycket medicin du ska ta. Du kan uppleva allvarliga eller livshotande biverkningar om du tar en oxikodonlösning med en annan koncentration eller om du tar en annan mängd läkemedel än vad din läkare har ordinerat.

Låt inte någon annan ta din medicin. Oxykodon kan skada eller orsaka dödsfall för andra personer som tar din medicin, särskilt barn.

Förvara oxikodon på ett säkert ställe så att ingen annan kan ta det av misstag eller med avsikt. Var särskilt noga med att förvara oxikodon utom räckhåll för barn. Håll koll på hur många tabletter eller kapslar, eller hur mycket vätska som finns kvar så att du vet om någon medicin saknas. Kassera oönskade kapslar, tabletter, tabletter med förlängd frisättning, kapslar med förlängd frisättning och vätska på rätt sätt enligt instruktionerna. (Se FÖRVARING och AVFALLSHANTERING).

Tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Om du tar oxikodon regelbundet under din graviditet, kan ditt barn uppleva livshotande abstinenssymtom efter födseln. Berätta omedelbart för din bebis läkare om ditt barn upplever något av följande symtom: irritabilitet, hyperaktivitet, onormal sömn, högt gråt, okontrollerbar skakning av en del av kroppen, kräkningar, diarré eller misslyckande att gå upp i vikt.

Tala med din läkare om riskerna med att ta oxikodon.

Din läkare eller apotekspersonal kommer att ge dig tillverkarens patientinformationsblad (läkemedelsguide) när du påbörjar din behandling med oxikodon och varje gång du fyller på ditt recept. Läs informationen noggrant och fråga din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor. Du kan också besöka Food and Drug Administration (FDA) webbplats (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm) eller tillverkarens webbplats för att få medicinguiden.

Varför ordineras detta läkemedel?
Oxykodon används för att lindra måttlig till svår smärta. Oxykodon förlängda tabletter och förlängda kapslar används för att lindra svår smärta hos personer som förväntas behöva smärtstillande medicin dygnet runt under en längre tid och som inte kan behandlas med andra mediciner. Oxykodon tabletter med förlängd frisättning och kapslar med förlängd frisättning ska inte användas för att behandla smärta som kan kontrolleras med medicin som tas vid behov. Oxykodon-tabletter med förlängd frisättning, kapslar med förlängd frisättning och koncentrerad lösning bör endast användas för att behandla personer som är toleranta (vana vid medicineringens effekter) mot opioidmediciner eftersom de har tagit denna typ av medicin i minst en vecka. Oxykodon är i en klass av läkemedel som kallas opiat (narkotiska) analgetika. Det fungerar genom att förändra hur hjärnan och nervsystemet reagerar på smärta.

Oxykodon finns också i kombination med paracetamol (Oxycet, Percocet, Roxicet, Xartemis XR, andra); aspirin (Percodan); och ibuprofen. Denna monografi innehåller endast information om användningen av enbart oxikodon. Om du tar en kombinationsprodukt med oxikodon, se till att läsa information om alla ingredienser i produkten du tar och fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

Hur ska detta läkemedel användas?
Oxykodon kommer som en lösning (vätska), en koncentrerad lösning, en tablett, en kapsel, en tablett med förlängd frisättning (långverkande) (Oxycontin) och en kapsel med förlängd frisättning (Xtampza ER) att ta genom munnen. Lösningen, koncentrerad lösning, tablett och kapsel tas vanligtvis med eller utan mat var 4:e till 6:e timme, antingen efter behov för smärta eller som regelbundna schemalagda mediciner. Tabletterna med förlängd frisättning (Oxycontin) tas var 12:e timme med eller utan mat. Kapslarna med förlängd frisättning (Xtampza ER) tas var 12:e timme med mat; äta samma mängd mat med varje dos. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta oxikodon exakt enligt anvisningarna.

Om du tar tabletter av märket Oxaydo, svälj tabletterna en i taget med mycket vatten. Svälj tabletten eller direkt efter att du stoppat den i munnen. Blötlägg inte, blöt eller slicka inte tabletterna innan du stoppar dem i munnen. Tugga eller krossa inte tabletter av märket Oxaydo. och ge dem inte genom en nasogastrisk sond (NG-slang; ett rör gängat genom näsan för att leverera mat och medicin direkt till magen).

Om du har problem med att svälja kapslar med förlängd frisättning (Xtampza ER), kan du försiktigt öppna kapseln och strö innehållet på mjuk mat som äppelmos, pudding, yoghurt, glass eller sylt, och sedan konsumera blandningen omedelbart. Kassera de tomma kapselskalen omedelbart genom att spola ner dem i en toalett. Förvara inte blandningen för framtida bruk.

Om du har en sond, kan innehållet i kapseln med förlängd frisättning hällas i sonden. Fråga din läkare hur du ska ta medicinen och följ dessa anvisningar noggrant.

Om du tar den koncentrerade lösningen kan din läkare säga åt dig att blanda läkemedlet i en liten mängd juice eller halvfast mat som pudding eller äppelmos. Följ dessa anvisningar noggrant. Svälj blandningen direkt; förvara den inte för senare användning.

Din läkare kommer sannolikt att börja med en låg dos oxikodon och kan öka denna dos med tiden om din smärta inte är under kontroll. Efter att du tagit oxikodon under en tid kan din kropp vänja sig vid medicinen. Om detta händer kan din läkare behöva öka din dos för att kontrollera din smärta. Din läkare kan minska din dos om du upplever biverkningar. Tala med din läkare om hur du mår under din behandling med oxikodon.

Sluta inte ta oxikodon utan att prata med din läkare. Om du plötsligt slutar ta detta läkemedel kan du uppleva abstinenssymtom som rastlöshet, rinnande ögon, rinnande näsa, nysningar, gäspningar, svettningar, frossa, muskel- eller ledvärk, svaghet, irritabilitet, ångest, depression, svårigheter att somna eller sova, kramper, illamående, kräkningar, diarré, aptitlöshet, snabba hjärtslag och snabb andning. Din läkare kommer förmodligen att minska din dos gradvis.

Andra användningsområden för detta läkemedel
Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

Vilka särskilda försiktighetsåtgärder bör jag följa?
Innan du tar oxikodon,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot oxikodon, andra mediciner eller något av ingredienserna i oxikodonprodukten du planerar att ta. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna.
berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna medicinerna som anges i avsnittet VIKTIG VARNING och något av följande: antihistaminer (finns i förkylnings- och allergimediciner); diuretika (‘vattenpiller’); buprenorfin (Butrans, i Suboxone, i Zubsolv, andra); butorfanol; cyklobensaprin (Amrix); dextrometorfan (finns i många hostmediciner; i Nuedexta); mediciner för glaukom, irritabel tarmsjukdom och urinvägsproblem; litium (Lithobid); mediciner för migränhuvudvärk såsom almotriptan (Axert), eletriptan (Relpax), frovatriptan (Frova), naratriptan (Amerge), rizatriptan (Maxalt), sumatriptan (Imitrex, i Treximet) och zolmitriptan (Zomig); mirtazapin (Remeron); nalbufin; naloxon (Evzio, Narcan, andra); pentazocin (Talwin); 5-HT3-receptorantagonister såsom alosetron (Lotronex), dolasetron (Anzemet), granisetron (Kytril), ondansetron (Zofran, Zuplez) eller palonosetron (Aloxi); selektiva serotoninåterupptagshämmare såsom citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetin (Prozac, Sarafem, i Symbyax), fluvoxamin (Luvox), paroxetin (Brisdelle, Prozac, Pexeva) och sertralin (Zoloft); serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare såsom duloxetin (Cymbalta), desvenlafaxin (Khedezla, Pristiq), milnacipran (Savella) och venlafaxin (Effexor); tramadol (Conzip, Ultram, i Ultracet), trazodon (Oleptro); eller tricykliska antidepressiva (‘humörhöjare’) såsom amitriptylin, klomipramin (anafranil), desipramin (Norpramin), doxepin (Silenor), imipramin (Tofranil), nortriptylin (Pamelor), protriptylin (Vivactil) och trimipramin (Surmontil). Tala även om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller får följande monoaminoxidas (MAO)-hämmare eller om du har slutat ta dem under de senaste två veckorna: isokarboxazid (Marplan), linezolid (Zyvox), metylenblått, fenelzin (Nardil) selegilin (Eldepryl, Emsam, Zelapar) eller tranylcypromin (Parnate). Många andra mediciner kan också interagera med oxikodon, så se till att berätta för din läkare om alla mediciner du tar, även de som inte finns på den här listan. Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.
berätta för din läkare vilka växtbaserade produkter du tar, särskilt johannesört och tryptofan.
tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft något av de tillstånd som nämns i avsnittet VIKTIG VARNING eller paralytisk ileus (tillstånd där smält mat inte rör sig genom tarmarna). Din läkare kan säga till dig att inte ta oxikodon.
Tala även om för din läkare om du har eller någonsin har haft en blockering i magen eller tarmen; lågt blodtryck; anfall; Addisons sjukdom (tillstånd där binjuren inte producerar tillräckligt med hormon); anfall; urinrörsförträngning (blockering av röret som gör att urin kan lämna kroppen), förstorad prostata (en manlig reproduktionskörtel), problem med urinering; eller hjärt-, njur-, lever-, bukspottkörtel-, sköldkörtel- eller gallblåsasjukdom. Om du kommer att ta depottabletter eller depotkapslar, tala även om för din läkare om du har eller någonsin har haft svårt att svälja, divertikulit (tillstånd där små påsar bildas i tarmarna och svullna och infekterade), tjocktarmscancer (cancer som börjar i tjocktarmen), eller matstrupscancer (cancer som börjar i röret som förbinder mun och mage).
tala om för din läkare om du ammar.

du bör veta att detta läkemedel kan minska fertiliteten hos män och kvinnor. Tala med din läkare om riskerna med att ta oxikodon.
om du genomgår operation, inklusive tandkirurgi, berätta för läkaren eller tandläkaren att du tar oxikodon.
du bör veta att denna medicin kan göra dig dåsig. Kör inte bil, använd inte tunga maskiner eller delta i andra möjligen farliga aktiviteter förrän du vet hur denna medicin påverkar dig.
du bör veta att oxikodon kan orsaka yrsel, yrsel och svimning när du reser dig upp för snabbt från liggande ställning. För att undvika detta problem, gå långsamt upp ur sängen, vila fötterna på golvet i några minuter innan du reser dig upp.
du bör veta att oxikodon kan orsaka förstoppning. Tala med din läkare om att ändra din kost eller använda andra mediciner för att förebygga eller behandla förstoppning medan du tar oxikodon.
Vilka speciella kostråd ska jag följa?
Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.

Vad ska jag göra om jag glömmer en dos?
Om du tar oxikodon på ett regelbundet schema, ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt ditt vanliga doseringsschema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en missad dos. Ta inte mer än en dos av tabletterna eller kapslarna med förlängd frisättning på 12 timmar.

Vilka biverkningar kan detta läkemedel orsaka?
Oxykodon kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom, är allvarliga eller inte försvinner:

torr mun
magont
dåsighet
spolning
huvudvärk
humörförändringar
Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom eller de som nämns i avsnittet VIKTIG VARNING, ring din läkare omedelbart eller få akut medicinsk hjälp:
förändringar i hjärtslag
agitation, hallucinationer (att se saker eller höra röster som inte finns), feber, svettningar, förvirring, snabba hjärtslag, frossa, kraftig muskelstelhet eller ryckningar, förlust av koordination, illamående, kräkningar eller diarré
illamående, kräkningar, aptitlöshet, svaghet eller yrsel
oförmåga att få eller behålla erektion
oregelbunden menstruation
minskad sexlust
bröstsmärta
nässelfeber
klåda
utslag
svullnad av ansikte, hals, tunga, läppar, ögon, händer, fötter, vrister eller underben
heshet
svårigheter att andas eller svälja
anfall
extrem dåsighet
yrsel vid byte av position

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch) eller per telefon (

Oxykodon kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du tar denna medicin.

Vad ska jag veta om förvaring och kassering av detta läkemedel?
Förvara denna medicin i behållaren den kom i, tätt tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i rumstemperatur och borta från ljus och överskottsvärme och fukt (inte i badrummet). Du måste omedelbart göra dig av med all medicin som är föråldrad eller inte längre behövs genom ett program för återtagning av medicin. Om du inte har ett återtagningsprogram i närheten eller ett som du kan komma åt omgående, spola ner eventuell medicin som är föråldrad eller inte längre behövs i toaletten så att andra inte tar den. Tala med din apotekspersonal om hur din medicin ska kasseras på rätt sätt.

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och små barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och placera omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och räckhåll. http://www.upandaway.org

Vid akut/överdos
Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns också tillgänglig online på https://www.poisonhelp.org/help. Om offret har kollapsat, fått ett anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

När du tar oxikodon bör du prata med din läkare om att ha en räddningsmedicin som kallas naloxon lättillgänglig (t.ex. hemma, på kontoret). Naloxon används för att vända de livshotande effekterna av en överdos. Det fungerar genom att blockera effekterna av opiater för att lindra farliga symtom som orsakas av höga halter av opiater i blodet. Din läkare kan också ordinera naloxon till dig om du bor i ett hushåll där det finns små barn eller någon som har missbrukat gatu- eller receptbelagda läkemedel. Du bör se till att du och dina familjemedlemmar, vårdgivare eller de som tillbringar tid med dig vet hur man känner igen en överdos, hur man använder naloxon och vad man ska göra tills akut medicinsk hjälp anländer. Din läkare eller apotekspersonal kommer att visa dig och dina familjemedlemmar hur du använder medicinen. Fråga din apotekspersonal om instruktionerna eller besök tillverkarens webbplats för att få instruktionerna. Om symtom på en överdos uppstår, bör en vårdgivare eller familjemedlem ge den första dosen av naloxon, ring 911 omedelbart och stanna hos dig och titta noga på dig tills akut medicinsk hjälp anländer. Dina symtom kan återkomma inom några minuter efter att du fått naloxon. Om dina symtom återkommer, ska personen ge dig ytterligare en dos naloxon. Ytterligare doser kan ges varannan till var tredje minut, om symtomen återkommer innan medicinsk hjälp anländer.

Symtom på överdosering kan inkludera följande:
svårt att andas
saktade eller slutat andas
överdriven sömnighet
slappa eller svaga muskler
förträngning eller vidgning av pupillerna (mörk cirkel i ögat)
kall, fuktig hud
kan inte svara eller vakna
Vilken annan information bör jag veta?
Håll alla möten med din läkare. Din läkare kan beställa vissa laboratorietester för att kontrollera din kropps svar på oxikodon.

Innan du gör något laboratorietest (särskilt de som involverar metylenblått), berätta för din läkare och laboratoriepersonalen att du tar oxikodon.

Detta recept är inte påfyllningsbart. Om du fortsätter att ha smärta efter att du avslutat oxikodonet, kontakta din läkare.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Denna lista bör du ta med dig varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att ha med sig i nödsituationer.

Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,vKöp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,vKöp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,vKöp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,vKöp Oxycodone 30 mg,Köp Oxycodone 30 mg,

Additional information

Antal

100 piller, 150 piller, 200 piller, 300 piller, 400 piller, 500 piller

Submit your review

Your email address will not be published.

Reviews

There are no reviews yet.

See It Styled On Instagram

    Instagram did not return a 200.

Main Menu

Köp Oxycodone 30 mg

Köp Oxycodone 30 mg

kr1,800.00kr4,200.00

Add to Cart