Köp Nembutal 250 ml

kr180.00

In stock

Köp Nembutal 250 ml

Barbituraterna är icke-selektiva depressiva medel i centrala nervsystemet som främst används som lugnande hypnotika och även antikonvulsiva medel i subhypnotiska doser. Barbituraterna och deras natriumsalter är föremål för kontroll enligt Federal Controlled Substances Act (se avsnittet “Drogmissbruk och beroende”).
Natriumsalterna av amobarbital, pentobarbital, fenobarbital och secobarbital finns som sterila parenterala lösningar.

Compare
Category:

Köp Nembutal 250 ml

PROFESSIONELLA KONSUMENT BIVERKNINGAR
Läkemedelsbeskrivning Indikationer och dosering Biverkningar LäkemedelsinteraktionerVarningar Försiktighetsåtgärder Överdosering och kontraindikationer Klinisk farmakologi Läkemedelsguide
Läkemedelsbeskrivning
Vad är Nembutal och hur används det?
Nembutal (pentobarbitalnatrium) är ett barbiturat som fungerar som ett deprimerande eller lugnande medel som används kortvarigt för att behandla sömnlöshet. Nembutal används också som akutbehandling vid anfall, och för att få patienter att somna för operation. Nembutal finns i generisk form.

Vilka är biverkningarna av Nembutal?
Vanliga biverkningar av Nembutal inkluderar:

problem med minne eller koncentration,
spänning,
irritabilitet,
aggression (särskilt hos barn eller äldre vuxna),
förvirring,
förlust av balans eller koordination,
mardrömmar,
illamående,
kräkningar,
förstoppning,
huvudvärk,
dåsighet,
“baksmälla” effekt (sömnighet dagen efter en dos),
agitation,
nervositet,
sömnlöshet,
ångest,
yrsel,
lågt blodtryck,
reaktioner på injektionsstället, eller
hudutslag.
Sök omedelbart läkare om du lider av några allvarliga biverkningar av Nembutal såsom:

hallucinationer,
svag eller ytlig andning,
långsam puls,
svag puls, eller
känner att du kan svimma.
ANVÄND INTE OM MATERIALET HAR fällts ut

BESKRIVNING
Barbituraten är icke-selektiva medel som dämpar centrala nervsystemet, vilka främst används som lugnande sömnmedel och även antikonvulsiva medel i subhypnotiska doser. Barbituraten och deras natriumsalter är föremål för kontroll enligt Federal Controlled Substances Act (se avsnittet “Drogmissbruk och beroende”).

Natriumsalterna av amobarbital, pentobarbital, fenobarbital och sekobarbital är tillgängliga som sterila parenterala lösningar.

Barbiturater är substituerade pyrimidinderivat där den grundläggande strukturen som är gemensam för dessa läkemedel är barbitursyra, en substans som inte har någon aktivitet i det centrala nervsystemet (CNS). CNS-aktivitet erhålls genom att substituera alkyl-, alkenyl- eller arylgrupper på pyrimidinringen.

NEMBUTAL Natriumlösning (pentobarbitalnatriuminjektion) är en steril lösning för intravenös eller intramuskulär injektion. Varje ml innehåller pentobarbitalnatrium 50 mg, i en vehikel av propylenglykol, 40 %, alkohol, 10 % och vatten för injektion, till volym. pH justeras till ungefär 9,5 med saltsyra och/eller natriumhydroxid.

NEMBUTAL (pentobarbital) Natrium är ett kortverkande barbiturat, kemiskt betecknat som natrium-5-etyl-5-(1-metylbutyl)barbiturat. Strukturformeln för pentobarbitalnatrium är:

NEMBUTAL® (Pentobarbital Sodium) Structural Formula Illustration

Natriumsaltet förekommer som ett vitt, lätt bittert pulver som är fritt lösligt i vatten och alkohol men praktiskt taget olösligt i bensen och eter.

Indikationer och dosering
INDIKATIONER
Parenteral
Lugnande medel.
Hypnotika, för korttidsbehandling av sömnlöshet, eftersom de tycks förlora sin effektivitet för induktion av sömn och underhåll av sömn efter 2 veckor (se avsnittet “KLINISK FARMAKOLOGI”).
Förbedövningsmedel.
Antikonvulsiva medel, i anestetiska doser, vid nödkontroll av vissa akuta konvulsiva episoder, t.ex. de associerade med status epilepticus, kolera, eklampsi, meningit, stelkramp och toxiska reaktioner på stryknin eller lokalanestetika.
DOSERING OCH ADMINISTRERING
Doseringar av barbiturater måste vara individualiserade med full kunskap om deras speciella egenskaper och rekommenderad administreringshastighet. Faktorer som ska beaktas är patientens ålder, vikt och tillstånd. Parenterala vägar bör endast användas när oral administrering är omöjlig eller opraktisk.

Intramuskulär administrering
Im-injektion av natriumsalterna av barbiturater bör göras djupt in i en stor muskel, och en volym på 5 ml bör inte överskridas på något ställe på grund av möjlig vävnadsirritation. Efter IM-injektion av en hypnotisk dos bör patientens vitala tecken övervakas. Den vanliga dosen för vuxna av NEMBUTAL natriumlösning är 150 till 200 mg som en engångsinjektion. den rekommenderade pediatriska dosen varierar från 2 till 6 mg/kg som en enstaka intramuskulär injektion för att inte överstiga 100 mg.

Intravenös administrering
NEMBUTAL Natriumlösning ska inte blandas med någon annan medicin eller lösning. IV-injektion är begränsad till tillstånd där andra vägar inte är möjliga, antingen för att patienten är medvetslös (som vid hjärnblödning, eklampsi eller status epilepticus), eller för att patienten gör motstånd (som vid delirium), eller för att omedelbar åtgärd är absolut nödvändig . Långsam IV-injektion är väsentlig och patienterna bör observeras noggrant under administreringen. Detta kräver att blodtryck, andning och hjärtfunktion upprätthålls, vitala tecken registreras och utrustning för återupplivning och konstgjord ventilation finns tillgänglig. Hastigheten för IV-injektion bör inte överstiga 50 mg/min för pentobarbitalnatrium.

Det finns ingen genomsnittlig intravenös dos av NEMBUTAL natriumlösning (pentobarbitalnatriuminjektion) som man kan lita på för att ge liknande effekter hos olika patienter. Möjligheten för överdos och andningsdepression är liten när läkemedlet injiceras långsamt i fraktionerade doser.

En vanlig startdos för vuxna på 70 kg är 100 mg. Proportionell minskning av dosen bör göras för pediatriska eller försvagade patienter. Minst en minut är nödvändig för att fastställa den fulla effekten av intravenös pentobarbital. Vid behov kan ytterligare små mängder av läkemedlet ges upp till totalt från 200 till 500 mg för normala vuxna.

Antikonvulsiv användning
I konvulsiva tillstånd bör dosen av NEMBUTAL natriumlösning hållas till ett minimum för att undvika att förvärra den depression som kan följa efter kramper. Injektionen måste göras långsamt med vederbörlig hänsyn till den tid som krävs för att läkemedlet ska penetrera blod-hjärnbarriären.

Speciell patientpopulation
Doseringen bör reduceras hos äldre eller försvagade eftersom dessa patienter kan vara mer känsliga för barbiturater. Doseringen bör reduceras för patienter med nedsatt njurfunktion eller leversjukdom.

Inspektion
Parenterala läkemedelsprodukter bör inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning före administrering, närhelst lösningsbehållare tillåter. Injektionslösningar som visar tecken på utfällning bör inte användas.

HUR LEVERERAS
NEMBUTAL Natriumlösning (pentobarbitalnatriuminjektion, USP) finns i följande storlekar:

20 ml multipeldosflaska, 1 g per injektionsflaska (NDC 76478-501-20); och 50 ml multipeldosflaska, 2,5 g per injektionsflaska (NDC 76478-501-50).

Varje ml innehåller:

Pentobarbitalnatrium, derivat av barbitursyra – 50 mg
Propylenglykol – 40% v/v
Alkohol – 10 %
Vatten för injektion – qs
(pH justerat till cirka 9,5 med saltsyra och/eller natriumhydroxid.)

Flaskpropparna är latexfria.

Exponering av farmaceutiska produkter för värme bör minimeras. Undvik överdriven värme. Skydda mot frysning. Det rekommenderas att produkten förvaras vid 20° till 25°C (68° till 77°F), dock är korta utflykter tillåtna mellan 15° till 30°C (59° till 86°F). Se USP-kontrollerad rumstemperatur.

Tillverkad för: Oak Pharmaceuticals, Inc. ® varumärke tillhörande Oak Pharmaceuticals, Inc. Reviderad april 2019

BILDSPEL
Sömnstörningar: Mat som hjälper till att sova eller hålla dig vaken Se bildspel
Bieffekter
BIEFFEKTER

Bieffekter
BIEFFEKTER
Följande biverkningar och deras förekomst sammanställdes från övervakning av tusentals inlagda patienter. Eftersom sådana patienter kan vara mindre medvetna om vissa av de mildare biverkningarna av barbiturater, kan förekomsten av dessa reaktioner vara något högre hos helt ambulerande patienter.

Mer än 1 av 100 patienter. Den vanligaste biverkningen som uppskattas inträffa med en hastighet av 1 till 3 patienter per 100 är: Nervsystemet: Somnolens.

Mindre än 1 av 100 patienter. Biverkningar som uppskattas inträffa med en frekvens av mindre än 1 av 100 patienter listade nedan, grupperade efter organsystem och efter fallande förekomstordning är:

Nervsystemet: Agitation, förvirring, hyperkinesi, ataxi, CNS-depression, mardrömmar, nervositet, psykiatriska störningar, hallucinationer, sömnlöshet, ångest, yrsel, tänkande abnormitet.

Andningsorgan: Hypoventilation, apné.

Kardiovaskulära systemet: Bradykardi, hypotoni, synkope.

Matsmältningssystemet: Illamående, kräkningar, förstoppning.

Andra rapporterade reaktioner: Huvudvärk, reaktioner på injektionsstället, överkänslighetsreaktioner (angioödem, hudutslag, exfoliativ dermatit), feber, leverskada, megaloblastisk anemi efter kronisk användning av fenobarbital.

För att rapportera MISSTÄNKTA BIVERKNINGAR, kontakta Oak Pharmaceuticals, Inc. på 1-800-932-5676 eller FDA på 1-800-FDA-1088 eller www.fda.gov/medwatch.

Läkemedelsinteraktioner
LÄKEMEDELSINTERAKTIONER
De flesta rapporter om kliniskt signifikanta läkemedelsinteraktioner med barbiturater har involverat fenobarbital. Tillämpningen av dessa data på andra barbiturater verkar dock vara giltig och motiverar seriella blodnivåbestämningar av de relevanta läkemedlen när det finns flera terapier.

Antikoagulanter
Fenobarbital sänker plasmanivåerna av dikumarol (namn som tidigare använts: bishydroxikumarin) och orsakar en minskning av antikoagulantaktiviteten mätt med protrombintiden. Barbiturater kan inducera levermikrosomala enzymer vilket resulterar i ökad metabolism och minskat antikoagulantsvar av orala antikoagulantia (t.ex. warfarin, acenocoumarol, dicumarol och fenprocoumon). Patienter som stabiliserats på antikoagulantia kan behöva dosjusteringar om barbiturater läggs till eller dras ur dosregimen.

Kortikosteroider
Barbiturater verkar öka metabolismen av exogena kortikosteroider troligen genom induktion av levermikrosomala enzymer. Patienter som har stabiliserats på kortikosteroidbehandling kan behöva dosjusteringar om barbiturater läggs till eller dras ur dosregimen.

Griseofulvin
Fenobarbital verkar störa absorptionen av oralt administrerat griseofulvin, vilket minskar dess blodnivå. Effekten av de resulterande minskade blodnivåerna av griseofulvin på det terapeutiska svaret har inte fastställts. Det skulle dock vara att föredra att undvika samtidig administrering av dessa läkemedel.

Doxycyklin
Fenobarbital har visat sig förkorta halveringstiden för doxycyklin så länge som 2 veckor efter att barbituratbehandlingen avbrutits. Denna mekanism är förmodligen genom induktion av levermikrosomala enzymer som metaboliserar antibiotikan. Om fenobarbital och doxycyklin administreras samtidigt, bör det kliniska svaret på doxycyklin övervakas noggrant.

Fenytoin, natriumvalproat, valproinsyra
Effekten av barbiturater på metabolismen av fenytoin verkar vara varierande. Vissa utredare rapporterar en accelererande effekt, medan andra rapporterar ingen effekt. Eftersom effekten av barbiturater på metabolismen av fenytoin inte är förutsägbar, bör nivåerna av fenytoin och barbiturat i blodet övervakas oftare om dessa läkemedel ges samtidigt. Natriumvalproat och valproinsyra verkar minska barbituratmetabolismen; Därför bör barbituratnivåer i blodet övervakas och lämpliga dosjusteringar göras enligt indikation.

Depressiva medel i centrala nervsystemet
Samtidig användning av andra medel som dämpar centrala nervsystemet, inklusive andra lugnande medel eller sömnmedel, antihistaminer, lugnande medel eller alkohol, kan ge ytterligare dämpande effekter.

Monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare)
MAO-hämmare förlänger effekterna av barbiturater troligen för att metabolismen av barbituratet hämmas.

Östradiol, östron, progesteron och andra steroidhormoner
Förbehandling med eller samtidig administrering av fenobarbital kan minska effekten av östradiol genom att öka dess metabolism. Det har förekommit rapporter om patienter som behandlats med antiepileptika (t.ex. fenobarbital) som blev gravida medan de tog p-piller. En alternativ preventivmetod kan föreslås för kvinnor som tar fenobarbital.

Narkotikamissbruk och beroende
Pentobarbitalnatriuminjektion är föremål för kontroll av Federal Controlled Substances Act enligt DEA schema II.

Barbiturater kan vara vanebildande. Tolerans, psykiskt beroende och fysiskt beroende kan förekomma särskilt efter långvarig användning av höga doser barbiturater. Dai

För snabb administrering kan orsaka andningsdepression, apné, laryngospasm eller vasodilatation med blodtrycksfall.

Akut eller kronisk smärta
Försiktighet bör iakttas när barbiturater administreras till patienter med akut eller kronisk smärta, eftersom paradoxal spänning kan induceras eller viktiga symtom kan maskeras. Användningen av barbiturater som lugnande medel under den postoperativa kirurgiska perioden och som komplement till cancerkemoterapi är dock väl etablerad.

Använd under graviditet
Barbiturater kan orsaka fosterskador när de administreras till en gravid kvinna. Retrospektiva, fallkontrollerade studier har föreslagit ett samband mellan moderns konsumtion av barbiturater och en högre än förväntat förekomst av fosteravvikelser. Efter oral eller parenteral administrering passerar barbiturater lätt placentabarriären och fördelas genom fostervävnad med högsta koncentrationer som finns i placenta, fosterlever och hjärna. Fostrets blodnivåer närmar sig moderns blodnivåer efter parenteral administrering. Abstinenssymtom förekommer hos spädbarn födda av mödrar som får barbiturater under graviditetens sista trimester. (Se avsnittet “Narkotikamissbruk och beroende”.) Om detta läkemedel används under graviditet, eller om patienten blir gravid medan du tar detta läkemedel, bör patienten informeras om den potentiella faran för fostret.

Synergistiska effekter
Samtidig användning av alkohol eller andra CNS-dämpande medel kan ge additiva CNS-depressiva effekter.

Pediatrisk neurotoxicitet
Publicerade djurstudier visar att administrering av bedövningsmedel och sederande läkemedel som blockerar NMDA-receptorer och/eller potentierar GABA-aktivitet ökar neuronal apoptos i den utvecklande hjärnan och resulterar i långvariga kognitiva underskott när de används i mer än 3 timmar. Den kliniska betydelsen av dessa fynd är inte klarlagd. Baserat på tillgängliga data, tros dock fönstret för sårbarhet för dessa förändringar korrelera med exponeringar under tredje trimestern av graviditeten under de första månaderna av livet, men kan sträcka sig till cirka tre års ålder hos människor (se ” FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER – Graviditet och pediatrisk användning” och “Djurfarmakologi och/eller toxikologi”).

Vissa publicerade studier på barn tyder på att liknande brister kan uppstå efter upprepad eller långvarig exponering för anestesimedel tidigt i livet och kan resultera i negativa kognitiva eller beteendemässiga effekter. Dessa studier har avsevärda begränsningar, och det är inte klart om de observerade effekterna beror på administreringen av anestetikum/sederande läkemedel eller andra faktorer såsom operationen eller den underliggande sjukdomen.

Bedövningsmedel och sederande läkemedel är en nödvändig del av vården av barn och gravida kvinnor som behöver operation, andra ingrepp eller tester som inte kan försenas, och inga specifika mediciner har visat sig vara säkrare än någon annan. Beslut om tidpunkten för eventuella elektiva ingrepp som kräver anestesi bör ta hänsyn till fördelarna med ingreppet vägt mot de potentiella riskerna.

Försiktighetsåtgärder
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Allmän
Barbiturater kan vara vanebildande. Tolerans och psykiskt och fysiskt beroende kan förekomma vid fortsatt användning. (Se avsnittet “Narkotikamissbruk och beroende”.) Barbiturater bör administreras med försiktighet, om alls, till patienter som är mentalt deprimerade, har suicidbenägenhet eller en historia av drogmissbruk.

Äldre eller försvagade patienter kan reagera på barbiturater med markant upphetsning, depression och förvirring. Hos vissa personer producerar barbiturater upprepade gånger spänning snarare än depression.

Hos patienter med leverskada bör barbiturater administreras med försiktighet och initialt i reducerade doser. Barbiturater ska inte administreras till patienter som visar premonitoriska tecken på leverkoma.

Parenterala lösningar av barbiturater är mycket alkaliska. Därför bör extrem försiktighet iakttas för att undvika perivaskulär extravasation eller intraarteriell injektion. Extravaskulär injektion kan orsaka lokal vävnadsskada med efterföljande nekros; konsekvenserna av intraarteriell injektion kan variera från övergående smärta till kallbrand i extremiteten. Varje klagomål av smärta i extremiteten motiverar att injektionen avbryts.

Laboratorietester
Långvarig behandling med barbiturater bör åtföljas av periodisk laboratorieutvärdering av organsystem, inklusive hematopoetiska, njur- och epatiska system. (Se avsnitten “FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER – Allmänt” och “BIVERKNINGAR”.)

Carcinogenes

Djurdata
Fenobarbitalnatrium är cancerframkallande hos möss och råttor efter livslång administrering. Hos möss producerade den godartade och maligna levercellstumörer. Hos råttor observerades godartade levercellstumörer mycket sent i livet.

Mänskliga data
I en 29-årig epidemiologisk studie av 9 136 patienter som behandlades med ett antikonvulsivt protokoll som inkluderade fenobarbital, visade resultaten en högre incidens än normalt av leverkarcinom. Tidigare har några av dessa patienter behandlats med thorotrast, ett läkemedel som är känt för

sensoriska cortex, minska motorisk aktivitet, förändra cerebellär funktion och producera dåsighet, sedering och hypnos.

Barbiturat-inducerad sömn skiljer sig från fysiologisk sömn. Sömnlaboratoriestudier har visat att barbiturater minskar den tid som spenderas i den snabba ögonrörelsefasen (REM) i sömn- eller drömstadiet. Dessutom minskar sömnen i steg III och IV. Efter abrupt slut på barbiturater som används regelbundet kan patienter uppleva markant ökad drömmar, mardrömmar och/eller sömnlöshet. Därför har utsättande av en terapeutisk engångsdos under 5 eller 6 dagar rekommenderats för att minska REM-återhämtningen och störd sömn som bidrar till drogabstinenssyndrom (minska till exempel dosen från 3 till 2 doser per dag under 1 vecka).

I studier har sekobarbitalnatrium och pentobarbitalnatrium visat sig förlora det mesta av sin effektivitet för att både inducera och bibehålla sömn i slutet av 2 veckors fortsatt läkemedelsadministrering i fasta doser. De kort-, medel- och, i mindre grad, långverkande barbiturater har ordinerats allmänt för behandling av sömnlöshet. Även om den kliniska litteraturen vimlar av påståenden om att de kortverkande barbituraten är överlägsna för att producera sömn medan de medelverkande föreningarna är mer effektiva för att bibehålla sömnen, har kontrollerade studier misslyckats med att visa dessa differentiella effekter. Därför, som sömnmedicin, är barbiturater av begränsat värde utöver korttidsanvändning.

Barbiturater har liten analgetisk verkan vid subanestetiska doser. Snarare kan dessa läkemedel i subanestetiska doser öka reaktionen på smärtsamma stimuli. Alla barbiturater uppvisar antikonvulsiv aktivitet i anestesidoser. Av läkemedlen i denna klass har emellertid endast fenobarbital, mefobarbital och metarbital kliniskt visats vara effektiva som orala antikonvulsiva medel i subhypnotiska doser.

Barbiturater är andningsdämpande medel. Graden av andningsdepression beror på dosen. Med hypnotiska doser är andningsdepression som produceras av barbiturater liknande den som inträffar under fysiologisk sömn med lätt minskning av blodtryck och hjärtfrekvens.

Studier på laboratoriedjur har visat att barbiturater orsakar minskning av tonus och kontraktilitet i livmodern, urinledarna och urinblåsan. Koncentrationer av de läkemedel som krävs för att ge denna effekt hos människor uppnås dock inte med doser av lugnande medel och hypnotiska medel.

Barbiturater försämrar inte normal leverfunktion, men har visat sig inducera levermikrosomala enzymer, vilket ökar och/eller förändrar metabolismen av barbiturater och andra läkemedel. (Se avsnittet “LÄKEMEDELSINTERAKTIONER”).

Farmakokinetik

Barbiturater absorberas i varierande grad efter oral, rektal eller parenteral administrering. Salterna absorberas snabbare än syrorna.

Verkningsstarten för oral eller rektal administrering varierar från 20 till 60 minuter. För IM-administration är åtgärden något snabbare. Efter intravenös administrering varierar effekten från nästan omedelbart för pentobarbitalnatrium till 5 minuter för fenobarbitalnatrium. Maximal CNSdepression kanske inte inträffar förrän 15 minuter eller mer efter intravenös administrering av fenobarbitalnatrium.

Verkningstiden, som är relaterad till den hastighet med vilken barbituraten omfördelas i hela kroppen, varierar mellan personer och hos samma person från tid till annan.

Inga studier har visat att de olika administreringssätten är likvärdiga med avseende på biotillgänglighet.

Barbiturater är svaga syror som absorberas och snabbt distribueras till alla vävnader och vätskor med höga koncentrationer i hjärnan, levern och njurarna. Lipidlösligheten hos barbiturater är den dominerande faktorn i deras fördelning i kroppen. Ju mer lipidlösligt barbituratet är, desto snabbare penetrerar det alla vävnader i kroppen. Barbiturater är bundna till plasma och vävnadsproteiner i varierande grad med bindningsgraden som ökar direkt som en funktion av lipidlösligheten.

Fenobarbital har den lägsta lipidlösligheten, lägst plasmabindning, lägst hjärnproteinbindning, den längsta fördröjningen av aktivitetsstart och den längsta verkningstiden. I den motsatta ytterligheten är secobarbital som har den högsta lipidlösligheten, plasmaproteinbindning, hjärnproteinbindning, den kortaste fördröjningen i början av aktivitet och den kortaste verkningstiden. Butabarbital klassificeras som ett mellanliggande barbiturat.

Plasmahalveringstiden för pentobarbital hos vuxna är 15 till 50 timmar och verkar vara dosberoende.

Barbiturater metaboliseras primärt av det mikrosomala leverenzymsystemet, och de metabola produkterna utsöndras i urinen och mindre vanligt i avföringen. Ungefär 25 till 50 procent av en dos av aprobarbital eller fenobarbital elimineras oförändrat i urinen, medan mängden andra barbiturater som utsöndras oförändrat i urinen är försumbar. Utsöndringen av

Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,Köp Nembutal 250 ml,

 

Submit your review

Your email address will not be published.

Reviews

There are no reviews yet.

See It Styled On Instagram

    Instagram did not return a 200.

Main Menu

Köp Nembutal 250 ml

Köp Nembutal 250 ml

kr180.00

Add to Cart