Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg

kr1,800.00kr5,100.00

Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg

Description

Nitrazepam är ett välkänt läkemedel för behandling av sömnlöshet. Den har en avancerad komposition och kategoriseras som en bensodiazepin. Denna medicinering är också känd under namnet Mogadon och bör användas på kort sikt med snabbverkande positiva resultat som de flesta användare upplever.

först. Engelska länder med följande varumärken: Alodorm, Arem, Insoma, Mogadon, Nitrados, Nitrazadon, Nitrosun, Ormodon, Paxadorm, Remnos och Somnite. Köp mogadon online | mogadon till salu | Mogadon

överskott

För det andra är den vanligaste sjukdomen hos GH överdriven en hypofys som består av somatotropa celler i den främre hypofysen. Dessa somatotropa adenom är godartade och växer långsamt och producerar gradvis mer och mer GH. Under många år är de största kliniska problemen GH-överskottet. Köp mogadon online | mogadon till salu | Mogadon

Dessutom förlänger långvarig GH benen, fingrarna och tårna på benen. Inkluderade problem kan vara svettning, nervtryck (t.ex. karpaltunnelsyndrom), muskelsvaghet, överskott av könshormonbindande globulin (SHBG), insulinresistens eller till och med en sällsynt typ av diabetes typ 2 och nedsatt sexuell funktion.

Det är extremt sällsynt att en sådan tumör inträffar under barndomen, men när det händer kan överdriven GH orsaka överdriven tillväxt, som vanligtvis kallas hypofysgigantism.

Clear
Compare

Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg

1. Läkemedlets namn
Mogadon 5 mg tabletter

2. Kvalitativ och kvantitativ sammansättning
Varje tablett innehåller 5 mg nitrazepam.

Det finns 301 mg laktos per tablett.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1

3. Läkemedelsform
Tabletter

Runda, vita tabletter med

tryckt på ena sidan med en enda brytstav på den andra.

Tabletten kan delas upp i lika doser.

4. Kliniska uppgifter
4.1 Terapeutiska indikationer
Korttidsbehandling av sömnlöshet när den är svår, invalidiserande eller utsätter individen för oacceptabelt lidande, där sedering på dagtid är acceptabelt.

En bakomliggande orsak till sömnlöshet bör sökas innan man beslutar om användning av bensodiazepiner för symtomatisk lindring.

Bensodiazepiner rekommenderas inte för primär behandling av psykotiska sjukdomar.

4.2 Dosering och administreringssätt
Dosering:

Vuxna

5 mg före pensionering. Denna dos kan vid behov ökas till 10 mg.

Äldre

Äldre eller försvagade patienter: äldre eller patienter med nedsatt njur- och/eller leverfunktion kommer att vara särskilt mottagliga för biverkningarna av Mogadon. Doserna bör inte överstiga hälften av de som normalt rekommenderas.

Om organiska förändringar i hjärnan förekommer, bör dosen av Mogadon inte överstiga 5 mg hos dessa patienter.

Andra populationer

Hos patienter med kronisk lunginsufficiens och hos patienter med kronisk njur- eller leversjukdom kan dosen behöva minskas.

Pediatrisk population

Mogadon tabletter är kontraindicerade för användning till barn.

Doseringen bör anpassas på individuell basis. Behandlingen bör, om möjligt, vara intermittent.

Behandlingen bör vara så kort som möjligt och bör påbörjas med lägsta rekommenderade dos. Den maximala dosen bör inte överskridas. I allmänhet varierar behandlingens längd från några dagar till två veckor med maximalt fyra veckor; inklusive nedtrappningsprocessen. Patienter som har tagit bensodiazepiner under en längre tid kan behöva en längre period under vilken doserna reduceras. Specialisthjälp kan vara lämpligt. Lite är känt om effektiviteten eller säkerheten av bensodiazepiner vid långvarig användning.

I vissa fall kan förlängning utöver den maximala behandlingsperioden vara nödvändig; i så fall bör det inte ske utan omvärdering av patientens status. Långvarig kronisk användning rekommenderas inte. Det kan vara användbart att informera patienten när behandlingen påbörjas att den kommer att vara av begränsad varaktighet och att förklara exakt hur dosen kommer att minskas. Dessutom är det viktigt att patienten är medveten om möjligheten av rebound-fenomen (se Biverkningar) för att därigenom minimera oro över sådana symtom om de skulle uppstå medan läkemedlet sätts ut. Behandling med Mogadon ska inte avbrytas abrupt, utan dosen minskas.

Produkten ska tas precis innan du går och lägger dig.

För långtidsverkande bensodiazepiner ska det dessutom anges att patienten bör kontrolleras regelbundet i början av behandlingen för att vid behov minska dosen eller administreringsfrekvensen för att förhindra överdosering på grund av ackumulering.

Administreringssätt:

Mogadon tabletter är för oral administrering.

4.3 Kontraindikationer
Patienter med överkänslighet mot bensodiazepiner, nitrazepam eller mot något av hjälpämnena som anges i avsnitt 6.1

Överkänslighetsreaktioner med bensodiazepinerna inklusive hudutslag, angioödem och hypertoni har rapporterats i sällsynta fall hos känsliga patienter.

Användning av detta läkemedel är också kontraindicerat hos patienter med akut lunginsufficiens; andningsdepression; fobiska eller tvångsmässiga tillstånd; kronisk psykos; myasthenia gravis; sömnapnésyndrom; allvarlig leverinsufficiens; användning hos barn.

4.4 Särskilda varningar och försiktighetsmått vid användning
Hos patienter med kronisk lunginsufficiens och hos patienter med kronisk njur- eller leversjukdom kan dosen behöva minskas. Bensodiazepiner är kontraindicerade hos patienter med allvarlig leverinsufficiens.

Mogadon ska inte användas ensamt för att behandla depression eller ångest förknippad med depression, eftersom självmord kan utlösas hos sådana patienter. Bensodiazepiner bör användas med extrem försiktighet till patienter med en historia av alkohol- eller drogmissbruk. Bensodiazepiner rekommenderas inte för primär behandling av psykotiska sjukdomar.

Samtidig användning av Mogadon och opioider kan resultera i sedering, andningsdepression, koma och dödsfall. På grund av dessa risker bör samtidig förskrivning av lugnande läkemedel såsom bensodiazepiner eller relaterade läkemedel som Mogadon med opioider reserveras för patienter för vilka alternativa behandlingsalternativ inte är möjliga. Om ett beslut fattas att förskriva Mogadon samtidigt med opioider ska den lägsta effektiva dosen användas och behandlingens varaktighet ska vara så kort som möjligt (se även allmän dosrekommendation i avsnitt 4.2).

Patienterna bör följas noga med avseende på tecken och symtom på andningsdepression och sedering. I detta avseende rekommenderas det starkt att informera patienter och deras vårdgivare (i tillämpliga fall) för att vara medvetna om dessa symtom (se avsnitt 4.5).

Om patienten väcks under perioden med maximal läkemedelsaktivitet kan återkallelsen försämras.

I fall av förlust eller dödsfall kan psykologisk anpassning hämmas av bensodiazepiner.

Användning av bensodiazepiner kan leda till utveckling av fysiskt och psykiskt beroende av dessa produkter. Risken för beroende ökar när höga doser används, särskilt när de ges under långa perioder. Detta är särskilt fallet hos patienter med en historia av alkoholism eller drogmissbruk eller hos patienter med uttalade personlighetsstörningar. Regelbunden övervakning av sådana patienter är väsentlig; rutinmässiga upprepade recept bör undvikas och behandlingen bör avbrytas gradvis. Symtom som depression, huvudvärk, muskelsvaghet, nervositet, extrem ångest, spänningar, rastlöshet, förvirring, humörförändringar, rebound-sömnlöshet, irritabilitet, svettning och diarré har rapporterats efter plötsligt avbrytande av behandlingen hos patienter som fått normala terapeutiska doser för korta tider. tidsperioder.

När bensodiazepiner med lång verkningstid används är det viktigt att varna för att byta till ett bensodiazepin med kort verkningstid, eftersom abstinenssymtom kan utvecklas.

I svåra fall kan följande symtom uppträda: derealisation, depersonalisering, hyperakusis, domningar och stickningar i extremiteterna, överkänslighet mot ljus, buller och fysisk kontakt samt hallucinationer eller epileptiska anfall. I sällsynta fall kan utsättning efter för höga doser orsaka förvirringstillstånd och psykotiska manifestationer och kramper. Missbruk av bensodiazepinerna har rapporterats.

Viss förlust av effekt till de hypnotiska effekterna av kortverkande bensodiazepiner kan utvecklas efter upprepad användning under några veckor.

Onormala psykologiska reaktioner på bensodiazepiner har rapporterats. Sällsynta beteendeeffekter inkluderar paradoxala aggressiva utbrott, upphetsning, förvirring, rastlöshet, agitation, irritabilitet, vanföreställningar, raseri, mardrömmar, hallucinationer, psykoser, olämpligt beteende och upptäckandet av depression med självmordstendenser. Extrem försiktighet bör därför iakttas vid förskrivning av bensodiazepiner till patienter med personlighetsstörningar. Om någon av dessa reaktioner inträffar ska användningen av läkemedlet avbrytas. Dessa reaktioner kan vara ganska allvarliga och är mer benägna att förekomma hos äldre.

Bensodiazepiner kan inducera anterograd amnesi. Tillståndet uppträder vanligtvis 1 till 2 timmar efter intag av produkten och kan vara upp till flera timmar. Därför, för att minska risken, bör patienterna se till att de kommer att kunna ha en oavbruten sömn på 7 till 8 timmar.

På grund av den myorelaxerande effekten finns risk för fall och följaktligen för höftfrakturer, särskilt för äldre patienter när de går upp på natten.

Laktos

Patienter med sällsynta ärftliga problem med galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption bör inte ta detta läkemedel

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och andra former av interaktioner
Förstärkning av den centrala depressiva effekten kan uppstå om bensodiazepiner kombineras med centralt verkande läkemedel såsom neuroleptika, lugnande medel, antidepressiva medel, sömnmedel, smärtstillande och anestetika, antiepileptika och sedativa antihistaminer. När det gäller narkotiska analgetika kan förstärkning av eufori också förekomma, vilket leder till ett ökat psykologiskt beroende. Äldre kräver särskild tillsyn.

Samtidig användning av lugnande läkemedel som bensodiazepiner eller relaterade läkemedel som Mogadon och opioider ökar risken för sedering, andningsdepression, koma och död på grund av additiv CNS-depressiv effekt. Doseringen och varaktigheten av samtidig användning bör begränsas (se avsnitt 4.4).

När Mogadon används tillsammans med antiepileptika kan biverkningar och toxicitet vara mer uppenbara, särskilt med hydantoiner eller barbiturater eller kombinationer inklusive dessa. Detta kräver extra noggrannhet vid justering av dosen i de inledande stadierna av behandlingen.

Kända hämmare av leverenzymer, särskilt cytokrom P450, har visat sig minska clearance av bensodiazepiner och kan potentiera deras verkan och kända inducerare av leverenzymer, t.ex. rifampicin, kan öka clearance av bensodiazepiner.

Samtidigt intag med alkohol bör undvikas. Den lugnande effekten kan förstärkas när produkten används i kombination med alkohol. Detta påverkar negativt förmågan att köra bil eller använda maskiner.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning
Graviditet:

Det finns inga bevis för läkemedelssäkerhet under mänsklig graviditet, och det finns inte heller bevis från djurarbete att det är fritt från risker. Använd inte under graviditet, särskilt under första och sista trimestern, såvida det inte finns tvingande skäl.

Om produkten skrivs ut till en kvinna i fertil ålder, bör hon uppmanas att kontakta sin läkare angående utsättande av produkten om hon avser att bli eller misstänker att hon är gravid.

Administrering av bensodiazepiner under graviditetens sista trimester eller under förlossningen har rapporterats ge oregelbundenheter i fostrets hjärtfrekvens och hypotoni, dålig sugning, hypotermi och måttlig andningsdepression hos det nyfödda barnet.

Spädbarn födda av mödrar som tog bensodiazepiner kroniskt under de senare stadierna av graviditeten kan ha utvecklat fysiskt beroende och kan ha en viss risk att utveckla abstinenssymtom under den postnatala perioden.

Amning:

Eftersom bensodiazepiner finns i bröstmjölk bör användning av Mogadon till mödrar som ammar undvikas.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner
Patienter bör informeras om att Mogadon, liksom alla läkemedel av denna typ, kan förändra patienternas prestation vid skickliga uppgifter. Sedation, minnesförlust, nedsatt koncentrationsförmåga och nedsatt muskelfunktion kan påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner negativt. Om otillräcklig sömntid inträffar kan sannolikheten för nedsatt vakenhet öka. Patienter bör vidare informeras om att alkohol kan förstärka eventuella funktionsnedsättningar och bör därför undvikas under behandlingen.

Detta läkemedel kan försämra kognitiva funktioner och kan påverka en patients förmåga att köra säkert. Denna läkemedelsklass finns i listan över läkemedel som ingår i bestämmelserna under 5a i Road Traffic Act 1988. Vid förskrivning av detta läkemedel bör patienterna informeras om:

• Läkemedlet kommer sannolikt att påverka din förmåga att köra bil

• Kör inte bil förrän du vet hur läkemedlet påverkar dig

• Det är ett brott att köra bil när du är påverkad av detta läkemedel

• Du skulle dock inte begå ett brott (kallat “lagstadgat försvar”) om:

– Läkemedlet har ordinerats för att behandla ett medicinskt eller tandproblem och

– Du har tagit det enligt instruktionerna från förskrivaren och i den information som medföljer läkemedlet och

– Det påverkade inte din förmåga att köra säkert

4.8 Biverkningar
Inom systemorganklasserna är biverkningar listade under rubriken frekvens (antal patienter som förväntas uppleva reaktionen, enligt följande konvention:

Mycket vanliga (≥1/10): vanliga (≥1/100 till <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000 till ≥1/100); sällsynt (≥1/10 000 till ≥1/1 000); mycket sällsynt (<1/10 000); inte känt (kan inte uppskattas utifrån tillgängliga data)/

Störningar i blodet och lymfsystemet:

Frekvens okänd: Blodsjukdom

Immunsystemets störningar:

Okänd frekvens: Allergisk hudreaktion, anafylaktisk reaktion, angioödem

Psykiatriska störningar:

Vanliga: Bedövade känslor, förvirringstillstånd, depression (existerande depression kan avslöjas).

Sällsynt: Libidostörning

Okänd frekvens: Emotionell störning, delirium, sömnlöshet, kognitiv funktionsnedsättning, fysiskt och psykiskt beroende (även vid terapeutiska doser), abstinenssyndrom åtföljs av reaktioner inklusive humörförändringar, ångest och rastlöshet, drogmissbruk, agitation, aggression, vanföreställningar, ilska, mardröm, hallucinationer, psykotisk störning.

Eftersom risken för abstinens-/rebound-fenomen är större efter abrupt avbrytande av behandlingen, rekommenderas att dosen minskas gradvis.

Störningar i nervsystemet:

Vanliga: Dåsighet, minskad vakenhet, huvudvärk, yrsel

Sällsynt: Vertigo

Ofta okänd: Balansstörning, hypokinesi, tremor, enterograd, amnesi, epilepsi

Äldre är särskilt känsliga för effekterna av centralt depressiva läkemedel.

Ögonbesvär:

Vanlig: Diplopi

Sällsynt; Synnedsättningar

Vaskulära störningar:

Sällsynt: Hypotoni

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum:

Frekvens okänd: Andningsdepression, ökad bronkial sekretion

Gastrointestinala störningar:

Sällsynt: Abdominalt obehag

Lever och gallvägar:

Okänd frekvens: Gulsot

Hud och subkutan vävnad:

Sällsynt: Hudutslag

Okänd frekvens: Urtikaria, klåda, dermatit, erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom

Muskuloskeletala och bindvävssjukdomar:

Vanliga: Muskelsvaghet

Frekvens okänd: Muskelspasmer

På grund av den myorelaxerande effekten finns risk för fall och följaktligen frakturer hos äldre

Njur- och urinvägssjukdomar:

Sällsynt: Urinretention

Allmänna symtom och tillstånd på administreringsstället:

Vanliga: Trötthet, ataxi

Frekvens okänd: Irritabilitet, rebound-effekt

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter godkännande av läkemedlet. Det möjliggör fortsatt övervakning av nytta/risk-balansen för läkemedlet. Sjukvårdspersonal ombeds att rapportera alla misstänkta biverkningar via Yellow Card Scheme på: www.mhra.gov.uk/yellowcard eller sök efter MHRA Yellow Card i Google Play eller Apple App Store.

4.9 Överdosering

När det tas ensamt i överdosering uppvisar Mogadon få problem vid hanteringen och bör inte utgöra ett hot mot livet om det inte kombineras med andra CNS-dämpande medel (inklusive alkohol).

Vid hantering av överdosering av något läkemedel bör man komma ihåg att flera medel kan ha tagits.

Symtom:

Överdosering av bensodiazepiner visar sig vanligtvis i grader av depression av centrala nervsystemet, allt från dåsighet till koma. I milda fall inkluderar symtom dåsighet, mental förvirring, dysartri och letargi; i allvarligare fall kan symtom inkludera ataxi, hypotoni, hypotoni, andningsdepression, sällan koma och mycket sällan dödsfall.

Förvaltning:

Efter överdosering med orala bensodiazepiner ska kräkningar framkallas (inom en timme) om patienten är vid medvetande, eller magsköljning utföras med skyddade luftvägar om patienten är medvetslös. Om det inte finns någon fördel med att tömma magen ska aktivt kol ges för att minska upptaget.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas respiratoriska och kardiovaskulära funktioner inom intensivvården. Värdet av dialys har inte fastställts. Flumazenil är ett specifikt IV-motgift för användning i nödsituationer. Patienter som behöver sådan intervention bör övervakas noggrant på sjukhus (se separat förskrivningsinformation).

Bensodiazepinantagonisten flumazenil är inte indicerat för patienter med epilepsi som har behandlats med bensodiazepiner. Antagonism av bensodiazepineffekten hos sådana patienter kan utlösa anfall.

Om excitation inträffar ska barbiturater inte användas.

5. Farmakologiska egenskaper
5.1 Farmakodynamiska egenskaper
Farmakoterapeutisk grupp: Hypnotika och lugnande medel, Bensodiazepinderivat,

ATC-kod: N05CD02

Mogadon är en bensodiazepinförening med lugnande egenskaper. Det verkar på 30 till 60 minuter för att producera sömn som varar 6 till 8 timmar.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper
Absorption:

Läkemedlet absorberas väl från mag-tarmkanalen med maximala blodnivåer som uppnås inom 2 timmar efter administrering. Två timmar efter administrering är koncentrationen av nitrazepam i cerebrospinalvätskan cirka 8 % och efter 36 timmar cirka 16 % av koncentrationen i plasma. Cerebrospinalvätskekoncentrationen motsvarar således den icke-proteinbundna fraktionen av aktiv ingrediens i plasman. Steady-state-nivåer uppnås inom 5 dagar.

Distribution:

Hos yngre personer är distributionsvolymen 2L/kg, hos äldre patienter är distributionsvolymen större och den genomsnittliga eliminationshalveringstiden stiger till 40 timmar.

Biotransformation:

Nitrazepam genomgår biotransformation till ett antal metaboliter, varav ingen har signifikant klinisk aktivitet.

Eliminering:

Cirka 5 % av metaboliterna utsöndras oförändrade i urinen tillsammans med mindre än 10 % vardera av 7-amino- och 7-acetylamino-metaboliterna under de första 48 timmarna. Hos yngre personer är distributionsvolymen 2L/kg, hos äldre patienter är distributionsvolymen större och den genomsnittliga eliminationshalveringstiden stiger till 40 timmar.

Halveringstiden är i genomsnitt 24 timmar.

Farmakokinetisk/farmakodynamisk relation:

Ingen tydlig korrelation har visats mellan blodnivåerna av Mogadon och dess kliniska effekter.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter
Inget angett.

6. Farmaceutiska uppgifter
6.1 Förteckning över hjälpämnen
Varje 5 mg tablett innehåller följande hjälpämnen:

Laktos

Stärkelse majs vit

Magnesiumstearat

6.2 Inkompatibiliteter
Inte tillämpbar.

6.3 Hållbarhet
HDPE eller glasflaskor: 5 år.

PVC/aluminium blister: 5 år.

Clic-loc-behållare och minifat i polypropen: 2 år.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar
Den rekommenderade maximala förvaringstemperaturen för Mogadon tabletter är 25°C.

Alla förpackningar ska skyddas från ljus och blisterförpackningarna ska skyddas från fukt, dvs förvaras på en torr plats.

6.5 Förpackningstyp och innehåll
HDPE eller glasflaskor, i förpackningar om 30 eller 100 st.

PVC/aluminium blisterförpackningar, innehållande 30 eller 50 tabletter.

Clic-loc-behållare, i en förpackning om 10 st.

Minifat av polypropen, innehållande 5000 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och annan hantering
Alla oanvända produkter ska kasseras i enlighet med lokala krav.

7. Innehavare av godkännande för försäljning
Mylan Products Ltd,

Station nära,

Potters Bar,

Hertfordshire,

EN6 1TL,

Storbritannien

8. Nummer för försäljningstillstånd
PL 46302/0135

OBS: informationen på denna webbplats är inte avsedd att ersätta råd från läkare eller kvalificerad medicinsk expert.

Vad är Nitrazepam?

Nitrazepam är en tablett som används för kortvarig behandling av sömnlöshet. Det är en bensodiazepinläkemedel som eliminerar nattliga problem som oförmågan att somna, ofta vakna på natten och uppvakningar tidigt på morgonen. Denna medicin inducerar sömn i 6 till 8 timmar. Tabletten är välkänd under namnet Mogadon och används av många patienter som har sömnlöshet och andra sömnrelaterade problem i samband med sömnlöshet. Det klassas som en hypnotisk medicin i familjen bensodiazepin och fungerar bra med normala kroppsfunktioner och processer. Nitrazepam har en unikt formulerad komposition, vilket gör det till en kraftfull behandling för att hjälpa individer att bekämpa sömnlöshet. . Tabletten eliminerar anfall av sömnlöshet och förkortar den period som en patient tar för att somna. Dessutom förlänger den sömnens totala varaktighet. Läkemedlet används också för att hantera myokloniska anfall och ångest. Mogadon-piller kan användas för att effektivt behandla sömnsinsomnia samt sömnsvår sömnlöshet.

Hur Nitrazepam fungerar i kroppen

För att framgångsrikt kunna använda denna behandling kan patienter finna det användbart att förstå hur denna medicin fungerar i kroppen. Nitrazepam är en del av en grupp mediciner som kallas bensodiazepiner. Nitrazepam påverkar centrala bensodiazepinreceptorer, som är kopplade till hämmande gamma-aminobutyric receptorer. Detta resulterar i förbättrad GABA-bindande åtgärd. Hjärnans huvudneurotransmitter är GABA. Det är ansvarigt för somnolens, en minskning av ångest och allmän depression i centrala nervsystemet och avslappning av muskler. De lugnande och antikonvulsiva egenskaperna i nitrazepam är några av de egenskaper som hjälper till att bekämpa tillstånd som sömnlöshet, ångest och epilepsi. För att denna process ska kunna ske effektivt måste doseringsinstruktionerna följas korrekt.

Nitrazepam 10 mg Användningsinstruktioner

Att följa korrekt nitrazepam dosagecan hjälper dig att uppnå maximala resultat med minimala biverkningar. Nitrazepam är ett starkt läkemedel som effektivt kan behandla sömnlöshet och ångest hos vuxna när andra alternativ misslyckas. Sedan det släpptes har detta läkemedel använts av en mängd människor över hela världen och har fått ett stort antal positiva recensioner.

Det rekommenderas alltid att påbörja behandlingen med den lägsta effektiva dosen. Detta hjälper individer att undvika biverkningar och oönskade symtom. Den låga startdosen kan också hjälpa till att hitta patienterna en balanserad och effektiv behandling som passar deras medicinska historik och tolerans. Detta kallas metoden “start low, go low”. Det är lämpligt när man påbörjar en ny behandling och leder till ett optimalt resultat för många.

Mogadon-tabletter kan tas med eller utan mat. Patienter bör ta denna medicinering rätt före sängen på natten. Mål med hög fetthalt stänger den tid pillerna håller på att konsumeras rekommenderas inte, eftersom det kommer att bromsa ämnesomsättningen. Detta kan öka den tid det tar för nitrazepam att börja arbeta. Dosen av detta piller kan ökas i enlighet med specifikt tillståndstyp, historik och patientens svar på behandling. Nitrazepam fungerar 30 till 60 minuter efter konsumtion och varar 6 till 8 timmar. Det absorberas snabbt med högsta blodnivå som uppnåtts inom 2 timmar efter administrering.

Viktiga användningar och fördelar med Nitrazepam

Mogadon 10 mg infördes framgångsrikt, förskrivs till och försöktes av miljoner patienter. Effektiva ingredienser av hög kvalitet, formel och unik sammansättning har fått både patienter och läkare förtroende. Tablettens lugnande egenskaper bidrar till att inducera sömn och hjälpa till med ångest.

En klinisk studie genomfördes för att utvärdera effektiviteten av nitrazepam jämfört med zopiklon och inaktiva placebo-piller. Totalt 99 patienter mellan 20 och 69 år fick Mogadon tabletterzopiklon eller placebo. Studien fann att nitrazepam och zopiklon gynnades när det gäller effektivitet. Det fann också att ingen rebound sömnlöshet inträffade under en veckas tillbakadragande period med användning av nitrazepam. Några andra fördelar med detta läkemedel inkluderar:

  • P-pillerna behandlar framgångsrikt både sömninsomnia och sömnsvår sömnlöshet.
  • Det fungerar med normala kroppsfunktioner och kemikalier som förekommer naturligt i kroppen.
  • Tabletten tolereras väl av de flesta användare.
  • Patienter kan använda nitrazepam för ångest, sömnlöshet, hantering av anfall och epilepsi. Detta eliminerar behovet av att patienter tar alltför stora mängder medicinering om de har ett eller flera av dessa tillstånd.
  • Patienter kan enkelt hitta information om denna tablett och köpa billig nitrazepam online.
  • Många användare väljer att köpa nitrazepam eftersom det finns i olika doser. Detta gör det enkelt för patienter att hitta en dos som bäst passar deras exakta behov.
  • Det är en mycket effektiv behandling som kan hjälpa patienter att somna och förlänga sömnens varaktighet.

När rekommenderas inte Nitrazepam?

Användningen av nitrazepam för sömn har visats effektivt i kliniska studier. Många patienter har funnit att användningen av denna tablett inte bara hjälper dem att bekämpa sömnlöshet utan också förbättrar deras mentala och fysiska välbefinnande. Även om detta läkemedel effektivt hjälper många patienter, finns det vissa fall där användning av denna tablett inte rekommenderas. Ta inte Mogadon-piller om du har:

   • Akut smalvinklig glaukom
   • Sömnapné (tillfälligt slutande av andning under sömn)
   • Svår lunga, lever, njure, hjärtsjukdom
   • Myasthenia gravis (störning i immunsystemet som orsakar muskelsvaghet)
   • Porphyria (störningar i huden eller nervsystemet)
   • Hyperaktivitet, svår psykisk sjukdom
   • En allergi mot nitrazepam eller någon annan ingrediens som finns i medicinen eller om du tar redan liknande läkemedel

Biverkningar av 10 mg Nitrazepam

Patienter som följer korrekt doserings- och användningsinstruktioner, samt försiktighetsåtgärder och kontraindikationer kan minska risken för biverkningar effekter. I sällsynta fall där biverkningar uppstår är de vanligtvis hanterbara och tenderar att minska efter en kort tidsperiod. Nitrazepam-biverkningar som anses vara vanligare och drabbar upp till 1 av 10 personer inkluderar:

   • Svimmelhet
   • Dåsighet
   • Ostabilitet

Professionell rådgivning om rekommenderad dos Nitrazepam

Det rekommenderas att rätt dosering av medicinering tas vid samma tid varje dag. Detta kan hjälpa till att skapa ett schema för att korrekt utnyttja medicineringens läkemedel och eliminera sömnlöshet på ett effektivt sätt. Det kommer också att säkerställa att du inte missar några doser eftersom du tar samma tid varje dag. Följande doseringsråd rekommenderas:

   • Nitrazepam dosagefor vuxna: 5 mg tablett en gång dagligen, med vatten (tabletter kan delas upp). Denna dos kan vid behov ökas till maximalt 10 mg.
   • Äldre och försvagade patienter: 2,5-5 mg dagligen med vatten.
   • Om du glömmer att ta en dos, ta inte en dubbel dos för att kompensera det.
   • Det rekommenderas att du inte äter inom två timmar efter att du har tagit den nödvändiga dosen. Att ta den på full mage eller äta för nära tiden för att ta tabletten kan försena uppkomsten av effekterna.
   • Se till att du får 6 till 8 timmars sömn när du tar detta läkemedel. Detta hjälper till att förhindra biverkningar nästa dag.
   • Överskrider inte 10 mg under en 24-timmarsperiod.

Är det lätt för patienter att köpa Nitrazepam online?

Ja, det är det. Patienter kan köpa nitrazepamby genom att bara söka efter ett ansedd e-apotek online. Vi leder marknaden när det gäller prisvärda, tillgängliga läkemedel. Med oss ??kan användare dra nytta av säkra och säkra betalningsmöjligheter och en diskret leveransservice som är snabb, effektiv och pålitlig. För att köpa medicinen besöker du bara vårt onlineapotek och väljer den mängd du vill beställa. Klicka på “köp nu” -knappen och fyll i det digitala onlineformuläret i kassan för att slutföra din beställning. Mediciner skickas i försiktigt dolda förpackningar och vårt kundtjänst är tillgängligt dygnet runt.

FAQ – Nitrazepam

Hur fungerar nitrazepam när det tas?

Nitrazepam är en del av en grupp läkemedel som kallas bensodiazepiner. Nitrazepam påverkar centrala bensodiazepinreceptorer, som är kopplade till hjärnans viktigaste neurotransmitter, GABA-receptorer. GABAs naturliga funktion är att minska neuronaktiviteten. Det är ansvarigt för somnolens, ångestlindring, allmän depression i centrala nervsystemet och avslappning av muskler. När p-piller tagits förbättras GABA-receptors förmåga. Detta stoppar effektivt neuronerna som orsakar sömnlöshet, ångest och epilepsi.

Vad exakt används det här läkemedlet för att behandla?

De lugnande och antikonvulsiva egenskaperna i nitrazepam hjälper till att bekämpa tillstånd som sömnlöshet, ångest och epilepsi.

Kan använda detta läkemedel skada min fertilitet?

P-pillerna påverkar inte fertiliteten, men det bör inte tas av kvinnor som redan är gravida eller planerar att bli gravid, eftersom det kan påverka det utvecklande fostret.

Kan jag konsumera alkohol när jag tar detta läkemedel?

Nej, användning av alkohol bör undvikas. Patienter rekommenderas starkt att avstå från alkoholkonsumtion när de är på denna behandling eftersom det kan öka de lugnande effekterna.

Hur lång tid tar detta läkemedel för aktivering?

Nitrazepam träder i kraft 30 till 60 minuter efter konsumtion och varar 6 till 8 timmar. Den absorberas snabbt och når toppnivåer i blodet inom 2 timm

Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg,

Additional information

Antal

100 piller, 150 piller, 200 piller, 300 piller, 400 piller, 500 piller

Average Rating

5.00

01
( 1 Review )
5 Star
100%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
Submit your review

Your email address will not be published.

1 Review For This Product

 1. 01

  by Isabelle

  Fantastisk service och snabb leverans 🚚

See It Styled On Instagram

  Instagram did not return a 200.

Main Menu

Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg

Köp Mogadon Nitrazepam 5 mg

kr1,800.00kr5,100.00

Add to Cart