Köp Inderal 10 mg

kr1,800.00kr5,100.00

Köp Inderal 10 mg

Används
Detta läkemedel är en betablockerare som används för att behandla högt blodtryck, oregelbundna hjärtslag, skakningar (skakningar) och andra tillstånd. Det används efter en hjärtinfarkt för att förbättra chansen att överleva. Det används också för att förebygga migränhuvudvärk och bröstsmärtor (kärlkramp). Att sänka högt blodtryck hjälper till att förebygga stroke, hjärtinfarkt och njurproblem. Att förebygga bröstsmärtor kan bidra till att förbättra din förmåga att träna. Detta läkemedel verkar genom att blockera verkan av vissa naturliga kemikalier i din kropp (som epinefrin) som påverkar hjärtat och blodkärlen. Denna effekt minskar hjärtfrekvensen, blodtrycket och belastningen på hjärtat.

Hur man använder Inderal Tablet
Se även avsnittet Varning.

Ta denna medicin genom munnen enligt anvisningar från din läkare, vanligtvis 2 till 4 gånger dagligen. Ta denna medicin före måltid (och vid sänggåendet om du tar 4 gånger dagligen). Mät den flytande medicinen med en medicinmätsked eller apparat. Använd inte en hushållssked eftersom du kanske inte får rätt dos.

Doseringen baseras på ditt medicinska tillstånd och svar på behandlingen.

Använd denna medicin regelbundet för att få mest nytta av den. För att hjälpa dig komma ihåg, ta det vid samma tider varje dag. Fortsätt ta denna medicin även om du mår bra.

Detta läkemedel används för att förhindra bröstsmärtor eller migrän. Det ska inte användas för att behandla bröstsmärtor eller migrän när de uppstår. Använd andra mediciner (som nitroglycerintabletter placerade under tungan för bröstsmärtor, sumatriptan mot migrän) för att lindra plötsliga attacker enligt anvisningar från din läkare. Kontakta din läkare eller apotekspersonal för detaljer.

Om du också tar vissa läkemedel för att sänka ditt kolesterol (gallsyrabindande hartser som kolestyramin eller kolestipol), ta propranolol minst 1 timme före eller minst 4 timmar efter dessa mediciner.

För behandling av högt blodtryck kan det ta 1 till 2 veckor innan du får full nytta av detta läkemedel.

Tala om för din läkare om ditt tillstånd förvärras (såsom dina rutinmässiga blodtrycksmätningar ökar, din bröstsmärta eller migrän förekommer oftare).

Clear
Compare
SKU: N/A Category:

Köp Inderal 10 mg

1. Läkemedlets namn
Inderal 10 mg filmdragerade tabletter.

2. Kvalitativ och kvantitativ sammansättning
Varje tablett innehåller 10 mg propranololhydroklorid.

Hjälpämnen med känd effekt:

Laktos – 79 mg laktos per tablett

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3. Läkemedelsform
Filmdragerad tablett. Rosa, rund, bikonvex, intagliterad med “10” på ena sidan och halverad på den omvända sidan. Diametern på varje filmdragerad tablett är cirka 6,5 ​​mm. Skåran är inte avsedd för att bryta tabletten.

4. Kliniska uppgifter
4.1 Terapeutiska indikationer
a) kontroll av hypertoni;

b) hantering av angina pectoris;

c) långsiktig behandling mot återinfarkt efter återhämtning från akut hjärtinfarkt;

d) kontroll av de flesta former av hjärtrytmrubbningar;

e) profylax av migrän;

f) hantering av väsentlig tremor;

g) lindring av situationell ångest och generaliserade ångestsymtom, särskilt de av somatisk typ;

h) profylax av övre gastrointestinala blödningar hos patienter med portal hypertoni och esofagusvaricer;

i) den kompletterande behandlingen av tyreotoxikos och tyreotoxisk kris;

j) hantering av hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati;

k) hantering av feokromocytom perioperativt (med en alfa-blockerare).

4.2 Dosering och administreringssätt

Dosering

Vuxna

Hypertoni

En startdos på 80 mg två gånger dagligen kan ökas med veckovisa intervall beroende på respons. Det vanliga dosintervallet är 160 till 320 mg per dag. Med samtidiga diuretika eller andra antihypertensiva läkemedel erhålls en ytterligare sänkning av blodtrycket.

Angina, migrän och essentiell tremor

En startdos på 40 mg två eller tre gånger dagligen kan ökas med samma mängd med veckovisa intervall beroende på patientens svar. Ett adekvat svar vid migrän och essentiell tremor ses vanligtvis i intervallet 80 till 160 mg/dag och vid angina i intervallet 120 till 240 mg/dag.

Situationsbaserad och generaliserad ångest

En dos på 40 mg dagligen kan ge kortvarig lindring av akut situationsångest. Generaliserad ångest, som kräver långtidsbehandling, svarar vanligtvis adekvat på 40 mg två gånger dagligen, vilket i enskilda fall kan ökas till 40 mg tre gånger dagligen. Behandlingen ska fortsätta enligt respons. Patienter bör granskas efter 6 till 12 månaders behandling.

Arytmier, ångesttakykardi, hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati och tyreotoxikos

Ett dosintervall på 10 till 40 mg tre eller fyra gånger om dagen ger vanligtvis det erforderliga svaret.

Efter hjärtinfarkt

Behandlingen bör påbörjas mellan dag 5 och 21 efter hjärtinfarkt, med en initial dos på 40 mg fyra gånger dagligen i 2 eller 3 dagar. För att förbättra följsamheten kan den totala dagliga dosen därefter ges som 80 mg två gånger dagligen.

Portal hypertoni

Doseringen bör titreras för att uppnå cirka 25 % minskning av vilopulsen. Doseringen bör börja med 40 mg två gånger dagligen, öka till 80 mg två gånger dagligen beroende på hjärtfrekvenssvar. Vid behov kan dosen ökas stegvis till maximalt 160 mg två gånger dagligen.

Feokromocytom

(Används endast med ett alfa-receptorblockerande läkemedel).

Preoperativt: 60 mg dagligen i 3 dagar rekommenderas. Icke-operabla maligna fall: 30 mg dagligen.

Äldre människor

Bevis om sambandet mellan blodnivå och ålder är motstridiga. Inderal ska användas för att behandla äldre med försiktighet. Det föreslås att behandlingen bör börja med den lägsta dosen. Den optimala dosen bör bestämmas individuellt i enlighet med kliniskt svar.

Pediatrisk population

Dysrytmier, feokromocytom, tyreotoxikos

Doseringen bör bestämmas individuellt och följande är endast vägledande: Oralt: 0,25 till 0,5 mg/kg tre eller fyra gånger dagligen efter behov.

Migrän

Oralt: Under 12 år: 20 mg två eller tre gånger dagligen.

Över 12 år: vuxendosen.

Fallots tetralogi

Värdet av Inderal i detta tillstånd är huvudsakligen begränsat till lindring av avstängning av högerkammarutflödeskanalen. Det är också användbart för behandling av associerade dysrytmier och angina. Doseringen bör bestämmas individuellt och följande är endast en vägledning:

Oralt: Upp till 1 mg/kg upprepas tre eller fyra gånger dagligen efter behov.

Administreringssätt

För oral administrering.

4.3 Kontraindikationer
Överkänslighet mot den eller de aktiva substanserna eller mot något av hjälpämnena som anges i avsnitt 6.1.

Inderal får inte användas om det finns en historia av bronkialastma eller bronkospasm. Produktetiketten anger följande varning: “Ta inte Inderal om du har en historia av astma eller väsande andning”. En liknande varning finns i bipacksedeln.

Bronkospasm kan vanligtvis vändas av beta2-agonist bronkodilatorer såsom salbutamol. Stora doser av beta2-agonisten bronkodilatator kan behövas för att övervinna betablockaden som produceras av propranolol och dosen bör titreras i enlighet med det kliniska svaret; både intravenös och inhalationsadministrering bör övervägas. Användning av intravenös aminofyllin och/eller användning av ipratropium (givet av nebulisator) kan också övervägas. Glukagon (1 till 2 mg givet intravenöst) har också rapporterats ge en bronkdilaterande effekt hos astmatiska patienter. Syre eller konstgjord ventilation kan krävas i svåra fall.

Inderal som med andra betablockerare får inte användas till patienter med något av följande tillstånd: känd överkänslighet mot substansen; bradykardi; kardiogen chock; hypotoni; metabolisk acidos; efter långvarig fasta; allvarliga perifera arteriella cirkulationsstörningar; andra eller tredje gradens hjärtblock; sick sinus syndrome; obehandlat feokromocytom; okontrollerad hjärtsvikt eller Prinzmetals angina.

Inderal får inte användas till patienter som är benägna att få hypoglykemi, det vill säga patienter efter långvarig fasta eller patienter med begränsade motreglerande reserver. Patienter med begränsade motreglerande reserver kan ha minskade autonoma och hormonella svar på hypoglykemi som inkluderar glykogenolys, glukoneogenes och/eller försämrad modulering av insulinsekretion. Patienter med risk för ett otillräckligt svar på hypoglykemi inkluderar personer med undernäring, långvarig fasta, svält, kronisk leversjukdom, diabetes och samtidig användning av läkemedel som blockerar det fulla svaret på katekolaminer.

4.4 Särskilda varningar och försiktighetsmått vid användning
Inderal som med andra betablockerare:

– även om det är kontraindicerat vid okontrollerad hjärtsvikt (se avsnitt 4.3), kan den användas till patienter vars tecken på hjärtsvikt har kontrollerats. Försiktighet måste iakttas hos patienter vars hjärtreserv är dålig.

– ska inte användas i kombination med kalciumkanalblockerare med negativa inotropa effekter (t.ex. verapamil, diltiazem), eftersom det kan leda till en överdrift av dessa effekter, särskilt hos patienter med nedsatt kammarfunktion och/eller SA- eller AV-överledningsavvikelser. Detta kan resultera i allvarlig hypotoni, bradykardi och hjärtsvikt. Varken betablockeraren eller kalciumkanalblockeraren ska administreras intravenöst inom 48 timmar efter att den andra behandlingen avslutats.

– även om det är kontraindicerat vid allvarliga perifera arteriella cirkulationsstörningar (se avsnitt 4.3), kan det också förvärra mindre allvarliga perifera arteriella cirkulationsstörningar.

– på grund av dess negativa effekt på överledningstiden måste försiktighet iakttas om det ges till patienter med första gradens hjärtblockering

– kan blockera/modifiera tecknen och symtomen på hypoglykemin (särskilt takykardi). Inderal orsakar ibland hypoglykemi, även hos icke-diabetespatienter, t.ex. nyfödda, spädbarn, barn, äldre patienter, patienter i hemodialys eller patienter som lider av kronisk leversjukdom och patienter som lider av överdos. Allvarlig hypoglykemi i samband med Inderal har sällan visat sig med kramper och/eller koma hos isolerade patienter. Försiktighet måste iakttas vid samtidig användning av Inderal och hypoglykemisk behandling hos diabetespatienter. Inderal kan förlänga det hypoglykemiska svaret på insulin (se avsnitt 4.3).

– kan maskera tecknen på tyreotoxikos.

– ska inte användas vid obehandlat feokromocytom. Hos patienter med feokromocytom kan dock en alfa-blockerare ges samtidigt.

– kommer att minska hjärtfrekvensen som ett resultat av dess farmakologiska verkan. I de sällsynta fall då en behandlad patient utvecklar symtom som kan hänföras till en långsam hjärtfrekvens, kan dosen minskas.

– kan orsaka en allvarligare reaktion på en mängd olika allergener när de ges till patienter med en anamnes på anafylaktisk reaktion på sådana allergener. Sådana patienter kan inte svara på de vanliga doserna av adrenalin som används för att behandla de allergiska reaktionerna.

Plötsligt uttag av betablockerare ska undvikas. Dosen ska dras ut gradvis under en period av 7 till 14 dagar. Patienter bör följas under utsättning, särskilt de med ischemisk hjärtsjukdom.

När en patient är schemalagd för operation och ett beslut fattas om att avbryta betablockerare, bör detta göras minst 24 timmar före ingreppet. Risk/nytta med att stoppa betablockaden bör göras för varje patient.

Eftersom halveringstiden kan öka hos patienter med signifikant nedsatt lever- eller njurfunktion, måste försiktighet iakttas när behandlingen påbörjas och startdosen väljs.

Inderal måste användas med försiktighet till patienter med dekompenserad cirros (se avsnitt 4.2).

Hos patienter med portal hypertoni kan leverfunktionen försämras och leverencefalopati kan utvecklas. Det har förekommit rapporter som tyder på att behandling med propranolol kan öka risken för att utveckla leverencefalopati (se avsnitt 4.2).

Interferens med laboratorietester: Inderal har rapporterats störa uppskattningen av serumbilirubin med diazometoden och med bestämning av katekolaminer med metoder som använder fluorescens.

Patienter med sällsynta ärftliga problem med galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption bör inte ta detta läkemedel.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och andra former av interaktioner
Inderal modifierar takykardin vid hypoglykemi. Försiktighet måste iakttas vid samtidig användning av Inderal och hypoglykemisk behandling hos diabetespatienter. Inderal kan förlänga det hypoglykemiska svaret på insulin (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Samtidig administrering av rizatriptan och propranolol kan orsaka en ökad AUC och Cmax för rizatriptan med cirka 70-80 %. Den ökade rizatriptanexponeringen antas vara orsakad av hämning av första passage-metabolismen av rizatriptan genom hämning av monoaminoxidas-A. Om båda läkemedlen ska användas har en rizatriptandos på 5 mg rekommenderats.

Klass I antiarytmika (t.ex. disopyramid) och amiodaron kan ha potentierande effekt på förmaksledningstiden och inducera negativ inotrop effekt.

Digitalisglykosider i kombination med betablockerare kan öka atrioventrikulär överledningstid.

Kombinerad användning av betablockerare och kalciumkanalblockerare med negativa inotropa effekter (t.ex. verapamil, diltiazem) kan leda till en överdrift av dessa effekter, särskilt hos patienter med nedsatt ventrikulär funktion och/eller SA- eller AV-överledningsavvikelser. Detta kan resultera i allvarlig hypotoni, bradykardi och hjärtsvikt. Varken betablockeraren eller kalciumkanalblockeraren ska administreras intravenöst inom 48 timmar efter att den andra behandlingen avslutats.

Samtidig behandling med dihydropyridinkalciumkanalblockerare, t.ex. nifedipin, kan öka risken för hypotoni, och hjärtsvikt kan förekomma hos patienter med latent hjärtinsufficiens.

Samtidig användning av sympatomimetiska medel, t.ex. adrenalin, kan motverka effekten av betablockerare. Försiktighet måste iakttas vid parenteral administrering av preparat som innehåller adrenalin till patienter som tar betablockerare eftersom det i sällsynta fall kan uppstå vasokonstriktion, hypertoni och bradykardi.

Administrering av Inderal under infusion av lidokain kan öka plasmakoncentrationen av lidokain med cirka 30 %. Patienter som redan får Inderal tenderar att ha högre lidokainnivåer än kontroller. Kombinationen bör undvikas.

Samtidig användning av cimetidin eller hydralazin ökar plasmanivåerna av propranolol, och samtidig användning av alkohol kan öka plasmanivåerna av propranolol.

Betablockerare kan förvärra rebound-hypertoni som kan följa utsättningen av klonidin. Om de två läkemedlen ges samtidigt, ska betablockeraren sättas ut flera dagar innan klonidin sätts ut. Om klonidin ersätts med betablockerare, bör införandet av betablockerare skjutas upp i flera dagar efter att klonidintillförseln har upphört.

Försiktighet måste iakttas om ergotamin, dihydroergotamin eller relaterade föreningar ges i kombination med Inderal eftersom vasospastiska reaktioner har rapporterats hos ett fåtal patienter.

Samtidig användning av prostaglandinsyntetas-hämmande läkemedel, t.ex. ibuprofen och indometacin, kan minska de hypotensiva effekterna av Inderal.

Samtidig administrering av Inderal och klorpromazin kan resultera i en ökning av plasmanivåerna av båda läkemedlen. Detta kan leda till en förstärkt antipsykotisk effekt för klorpromazin och en ökad antihypertensiv effekt för Inderal.

Försiktighet måste iakttas vid användning av anestesimedel med Inderal. Anestesiläkaren bör informeras och valet av anestesimedel bör vara ett medel med så lite negativ inotrop aktivitet som möjligt. Användning av betablockerare med anestesimedel kan leda till försvagning av reflextakykardin och öka risken för hypotoni. Anestesimedel som orsakar myokarddepression undviks bäst.

Farmakokinetiska studier har visat att följande medel kan interagera med propranolol på grund av effekter på enzymsystem i levern som metaboliserar propranolol och dessa medel: kinidin, propafenon, rifampicin, teofyllin, warfarin, tioridazin och dihydropyridinkalciumkanalblockerare som nifedipin, nisoldipin, nikardipin, isradipin och lacidipin. På grund av det faktum att blodkoncentrationerna av båda medlen kan påverkas, kan dosjusteringar behövas enligt klinisk bedömning (se även interaktionen ovan angående samtidig behandling med dihydropyridinkalciumkanalblockerare).

4.6 Fertilitet, graviditet och amning
Graviditet

Som med alla läkemedel ska Inderal inte ges under graviditet om det inte är nödvändigt att använda det. Det finns inga tecken på teratogenicitet med Inderal. Men betablockerare minskar placentaperfusion, vilket kan leda till intrauterin fosterdöd, omogna och för tidig förlossning. Dessutom kan biverkningar (särskilt hypoglykemi och bradykardi hos nyfödd och bradykardi hos fostret) förekomma. Det finns en ökad risk för hjärt- och lungkomplikationer hos den nyfödda under den postnatala perioden.

Amning

De flesta betablockerare, särskilt lipofila föreningar, går över i bröstmjölken, men i varierande utsträckning. Amning rekommenderas därför inte efter administrering av dessa föreningar.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner
Inderal har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Det bör dock beaktas att yrsel eller trötthet ibland kan uppstå.

4.8 Biverkningar
Inderal tolereras vanligtvis väl. I kliniska studier är de oönskade händelserna som rapporterats vanligtvis hänförliga till propranolols farmakologiska verkan.

Följande oönskade händelser, listade efter kroppssystem, har rapporterats. Följande definitioner av frekvenser används:

Mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100 till <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000 till <1/100), sällsynta (≥1/10 000 till <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), okänd (kan inte uppskattas utifrån tillgängliga data).

ata).

System Organ klass Frekvens Oönskad effekt
Störningar i blodet och lymfsystemet Sällsynt Trombocytopeni
Endokrina störningar Okänt Hypoglykemi hos nyfödda, spädbarn, barn, äldre patienter, patienter i hemodialys, patienter på samtidig antidiabetikabehandling, patienter med långvarig fasta och patienter med kronisk leversjukdom har rapporterats, anfall kopplade till hypoglykemi
Störningar i nervsystemet Allmänning Sömnstörningar, mardrömmar
  Allmänning Hallucinations, psychoses, mood changes, confusion, memory loss, paraesthesia
  Mycket sällsynt Enstaka rapporter om myasthenia gravis som syndrom eller exacerbation av myasthenia gravis har rapporterats
Ögonbesvär Sällsynt Torra ögon, synstörningar
Kardiovaskulära störningar Allmänning Bradykardi, kalla extremiteter, Raynauds fenomen
  Sällsynt Försämring av hjärtsvikt, utfällning av hjärtblock, postural hypotoni, som kan vara associerad med synkope, exacerbation av claudicatio intermittens
Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum Sällsynt Bronkospasm kan förekomma hos patienter med bronkialastma eller en historia av astmatiska besvär, ibland med dödlig utgång
Gastrointestinal disorders Ovanlig Gastrointestinala störningar, såsom illamående, kräkningar, diarré
Skin and subcutaneous tissue disorders Sällsynt Purpura, alopeci, psoriasisforma hudreaktioner, exacerbation av psoriasis, hudutslag
Allmänna symtom och tillstånd vid administreringsstället Allmänning Trötthet och/eller trötthet (ofta övergående)
  Sällsynt Yrsel
Utredningar mycket sällsynt En ökning av ANA (Antinuclear Antibodies) har observerats, men den kliniska relevansen av detta är inte klarlagdUtsättning av läkemedlet bör övervägas om, enligt klinisk bedömning, patientens välbefinnande påverkas negativt av någon av ovanstående reaktioner. Avbrytande av behandling med en betablockerare bör ske gradvis. I sällsynta fall av intolerans, manifesterad som bradykardi och hypotoni, ska läkemedlet sättas ut och, om nödvändigt, behandling för överdosering inledas.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter godkännande av läkemedlet. Det möjliggör fortsatt övervakning av nytta/risk-balansen för läkemedlet. Hälso- och sjukvårdspersonal ombeds att rapportera alla misstänkta biverkningar via Yellow Card Scheme. Webbplats: .gov.uk/yellowcard eller sök efter MHRA Yellow Card i Google Play eller Apple App Store.

4.9 Överdosering
Propranolol är känt för att orsaka allvarlig toxicitet vid överdosering. Patienter bör informeras om tecknen på överdosering och rådas att söka akut medicinsk hjälp om en överdos av propranolol har tagits.

Kliniska egenskaper:

Hjärt

Bradykardi, hypotoni, lungödem, synkope och kardiogen chock kan utvecklas. QRS-komplexförlängning, ventrikulär takykardi, första till tredje gradens AV-block, ventrikelflimmer eller asystoli kan också förekomma. Utveckling av kardiovaskulära komplikationer är mer sannolikt om andra kardioaktiva läkemedel, särskilt kalciumkanalblockerare, digoxin, cykliska antidepressiva eller neuroleptika också har intagits. Äldre patienter och de med underliggande ischemisk hjärtsjukdom löper risk att utveckla allvarliga kardiovaskulära kompromisser.

CNS

Dåsighet, förvirring, kramper, hallucinationer, vidgade pupiller och i svåra fall koma kan förekomma. Neurologiska tecken som koma eller frånvaro av pupillreaktivitet är opålitliga prognostiska indikatorer under återupplivning.

Andra funktioner

Bronkospasm, hyperkalemi och ibland CNS-medierad andningsdepression kan förekomma.

Förvaltning

I fall av överdos eller extrema fall av hjärtfrekvens eller blodtryck måste behandlingen med propranolol avbrytas. Behandlingen bör innefatta generella symtomatiska och stödjande åtgärder inklusive frigörande av luftvägar och övervakning av vitala tecken tills de är stabila. Hos symtomatiska patienter, eller patienter med onormalt EKG, bör tidig diskussion med intensivvård övervägas.

Se nationell klinisk vägledning för ytterligare information om hantering av överdosering.

5. Farmakologiska egenskaper
5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Betablockerare, icke-selektiva, ATCkod: C07AA05

Inderal är en kompetitiv antagonist vid både beta1- och beta2-adrenoceptorerna. Det har ingen agonistaktivitet vid beta-adrenoceptorn, men har membranstabiliserande aktivitet vid koncentrationer som överstiger 1 till 3 mg/liter, även om sådana koncentrationer sällan uppnås under oral behandling. Kompetitiv betablockad har påvisats hos människa genom en parallell förskjutning åt höger i dos-hjärtfrekvensresponskurvan till beta-agonister som isoprenalin.

Propranolol har, liksom andra betablockerare, negativa inotropa effekter och är därför kontraindicerat vid okontrollerad hjärtsvikt.

Inderal är en racemisk blandning och den aktiva formen är S(-)-isomeren av propranolol. Med undantag för hämning av omvandlingen av tyroxin till trijodtyronin, är det osannolikt att några ytterligare underordnade egenskaper som innehas av R(+)propranolol, i jämförelse med den racemiska blandningen, kommer att ge upphov till olika terapeutiska effekter.

Inderal är effektivt och tolereras väl i de flesta etniska populationer, även om svaret kan vara mindre hos svarta patienter.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper
Efter intravenös administrering är plasmahalveringstiden för propranolol cirka 2 timmar och förhållandet mellan metaboliter och moderläkemedel i blodet är lägre än efter oral administrering. I synnerhet förekommer inte 4-hydroxipropranolol efter intravenös administrering. Propranolol absorberas fullständigt efter oral administrering och maximala plasmakoncentrationer inträffar 1 till 2 timmar efter dosering hos fastande patienter. Levern tar bort upp till 90 % av en oral dos med en eliminationshalveringstid på 3 till 6 timmar. Propranolol distribueras brett och snabbt i hela kroppen med högsta nivåer i lungor, lever, njure, hjärna och hjärta. Propranolol är starkt proteinbundet (80 till 95%).

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter
Propranolol är ett läkemedel med omfattande klinisk erfarenhet. Relevant information för förskrivaren finns på andra ställen i denna produktresumé.

6. Farmaceutiska uppgifter
6.1 Förteckning över hjälpämnen
Kärna:

Laktos

Kalciumkarboximetylcellulosa

Gelatin (E441)

Magnesiumstearat

Beläggning:

Karmin (E120)

Glycerol (E422)

Hypromellos (E464)

Titandioxid (E171)

6.2 Inkompatibiliteter
Inte tillämpbar.

6.3 Hållbarhet
3 år.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar
Förvaras under 30°C. Förvaras i originalförpackningen för att skydda mot ljus och fukt.

6.5 Förpackningstyp och innehåll
PVC-PVDC/Al-blister finns i förpackningsstorlekar om 50 tabletter (5 x 10 tabletter).

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och annan hantering
Inga speciella krav.

7. Innehavare av godkännande för försäljning
Atnahs Pharma UK Limited.

Suveräna huset

Miles Grey Road

Basildon, Essex

SS14 3FR

Storbritannien

8. Nummer för försäljningstillstånd
PL 43252/0036

Köp Inderal 10 mg,Köp Inderal 10 mg,Köp Inderal 10 mg,Köp Inderal 10 mg,Köp Inderal 10 mg,Köp Inderal 10 mg,Köp Inderal 10 mg,Köp Inderal 10 mg,Köp Inderal 10 mg,Köp Inderal 10 mg,Köp Inderal 10 mg,Köp Inderal 10 mg,Köp Inderal 10 mg,Köp Inderal 10 mg,Köp Inderal 10 mg,Köp Inderal 10 mg,Köp Inderal 10 mg,Köp Inderal 10 mg,Köp Inderal 10 mg,Köp Inderal 10 mg,Köp Inderal 10 mg,Köp Inderal 10 mg,Köp Inderal 10 mg,Köp Inderal 10 mg,Köp Inderal 10 mg,Köp Inderal 10 mg,Köp Inderal 10 mg,Köp Inderal 10 mg,Köp Inderal 10 mg,Köp Inderal 10 mg,Köp Inderal 10 mg,Köp Inderal 10 mg,Köp Inderal 10 mg,Köp Inderal 10 mg,Köp Inderal 10 mg,Köp Inderal 10 mg,Köp Inderal 10 mg,Köp Inderal 10 mg,Köp Inderal 10 mg,Köp Inderal 10 mg,Köp Inderal 10 mg,Köp Inderal 10 mg,

Additional information

Antal

100 piller, 150 piller, 200 piller, 300 piller, 400 piller, 500 piller

Submit your review

Your email address will not be published.

Reviews

There are no reviews yet.

See It Styled On Instagram

    Instagram did not return a 200.

Main Menu

kr1,800.00kr5,100.00

Add to Cart