Köp Desyrel 50 mg

kr1,800.00kr5,100.00

Köp Desyrel 50 mg

Används
Detta läkemedel används för att behandla depression. Det kan hjälpa till att förbättra ditt humör, aptit och energinivå samt minska ångest och sömnlöshet relaterad till depression. Trazodon verkar genom att hjälpa till att återställa balansen mellan en viss naturlig kemikalie (serotonin) i hjärnan.

Hur du använder Desyrel Tablet
Läs läkemedelsguiden från din apotekspersonal innan du börjar använda trazodon och varje gång du får påfyllning. Om du har några frågor, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Ta denna medicin genom munnen efter en måltid eller mellanmål enligt anvisningar från din läkare, vanligtvis en eller två gånger dagligen. Om dåsighet är ett problem och du tar 1 dos dagligen, ta den vid sänggåendet. Om du tar 2 doser varje dag kan det hjälpa att ta 1 av doserna vid sänggåendet. Följ din läkares anvisningar noggrant.

Doseringen baseras på ditt medicinska tillstånd och svar på behandlingen. För att minska risken för biverkningar kan din läkare börja med en låg dos och gradvis öka din dos.

Ta denna medicin exakt som ordinerats. Öka inte din dos eller ta denna medicin oftare än vad som föreskrivs. Ditt tillstånd kommer inte att förbättras snabbare och risken för allvarliga biverkningar kan öka.

Fortsätt att ta denna medicin enligt ordination även om du mår bra. För att hjälpa dig komma ihåg, ta det vid samma tid(er) varje dag. Sluta inte ta denna medicin utan att rådfråga din läkare. Ångest, agitation och sömnsvårigheter kan uppstå om drogen plötsligt stoppas.

Det kan ta 2 till 4 veckor innan du märker den fulla effekten av denna medicin. Tala om för din läkare om ditt tillstånd varar eller förvärras.

Clear
Compare
SKU: N/A Category:

Köp Desyrel 50 mg

 

DESYREL (TRAZODONE)
Desyrel Beskrivning
Det främsta skälet till att förskriva Desyrel eller generisk Trazodon är för behandling av allvarlig depression, en vanlig och allvarlig sjukdom som kan uppstå för vem som helst, oavsett ålder, ras eller kön. Det verkar som att kvinnor löper dubbelt så stor risk att drabbas av depression som män. Om du är rastlös, har en ihållande sorg, har svårt att sova, har tappat intresse för aktiviteter du en gång gillade eller har tankar på att skada dig själv, prata med din läkare om ett recept på Desyrel. Det generiska alternativet tillverkas inte av företaget som tillverkar varumärkesprodukten.

Hur Desyrel fungerar
Man tror att en av depressionsfaktorerna är obalansen av hjärnkemikalier som kallas neurotransmittorer. Dessa kemikalier spelar stora roller i ditt humör eller beteende, ditt fokus, drivkraft och önskningar, din sömncykel och till och med hjärtfrekvens och blodtryck. Många antidepressiva läkemedel, inklusive Desyrel, riktar sig mot en eller flera av dessa sändare för att korrigera balansen.

Eftersom signalsubstanser, även kallade kemiska budbärare, frigörs av en nerv, “tas de upp” eller återabsorberas av en annan nerv. När det tas enligt anvisningarna fungerar Desyrel på många olika receptorer i din hjärna, inklusive serotonin. Genom att hämma serotonin från att tas upp lämnar det mer av serotonin tillgängligt i din hjärna. Detta kommer att hjälpa till att förbättra ditt humör och ditt sociala beteende, matsmältning och sömn.

Tillstånd som behandlas av Desyrel
Många av dem med depression upplever också sömnlöshet. Det har kommit fram att Desyrel också är effektiv för att hjälpa dig att sova. En naturlig förekommande kemikalie i din kropp känd som 5-HTP (hydroxitriptan) kan öka serotoninnivåerna i din kropp och är en föregångare till melatonin, ett viktigt hormon som upprätthåller din inre klocka eller dygnsrytm.

Depression är mycket behandlingsbart med Desyrel och en bonus när det hjälper dig att få den sömn du behöver. Samtalsterapi och ett bra stödsystem bestående av familj, vänner och till och med kollegor kommer att höja ditt humör och hjälpa dig att återvända till livets spel.

Innan Desyrel ordineras till dig
Tala om för din läkare om du är gravid, kan bli gravid eller ammar innan du tar Desyrel eftersom det kan vara skadligt för ditt ofödda eller ammande barn. Ge information om andra medicinska tillstånd eller allergier du har och ange eventuella OTC- eller Rx-läkemedel du för närvarande tar eller använder, inklusive alternativ medicin och naturläkemedel. Detta kommer att hjälpa din läkare att avgöra om Desyrel är rätt medicin för dig.

Desyrel försiktighetsåtgärder och säker användning
Tills du vet hur Desyrel kommer att påverka dig, begränsa alla aktiviteter som involverar att köra ett fordon, verktyg eller maskiner. Starta, sluta eller ändra inte dosen av några mediciner du tar utan att först prata med din läkare eftersom detta kan störa behandlingen med Desyrel. Du bör inte konsumera någon alkohol eftersom Desyrel kan öka dess effekter. Förvara alla mediciner utom räckhåll för barn och dela dem aldrig med någon annan.

Möjliga biverkningar av Desyrel
Yrsel
Torr mun
Dåsighet
Förstoppning
Läkemedel som liknar Desyrel
Effexor
Lexapro
Anafranil
Informationen som tillhandahålls på NorthWestPharmacy.com-webbplatsen är avsedd att underlätta medvetenheten om hälso- och sjukvårdsprodukter och medicinska tillstånd i allmänhet, men den är inte en ersättning för professionell medicinsk hjälp eller rådgivning. Du bör alltid prata med en kvalificerad läkare innan du tar något receptbelagt eller receptfritt läkemedel.

Desyrel (Trazodon) Detaljer
Desyrel (Trazodon) är ett modifierat cykliskt antidepressivt medel som används för att behandla depression. Desyrel (Trazodon) kan också användas för att lindra en ångeststörning (t.ex. sömnlöshet, spänningar), kronisk smärta eller för att behandla andra tillstånd som bestäms av din läkare. Desyrel (Trazodone) finns i 3 doseringsformer, 50mg, 100mg och 150mg tabletter. Desyrel (Trazodon) ska tas i samband med måltid. Desyrel (Trazodon) är indicerat för behandling av depression. Effekten av Desyrel (Trazodon) har visats i både slutenvård och öppenvård och för deprimerade patienter med och utan framträdande ångest. Den depressiva sjukdomen hos patienter som studerats motsvarar kriterierna för Major Depressive Episod i American Psychiatric Association’s Diagnostic and Statistical Manual. Doseringen av Desyrel (Trazodon) bör initieras på en låg nivå och ökas gradvis, med beaktande av det kliniska svaret och eventuella tecken på intolerans. Förekomst av dåsighet kan kräva administrering av en större del av den dagliga dosen av Desyrel (Trazodone) vid sänggåendet eller en minskning av dosen av Desyrel (Trazodone). Desyrel (Trazodon) ska tas strax efter en måltid eller lätt mellanmål. Symtomatisk lindring kan ses under den första veckan, med optimala antidepressiva effekter vanligtvis uppenbara inom 2 veckor. Tjugofem procent av dem som svarar på Desyrel (Trazodon) kräver mer än 2 veckor (upp till 4 veckor) av läkemedelsadministrering. Desyrel (Trazodon) interaktioner är som följer: (1) Ökade serumnivåer av digoxin eller fenytoin har rapporterats förekomma hos patienter som får trazodon HCl samtidigt med något av dessa två läkemedel. (2) Det är inte känt om interaktioner kommer att inträffa mellan monoaminoxidas (MAO)-hämmare och Desyrel (Trazodon). På grund av avsaknad av klinisk erfarenhet, om MAO-hämmare sätts ut kort innan eller ska ges samtidigt med Desyrel (Trazodon), bör behandlingen inledas försiktigt med gradvis ökning av dosen tills optimalt svar uppnås.

Major depressiv episod innebär ett framträdande och relativt ihållande (nästan varje dag i minst 2 veckor) deprimerat eller dysforiskt humör som vanligtvis stör den dagliga funktionen, och inkluderar minst fyra av följande åtta symtom: förändring i aptit, förändring i sömn, psykomotorisk agitation eller retardation, förlust av intresse för vanliga aktiviteter eller minskad sexlust, ökad trötthet, skuldkänslor eller värdelöshet, långsammare tänkande eller nedsatt koncentrationsförmåga och självmordstankar eller självmordsförsök.

Mekanismen för trazodons antidepressiva verkan är inte helt klarlagd. Trazodon klassificeras som SNRI som selektivt hämmar serotoninupptaget av hjärnsynaptosomer och potentierar beteendeförändringarna som induceras av serotoninprekursorn, 5-hydroxitryptofan. Trazodon HCl är inte en monoaminoxidashämmare och, till skillnad från läkemedel av amfetamintyp, stimulerar inte det centrala nervsystemet. Trazodon absorberas väl efter oral administrering utan selektiv lokalisering i någon vävnad. När trazodon tas kort efter intag av mat kan det ske en ökning av mängden läkemedel som absorberas, en minskning av maximal koncentration och en förlängning av tiden till maximal koncentration. Maximala plasmanivåer inträffar cirka en timme efter dosering när trazodontabletter tas på fastande mage eller två timmar efter dosering när de tas med mat. Eliminering av trazodon är bifasisk, bestående av en initial fas (halveringstid 3-6 timmar) följt av en långsammare fas (halveringstid 5-9 timmar), och påverkas inte av närvaro eller frånvaro av mat. Eftersom clearance av trazodon från kroppen är tillräckligt varierande, kan vissa patienter ackumulera trazodon HCl i plasma.

Bieffekter
Det generiska alternativet tillverkas inte av företaget som tillverkar varumärkesprodukten.

Innehållet på denna sida har levererats till canadianpharmacyking av en oberoende tredje part som kontrakterats för att tillhandahålla information för vår webbplats. canadianpharmacyking förlitar sig på dessa tredje parter för att skapa och underhålla denna information och kan inte garantera den medicinska effektiviteten, riktigheten eller tillförlitligheten av informationen som har tillhandahållits oss. Om du behöver råd eller information om läkemedlen på denna sida, ett medicinskt tillstånd eller behandlingsråd, bör du alltid tala med en vårdpersonal. Observera att inte alla produkter, inklusive de som hänvisas till på denna sida, levereras av vårt anslutna kanadensiska apotek. Vi är anslutna till andra apotek som skickar produkter till våra kunder från följande jurisdiktioner: Kanada, Nya Zeeland, Australien, Turkiet, Mauritius, Indien och Storbritannien. Varorna i din beställning kan skickas från någon av ovanstående jurisdiktioner. Produkterna kommer från olika länder samt de som anges ovan. Du kan vara säker på att vi bara är anslutna till licensierade apotek och upphandlingscenter som köper produkter från pålitliga källor.

Köp Desyrel 50 mg,Köp Desyrel 50 mg,Köp Desyrel 50 mg,Köp Desyrel 50 mg,Köp Desyrel 50 mg,Köp Desyrel 50 mg,Köp Desyrel 50 mg,Köp Desyrel 50 mg,Köp Desyrel 50 mg,Köp Desyrel 50 mg,Köp Desyrel 50 mg,Köp Desyrel 50 mg,Köp Desyrel 50 mg,Köp Desyrel 50 mg,Köp Desyrel 50 mg,Köp Desyrel 50 mg,Köp Desyrel 50 mg,Köp Desyrel 50 mg,Köp Desyrel 50 mg,Köp Desyrel 50 mg,Köp Desyrel 50 mg,Köp Desyrel 50 mg,Köp Desyrel 50 mg,Köp Desyrel 50 mg,Köp Desyrel 50 mg,Köp Desyrel 50 mg,Köp Desyrel 50 mg,Köp Desyrel 50 mg,Köp Desyrel 50 mg,Köp Desyrel 50 mg,Köp Desyrel 50 mg,Köp Desyrel 50 mg,Köp Desyrel 50 mg,Köp Desyrel 50 mg,Köp Desyrel 50 mg,Köp Desyrel 50 mg,Köp Desyrel 50 mg,Köp Desyrel 50 mg,

Additional information

Antal

100 piller, 150 piller, 200 piller, 300 piller, 400 piller, 500 piller

Submit your review

Your email address will not be published.

Reviews

There are no reviews yet.

See It Styled On Instagram

    Instagram did not return a 200.

Main Menu

kr1,800.00kr5,100.00

Add to Cart