Köp Deca Durabolin 100 mg

kr1,800.00kr5,100.00

Köp Deca Durabolin 100 mg

Läkemedlets namn
Deca-Durabolin 50mg/ml

2. Kvalitativ och kvantitativ sammansättning
Varje ampull innehåller 1 ml 50 mg/ml nandrolondekanoat. För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3. Läkemedelsform
Injektionsvätska, lösning

Klar, gul, oljig lösning

4. Kliniska uppgifter
4.1 Terapeutiska indikationer
För användning vid osteoporos hos postmenopausala kvinnor.

Etablerad osteoporos bör ha diagnostiserats med följande parametrar:

i) krossa eller kila frakturer på kotorna

ii) andra osteoporotiska frakturer

iii) fastställd minskning av benmineralhalten mätt med accepterade BMC-mätningar.

4.2 Dosering och administreringssätt
Dosering:

Postmenopausala kvinnor

50 mg var tredje vecka

Behandlingens varaktighet beror på det kliniska svaret och eventuell förekomst av biverkningar.

Vi rekommenderar att behandlingens effektivitet övervakas med lämpliga metoder för osteoporos på 6-12 månaders basis.

Administreringssätt:

Deca-Durabolin ska administreras genom djup intramuskulär injektion

4.3 Kontraindikationer
Graviditet (se avsnitt 4.6).

Amning

Porfyri

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne, inklusive jordnötsolja. Deca-Durabolin är därför kontraindicerat till patienter som är allergiska mot jordnötter eller soja (se avsnitt 4.4).

4.4 Särskilda varningar och försiktighetsmått vid användning
Medicinsk undersökning:

Läkare bör överväga att övervaka patienter som får Deca-Durabolin innan behandlingen påbörjas, med kvartalsintervall under de första 12 månaderna och årligen därefter för följande parametrar:

• Hematokrit och hemoglobin för att utesluta polycytemi.

Tillstånd som kräver tillsyn:

Patienter, särskilt äldre, med följande tillstånd bör övervakas för:

• Tumörer – Bröstcancer, hypernefrom, bronkialkarcinom och skelettmetastaser. Hos dessa patienter kan hyperkalcemi eller hyperkalciuri utvecklas spontant och även under androgenbehandling. Ändå bör hyperkalcemin eller hyperkalciurin först behandlas på lämpligt sätt och efter återställande av normala kalciumnivåer, om det bedöms nödvändigt och med hänsyn till riskerna och fördelarna från fall till fall, kan hormonbehandling återupptas, med försiktighet.

• Redan existerande tillstånd – Hos patienter med redan existerande hjärt-, njur- eller leverinsufficiens/sjukdom eller epilepsi eller migrän kan anabola steroidbehandlingar orsaka komplikationer som kännetecknas av ödem med eller utan kongestiv hjärtsvikt. I sådana fall måste behandlingen avbrytas omedelbart. Patienter som upplevt hjärtinfarkt, hjärt-, lever- eller njurinsufficiens, hypertoni, epilepsi eller migrän bör övervakas på grund av risken för försämring av eller återkommande sjukdom. I sådana fall måste behandlingen avbrytas omedelbart.

• Diabetes mellitus – Deca-Durabolin kan förbättra glukostoleransen hos diabetespatienter (se avsnitt 4.5).

• Antikoagulantbehandling – Deca-Durabolin kan förstärka den antikoagulerande effekten av kumarinliknande medel (se även avsnitt 4.5).

• Leverdysfunktion – försiktighet bör iakttas hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion och Deca-Durabolin 50 mg/ml bör endast användas om fördelarna överväger riskerna.

Biverkningar:

Om biverkningar associerade med anabola steroider inträffar (se avsnitt 4.8), bör behandlingen med Deca-Durabolin avbrytas och, efter att besvären lösts, kan behandlingen återupptas.

Virilisering:

Patienterna bör informeras om potentiell förekomst av tecken på virilisering. Särskilt sångare och kvinnor med talyrken bör informeras om risken för fördjupning av rösten.

Om tecken på virilisering utvecklas måste risk/nytta-förhållandet bedömas på nytt med den enskilda patienten.

(Mis)användning inom sport:

Nandrolon är klassificerat som ett förbjudet ämne enligt Olympic Movement Anti-Doping Code (OMAC 1999). Missbruk av nandrolon och andra anabola steroider för att förbättra förmågan inom sport medför allvarliga hälsorisker och bör avrådas.

Narkotikamissbruk och -beroende:

Anabola androgena steroider har varit föremål för missbruk, vanligtvis i doser högre än vad som rekommenderas för den eller de godkända indikationerna och i kombination med testosteron. Missbruk av anabola androgena steroider inklusive testosteron kan leda till allvarliga biverkningar inklusive: kardiovaskulära (med dödliga utfall i vissa fall), lever och/eller psykiatriska händelser. Missbruk av anabola androgena steroider kan resultera i beroende och abstinenssymtom vid betydande dosreduktion eller abrupt avbrytande av användningen. Missbruk av anabola androgena steroider inklusive testosteron medför allvarliga hälsorisker och bör avrådas.

Hjälpämnen:

Deca-Durabolin innehåller jordnötsolja (jordnötsolja) och bör inte tas/appliceras av patienter som är kända för att vara allergiska mot jordnöt. Eftersom det finns ett möjligt samband mellan allergi mot jordnötter och allergi mot soja, bör patienter med sojaallergi också undvika Deca-Durabolin (se avsnitt 4.3).

Deca-Durabolin 50mg/ml innehåller 100 mg bensylalkohol per ml lösning och får inte ges till för tidigt födda barn eller nyfödda. Bensylalkohol kan orsaka anafylaktoida reaktioner hos spädbarn och barn upp till 3 år.

Pediatrisk population:

Säkerhet och effekt har inte fastställts tillräckligt hos barn och ungdomar. Hos barn före puberteten bör staturell tillväxt och sexuell utveckling övervakas eftersom anabola steroider i allmänhet och Deca-Durabolin i höga doser kan påskynda epifysstängning och sexuell mognad.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och andra former av interaktioner
Enzyminducerande medel kan minska och enzymhämmande läkemedel kan öka nandrolonnivåerna. Därför kan justering av dosen av Deca-Durabolin behövas.

Insulin och andra läkemedel mot diabetes:

Anabola steroider kan förbättra glukostoleransen och minska behovet av insulin eller andra antidiabetiska läkemedel hos diabetespatienter (se avsnitt 4.4). Patienter med diabetes mellitus bör därför övervakas särskilt i början eller slutet av behandlingen och med jämna mellanrum under behandling med Deca-Durabolin.

Antikoagulantbehandling:

Höga doser av Deca-Durabolin kan förstärka den antikoagulerande effekten av kumarinliknande medel (se avsnitt 4.4). Därför krävs noggrann övervakning av protrombintiden och vid behov en dosreduktion av antikoagulantia under behandlingen.

ACTH eller kortikosteroider:

Samtidig administrering av anabola steroider med ACTH eller kortikosteroider kan förstärka ödembildningar; dessa aktiva substanser bör därför administreras med försiktighet, särskilt till patienter med hjärt- eller leversjukdom eller till patienter som är predisponerade för ödem (se avsnitt 4.4).

Interaktioner med laboratorietest:

Anabola steroider kan minska nivåerna av tyroxinbindande globulin, vilket resulterar i minskade totala T4-serumnivåer och ökar hartsupptaget av T3 och T4. Fria sköldkörtelhormonnivåer förblir dock oförändrade och det finns inga kliniska bevis på sköldkörteldysfunktion.

Rekombinant humant erytropoietin:

Kombination av Deca-Durabolin med rhEPO (rekombinant humant erytropoietin), särskilt hos kvinnor, kan möjliggöra en minskning av erytropoietindosen för att minska anemi.

4.6 Graviditet, amning och fertilitet
Deca-Durabolin är kontraindicerat för kvinnor som är gravida (se avsnitt 4.3).

Graviditet

Det finns inga adekvata data för användning av Deca-Durabolin hos gravida kvinnor. Med tanke på risken för virilisering av fostret ska Deca-Durabolin inte användas under graviditet. Behandling med Deca-Durabolin bör avbrytas när graviditet inträffar.

Laktation:

Det finns inga adekvata data för användning av detta läkemedel under amning för att bedöma potentiell skada på spädbarnet eller en möjlig påverkan på mjölkproduktionen. Därför bör Deca-Durabolin inte användas under amning.

Fertilitet:

Hos män kan behandling med Deca-Durabolin leda till fertilitetsstörningar genom att undertrycka spermiebildningen. Hos kvinnor kan behandling med androgener leda till en sällsynt eller undertryckt menstruationscykel (se avsnitt 4.8).

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner
Deca-Durabolin har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8 Biverkningar
På grund av Deca-Durabolins natur kan biverkningar inte snabbt vändas genom att avbryta medicineringen. Injicerbara läkemedel i allmänhet kan orsaka lokal reaktion på injektionsstället.

Deca-Durabolin vid rekommenderade doser är osannolikt att ge viriliserande effekter. Höga doser, långvarig behandling och/eller för frekvent administrering kan orsaka:

för frekvent administrering kan orsaka:

 

 

Systemorganklass MedDRA term
Endokrina störningar Virilism
Metabolism och näringsstörningar
Lipider onormala1
Psychiatric disorders Libido increased
Vaskulära störningar Hypertoni
Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum Dysfoni
Gastrointestinala störningar Illamående
Lever och gallvägar Leverfunktion onormal

Peliosis hepatis

Liver tumours

Skin and subcutaneous tissue disorders Acne

Pruritus

Hirsutism

Njur- och urinvägsstörningar Urinflödet minskade
Reproduktionssystemet och bröststörningar Förstorad klitoris
Allmänna symtom och tillstånd vid administreringsstället Ödem

Reaktion på injektionsstället

Natriumretention

Utredningar Hemoglobin ökade
Clear
Compare
SKU: N/A Category:

Köp Deca Durabolin 100 mg

Vad står i denna bipacksedel
Denna broschyr besvarar några vanliga frågor om Deca-Durabolin.

Den innehåller inte all tillgänglig information.

Det ersätter inte att prata med din läkare eller apotekspersonal.

Alla läkemedel har risker och fördelar. Din läkare har vägt riskerna med att du använder Deca-Durabolin mot de fördelar som de förväntar sig att det kommer att ha för dig.

För att få detta läkemedel krävs ett läkarrecept.

Om du är orolig för att använda detta läkemedel, fråga din läkare eller apotekspersonal.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel eftersom den innehåller viktig information för dig.

Behåll denna information med förpackningen.

Du kan behöva läsa den igen.

Detta läkemedel har ordinerats endast till dig. Ge det inte vidare till andra. Det kan skada dem, även om deras tecken på sjukdom är desamma som dina.

Om du får några biverkningar tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta inkluderar eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel.

Vad Deca-Durabolin används för
Deca-Durabolin är en klar gul oljig lösning för injektion som innehåller 50 mg/ml av den aktiva ingrediensen nandrolondekanoat.

Det används för att behandla:

osteoporos (förlust av benvävnad)
vissa typer av anemi
bröstcancer (hos kvinnor)
patienter på långtidsbehandling med kortikosteroider.
Det tillhör en grupp läkemedel som kallas anabola steroider.

Dessa läkemedel hjälper till att återuppbygga vävnader som har blivit svaga på grund av fortsatt sjukdom eller allvarlig skada. Deca-Durabolin kan användas för att öka mager kroppsmassa vid negativ kvävebalans. Det kan också användas för att öka benmassan och stimulera bildandet av röda blodkroppar i benmärgen.

Din läkare kan ha skrivit ut det av en annan anledning.

Fråga din läkare om du har några frågor om varför detta läkemedel har skrivits ut till dig.

Förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Såvitt känt har Deca-Durabolin ingen negativ effekt på bilkörning och användning av maskiner.

Innan du använder Deca-Durabolin
När du inte får använda den
Använd inte Deca-Durabolin om:

du är man och har eller har haft cancer i prostata eller bröst, eller misstänks ha någon av dessa tumörer. Du borde också ha genomgått en undersökning av din läkare för att utesluta eventuella avvikelser i könsorganen.
du har en njursjukdom
du har en leversjukdom
du har hjärtsvikt
du är allergisk mot nandrolondekanoat eller någon av ingredienserna som anges i slutet av denna bipacksedel
du är allergisk mot jordnötter eller soja
du är ett barn under 3 år
det har passerat utgångsdatumet eller så visar förpackningen tecken på manipulering.
Använd inte detta läkemedel om du är gravid eller tror att du kan vara gravid.

Det kan ge ökade manliga egenskaper till ett ofött barn och bör inte användas under graviditet.

Amma inte om du använder detta läkemedel.

Det kan ha en viriliserande effekt på ditt barn och mängden aktiv ingrediens som utsöndras i bröstmjölk är okänd.

Innan du får det
Tala om för din läkare om du har allergier mot andra läkemedel, livsmedel, konserveringsmedel eller färgämnen.

Läkarkontroller kan också vara nödvändiga i vissa andra fall. Innan du börjar använda detta läkemedel måste du därför tala om för din läkare eller apotekspersonal om du någonsin haft, fortfarande har eller misstänks ha:

prostatasjukdomar
leversjukdom, såsom gulsot
hjärtsjukdom
högt blodtryck
njursjukdomar
Njur- eller lungcancer
högt eller lågt kolesterol
epilepsi
migränhuvudvärk
diabetes mellitus
heparinbehandling
bröstcancer som har spridit sig till dina ben.
Prostatabesvär, såsom problem med att kissa
Deca-Durabolin ska inte ges till barn under 3 år.

Detta beror på att Deca-Durabolin innehåller bensylalkohol, som kan orsaka toxiska eller allergiska reaktioner hos spädbarn och barn upp till 3 år.

Naturgummilatex
Förpackningen till detta läkemedel innehåller naturgummilatex som kan orsaka allergiska reaktioner.

Barn och ungdomar
Säkerheten och effekten av detta läkemedel har inte fastställts tillräckligt hos barn och ungdomar.

Extra övervakning är nödvändig vid behandling av barn eftersom anabola steroider i allmänhet kan orsaka tidig sexuell utveckling och begränsar tillväxten och den ofullständiga staturella tillväxten.

Felaktig användning
Om du är en patient som deltar i tävlingar som styrs av World Anti-Doping Agency (WADA), bör du konsultera WADA-koden innan du använder detta läkemedel eftersom Deca-Durabolin kan störa antidopningstestning.

Missbruk av detta läkemedel för att förbättra förmågan inom idrott medför allvarliga hälsorisker och bör avrådas. Dessa risker inkluderar testikelförsämring hos män och röstförändringar hos kvinnor som kan vara permanenta.

Tar andra mediciner
Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, inklusive sådana som du får utan recept från ditt apotek, snabbköp eller hälsokostaffär.

Andra läkemedel kan påverka effekterna av Deca-Durabolin, eller Deca-Durabolin kan påverka andra läkemedel. Därför måste du tala om för din läkare eller apotekspersonal om du använder eller ska använda

Antikoagulantia eller läkemedel som används för att förhindra blodproppar.
Hypoglykemiska medel eller läkemedel som används för att behandla diabetes, såsom insulin eller läkemedel för att kontrollera dina blodsockernivåer
Erytropoietin (läkemedel för att minska anemi).
Användning av anabola steroider som Deca-Durabolin kan leda till en minskning av doserna av dessa läkemedel.

Tala även om för din läkare eller apotekspersonal om du använder eller ska använda hormonet ACTH eller kortikosteroider (används för att behandla olika tillstånd som reumatism, artrit, allergiska tillstånd och astma). Användning av anabola steroider som Deca-Durabolin kan öka risken för vätskeretention, särskilt om ditt hjärta och lever inte fungerar som det ska.

Anabola steroider kan också påverka resultaten av vissa laboratorietester (t.ex. sköldkörteln). Därför måste du berätta för din läkare eller laboratoriepersonalen som utför testerna att du använder detta läkemedel.

Dessa läkemedel kan påverkas av Deca-Durabolin eller kan påverka hur väl det fungerar. Du kan behöva olika mängder av dina mediciner, eller så kan du behöva ta olika mediciner.

Din läkare kommer att ge dig råd.

Användning av Deca-Durabolin med mat och dryck
Detta läkemedel kan injiceras utan att ta hänsyn till måltider och drycker.

För att detta läkemedel ska fungera korrekt för att återuppbygga vävnader som försvagats av skada eller sjukdom, är det viktigt att du strikt följer alla möjliga dietåtgärder enligt anvisningar från din läkare eller dietist.

Graviditet, amning och fertilitet
Detta läkemedel får inte tas av kvinnor som är gravida eller tror att de är gravida, eller av kvinnor som ammar.

Hos män kan behandling med Deca-Durabolin leda till fertilitetsstörningar genom att undertrycka spermiebildningen.

Hos kvinnor kan behandling med Deca-Durabolin leda till en oregelbunden eller frånvarande menstruationscykel.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Hur Deca-Durabolin ges
Doseringen beror på hur allvarligt ditt tillstånd är och svaret på behandlingen. Din läkare kommer att hitta rätt dos för dig. Läkaren kommer också att göra eventuella dosjusteringar beroende på dina individuella behov. Vanligtvis räcker det med en injektion var 2-3 vecka

Deca-Durabolin ges som en djup injektion i en muskel (som skinkan, överbenet eller överarmen). Dessa injektioner ska endast ges av en läkare eller utbildad sjuksköterska.

Om du har intrycket att effekten av detta läkemedel är för stark eller för svag, tala omedelbart med din läkare eller sjuksköterska.

Används till barn och ungdomar
Säkerheten och effekten av detta läkemedel har inte fastställts tillräckligt hos barn och ungdomar. Pre-pubertala barn som använder detta läkemedel kommer att övervakas av din läkare.

Om du får för mycket
Dessa injektioner ges under medicinsk övervakning och det är mycket osannolikt att du kommer att få för mycket.

Din läkare eller sjuksköterska kommer att injicera detta läkemedel i dig. Om du har intrycket att effekten av detta läkemedel är för stark ska du omedelbart tala med din läkare eller sjuksköterska.

Om flera doser ges samtidigt är det inte en medicinsk nödsituation. Du bör dock rådfråga din läkare eftersom biverkningar beror på dosering, dosintervall och din individuella känslighet.

Om du har glömt att få din injektion av Deca-Durabolin:
Din läkare eller sjuksköterska kommer att injicera detta läkemedel i dig. Om du missar en planerad injektion, tala med din läkare eller sjuksköterska så snart som möjligt. Ingen dubbel dos ska injiceras för att kompensera för glömda individuella doser.

Medan du får Deca-Durabolin
Saker du måste göra
Om du blir gravid medan du tar detta läkemedel, berätta för din läkare.

Om du ska börja med något nytt läkemedel, berätta för din läkare och apotekspersonal att du tar Deca-Durabolin.

Om du ska ta några blodprov, berätta för din läkare att du tar detta läkemedel.

Om du märker några tecken på maskulinisering (till exempel sänkning av rösten eller hårväxt i ansiktet), kontakta din läkare omedelbart.

Behandling med anabola steroider kan öka storleken på prostatakörteln, särskilt hos äldre män. Därför kommer din läkare att undersöka din prostatakörtel med jämna mellanrum genom digital rektalundersökning (DRE) och blodprover för prostataspecifikt antigen (PSA).

Dessutom kommer blodprover att göras med jämna mellanrum för att kontrollera det syrebärande ämnet i dina röda blodkroppar (hemoglobin). I mycket sällsynta fall kommer antalet röda blodkroppar att öka för mycket, vilket leder till komplikationer.

Saker du inte får göra
Använd inte Deca-Durabolin för att behandla andra besvär om inte din läkare säger åt dig att göra det.

Ge inte din medicin till någon annan, även om de har samma tillstånd som du.

Saker som kan hjälpa ditt tillstånd
Vissa självhjälpsåtgärder kan hjälpa ditt tillstånd. Din läkare eller apotekspersonal kan ge dig mer information.

Din läkare kan råda dig att ändra din kost. Detta beror på att Deca-Durabolin fungerar bäst för att hjälpa till att reparera och ersätta din skadade vävnad, ben eller röda blodkroppar när du äter en hög proteinhalt och näringsrik kost.

Bieffekter
Alla mediciner kan ha biverkningar. Ibland är de seriösa, för det mesta inte. Bli inte orolig av följande lista över biverkningar. Du kanske inte upplever någon av dem.

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du märker något av följande och de oroar dig:

I allmänhet:

smärta vid injektionsstället
vätskeretention t.ex. svullnad av anklar eller fötter
ökat blodtryck
fet hud, fett hår
acne, utslag
klåda
illamående
ökade blodfetter
onormal leverfunktion
ökad eller minskad sexlust
förändringar i leveranatomi
ofullständig staturell tillväxt.
Hos män:

förstoring av penis
förstoring av bröstet
svårighet att urinera (tillväxt av prostata)
störd bildning av spermier
smärtsamma erektioner
testikelatrofi
impotens.
Hos kvinnor:

heshet eller förändringar i rösten, som kan vara långvariga eller permanenta
ökat hår på kroppen eller i ansiktet
oregelbunden mens (eller fullständig frånvaro av mens)
förstoring av klitoris
maskulinisering.

På grund av karaktären hos Deca-Durabolin kan biverkningar inte snabbt vändas genom att avbryta medicineringen. Injicerbara läkemedel i allmänhet kan orsaka lokal reaktion på injektionsstället.

Barn och ungdomar:

Följande biverkningar har rapporterats hos pre-pubertala barn som använder anabola steroider:

tidig sexuell utveckling;
penisförstoring;
en ökad frekvens av erektioner;
tillväxtbegränsning (begränsad kroppslängd)
Vissa biverkningar har inga symtom. Dessa biverkningar t.ex. ökade blodfetter, onormal leverfunktion, förändringar i leveranatomi eller förhöjt blodtryck kan bara hittas när din läkare gör tester för att kontrollera dina framsteg.

Tala om för din läkare om du märker några andra biverkningar.

Andra biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel förekommer också hos vissa personer.

Efter att ha använt Deca-Durabolin
Effekter när behandlingen med Deca-Durabolin avbryts:

Effekterna av detta läkemedel upphör inte omedelbart efter avslutad behandling, utan avtar gradvis.

När behandlingen med detta läkemedel avbryts kan besvär som de som upplevts före behandlingen återkomma inom några veckor.

Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, fråga din läkare eller apotekspersonal.

Lagring
Förvara Deca-Durabolin i originalkartongen, ytterkartongen, på en säker plats utom syn- och räckhåll för barn.

Förvara den på en sval mörk plats där temperaturen håller sig under 30°C.

Förvara inte i kyl eftersom det gör produkten svår att injicera.

Använd inte Deca-Durabolin efter det utgångsdatum som anges på etiketten efter termen “exp.”.

Förfogande
Lämna eventuellt oanvänt läkemedel till din apotekspersonal.

På grund av karaktären hos Deca-Durabolin kan biverkningar inte snabbt vändas genom att avbryta medicineringen. Injicerbara läkemedel i allmänhet kan orsaka lokal reaktion på injektionsstället.

Barn och ungdomar:

Följande biverkningar har rapporterats hos pre-pubertala barn som använder anabola steroider:

tidig sexuell utveckling;
penisförstoring;
en ökad frekvens av erektioner;
tillväxtbegränsning (begränsad kroppslängd)
Vissa biverkningar har inga symtom. Dessa biverkningar t.ex. ökade blodfetter, onormal leverfunktion, förändringar i leveranatomi eller förhöjt blodtryck kan bara hittas när din läkare gör tester för att kontrollera dina framsteg.

Tala om för din läkare om du märker några andra biverkningar.

Andra biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel förekommer också hos vissa personer.

Efter att ha använt Deca-Durabolin
Effekter när behandlingen med Deca-Durabolin avbryter:

Effekterna av detta läkemedel upphör inte omedelbart efter avslutad behandling, utan avtar gradvis.

När behandlingen med detta läkemedel avbryts kan besväras som de som upplevts före behandlingen återkomma inom några veckor.

Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, fråga din läkare eller apotekspersonal.

Lagring
Förvara Deca-Durabolin i originalkartongen, ytterkartongen, på en säker plats utom syn- och räckhåll för barn.

Förvara den på en sval mörk plats där temperaturen håller sig under 30°C.

Förvara inte i kyl eftersom det gör produkten svår att injicera.

Använd inte Deca-Durabolin efter det utgångsdatum som anges på etiketten efter termen “exp.”.

Förfogande
Lämna eventuellt oanvänt läkemedel till din apotekspersonal.

Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,Köp Deca Durabolin 100 mg,

Additional information

Antal

100 piller, 150 piller, 200 piller, 300 piller, 400 piller, 500 piller

Submit your review

Your email address will not be published.

Reviews

There are no reviews yet.

See It Styled On Instagram

    Instagram did not return a 200.

Main Menu

Köp Deca Durabolin 100 mg

Köp Deca Durabolin 100 mg

kr1,800.00kr5,100.00

Add to Cart