Indikationer Daglig dos i mg Total behandlingslängd (potentiellt inklusive initial parenteral behandling med ciprofloxacin)
Infektioner i de nedre luftvägarna 500 mg två gånger dagligen till 750 mg två gånger dagligen 7 till 14 dagar
Infektioner i de övre luftvägarna Akut exacerbation av kronisk bihåleinflammation 500 mg twice daily to 750 mg twice daily 7 till 14 dagar
Kronisk suppurativ otitis media 500 mg två gånger dagligen till 750 mg två gånger dagligen 7 till 14 dagar
Malignant external otitis 750 mg två gånger dagligen 28 dagar upp till 3 månader
Urinary tract infections (see section 4.4) Uncomplicated cystitis 250 mg två gånger dagligen till 500 mg två gånger dagligen 3 dagar
Hos premenopausala kvinnor kan 500 mg engångsdos användas
Komplicerad cystit, Okomplicerad pyelonefrit 500 mg två gånger dagligen 7 dagar
Komplicerad pyelonefrit 500 mg två gånger dagligen till 750 mg två gånger dagligen minst 10 dagar, det kan fortsätta längre än 21 dagar under vissa specifika omständigheter (som bölder)
Prostatit 500 mg två gånger dagligen till 750 mg två gånger dagligen 2 till 4 veckor (akut) till 4 till 6 veckor (kronisk)
Genitala infektioner Gonococcal uretritis and cervicitis 500 mg som engångsdos 1 dag (engångsdos)
Epididymo-orkit och bäckeninflammatoriska sjukdomar 500 mg två gånger dagligen till 750 mg två gånger dagligen minst 14 dagar
Infektioner i mag-tarmkanalen och intraabdominala infektioner Diarré orsakad av bakteriella patogener inklusive Shigella spp. annat än Shigella dysenteriae typ 1 och empirisk behandling av svår resandediarré 500 mg två gånger dagligen 1 dag
Diarré orsakad av Shigella dysenteriae typ 1 500 mg två gånger dagligen 5 dagar
Diarrhoea caused by Vibrio cholerae 500 mg två gånger dagligen 3 dagar
Tyfus feber 500 mg två gånger dagligen 7 dagar
Intraabdominala infektioner på grund av gramnegativa bakterier 500 mg två gånger dagligen till 750 mg två gånger dagligen 5 till 14 dagar
Infektioner i hud och mjukvävnad 500 mg två gånger dagligen till 750 mg två gånger dagligen 7 till 14 dagar
Ben- och ledinfektioner 500 mg två gånger dagligen till 750 mg två gånger dagligen maxmax. på 3 månader. på 3 månader
Neutropena patienter med feber som misstänks bero på en bakterieinfektion. Ciprofloxacin ska administreras samtidigt med lämpliga antibakteriella medel i enlighet med officiella riktlinjer. 500 mg två gånger dagligen till 750 mg två gånger dagligen Behandlingen bör fortsätta under hela perioden med neutropeni
Prophylaxis of invasive infections due to Neisseria meningitides 500 mg som engångsdos 1 dag (engångsdos)
Inhalationsmjältbrand efter exponeringsprofylax och kurativ behandling för personer som kan få behandling via oral väg när det är kliniskt lämpligt.

 

Läkemedelsadministration bör påbörjas så snart som möjligt efter misstänkt eller bekräftad exponering.

500 mg två gånger dagligen 60 dagar efter bekräftelsen av Bacillus anthracis exponering

Pediatrisk population

 

 

Indications Daglig dos i mg Total behandlingslängd (potentiellt inklusive initial parenteral behandling med ciprofloxacin)
Cystisk fibros 20 mg/kg kroppsvikt två gånger dagligen med max 750 mg per dos. 10 till 14 dagar
Komplicerade urinvägsinfektioner och pyelonefrit 10 mg/kg kroppsvikt två gånger dagligen till 20 mg/kg kroppsvikt två gånger dagligen med maximalt 750 mg per dos. 10 till 21 dagar
Inhalationsmjältbrand efter exponeringsprofylax och kurativ behandling för personer som kan få behandling via oral väg när det är kliniskt lämpligt. Läkemedelsadministration bör påbörjas så snart som möjligt efter misstänkt eller bekräftad exponering. 10 mg/kg kroppsvikt två gånger dagligen till 15 mg/kg kroppsvikt två gånger dagligen med maximalt 500 mg per dos. 60 dagar efter bekräftelsen av Bacillus anthracis exponering
Andra allvarliga infektioner 20 mg/kg kroppsvikt två gånger dagligen med max 750 mg per dos. Beroende på typ av infektion

Äldre patienter

Äldre patienter ska få en dos som väljs utifrån infektionens svårighetsgrad och patientens kreatininclearance.

Patienter med nedsatt njur- och leverfunktion

Rekommenderade start- och underhållsdoser för patienter med nedsatt njurfunktion:

 

Kreatininclearance [ml/min/1,73 m²] Serumkreatinin [μmol/L] Oral dos [mg]
> 60 < 124 Se Vanlig dosering.
30-60 124 to 168 250-500 mg var 12:e timme
<30 > 169 250-500 mg var 24:e timme
Patienter i hemodialys > 169 250-500 mg var 24:e timme (efter dialys)
Patienter i peritonealdialys > 169 250-500 mg var 24:e timmeHos patienter med nedsatt leverfunktion krävs ingen dosjustering.

Dosering till barn med nedsatt njur- och/eller leverfunktion har inte studerats.

Administreringssätt

Tabletterna ska sväljas otuggade med vätska. De kan tas oberoende av måltider. Om det tas på fastande mage absorberas den aktiva substansen snabbare. Ciprofloxacin tabletter ska inte tas tillsammans med mejeriprodukter (t.ex. mjölk, yoghurt) eller mineralberikad fruktjuice (t.ex. kalciumberikad apelsinjuice) (se avsnitt 4.5).

 

I svåra fall eller om patienten inte kan ta tabletter (t.ex. patienter på enteral nutrition) rekommenderas att påbörja behandling med intravenös ciprofloxacin tills det är möjligt att byta till oral administrering.

4.3 Kontraindikationer

• Överkänslighet mot den aktiva substansen, mot andra kinoloner eller mot något av hjälpämnena som anges i avsnitt 6.1.

• Samtidig administrering av ciprofloxacin och tizanidin (se avsnitt 4.5).

4.4 Särskilda varningar och försiktighetsmått vid användning

Användning av ciprofloxacin bör undvikas hos patienter som tidigare har upplevt allvarliga biverkningar vid användning av produkter innehållande kinolon eller fluorokinolon (se avsnitt 4.8). Behandling av dessa patienter med ciprofloxacin ska endast påbörjas i avsaknad av alternativa behandlingsalternativ och efter noggrann nytta/riskbedömning (se även avsnitt 4.3).

Långvariga, invalidiserande och potentiellt irreversibla allvarliga läkemedelsbiverkningar

Mycket sällsynta fall av långvariga (fortsatta månader eller år), invalidiserande och potentiellt irreversibla allvarliga läkemedelsbiverkningar som påverkar olika, ibland flera, kroppssystem (muskuloskeletala, nervösa, psykiatriska och sinnena) har rapporterats hos patienter som får kinoloner och fluorokinoloner oavsett ålder. och redan existerande riskfaktorer. Ciprofloxacin bör avbrytas omedelbart vid de första tecknen eller symtomen på någon allvarlig biverkning och patienter bör rådas att kontakta sin förskrivare för råd.

Allvarliga infektioner och blandinfektioner med grampositiva och anaeroba patogener

Ciprofloxacin monoterapi är inte lämpad för behandling av allvarliga infektioner och infektioner som kan bero på grampositiva eller anaeroba patogener. Vid sådana infektioner måste ciprofloxacin administreras samtidigt med andra lämpliga antibakteriella medel.

Streptokockinfektioner (inklusive Streptococcus pneumoniae)

Ciprofloxacin rekommenderas inte för behandling av streptokockinfektioner på grund av otillräcklig effekt.

 

Genitala infektioner

Gonococcal uretrit, cervicit, epididymo-orchitis och bäckeninflammatoriska sjukdomar kan orsakas av fluorokinolonresistenta Neisseria gonorrhoeae isolater.

Därför ska ciprofloxacin administreras för behandling av gonokockuretrit eller cervicit endast om ciprofloxacinresistent Neisseria gonorrhoeae kan uteslutas.

För epididymo-orkit och bäckeninflammatoriska sjukdomar ska empiriskt ciprofloxacin endast övervägas i kombination med ett annat lämpligt antibakteriellt medel (t.ex. ett cefalosporin) om inte ciprofloxacinresistent Neisseria gonorrhoeae kan uteslutas. Om klinisk förbättring inte uppnås efter 3 dagars behandling, bör behandlingen omprövas.

Urinvägsinfektion

Resistens mot fluorokinoloner av Escherichia coli – den vanligaste patogenen involverad i urinvägsinfektioner – varierar inom EU. Förskrivare rekommenderas att ta hänsyn till den lokala prevalensen av resistens hos Escherichia coli mot kinoloner.

Engångsdosen av ciprofloxacin som kan användas vid okomplicerad cystit hos pre-menopausala kvinnor förväntas vara associerad med lägre effekt än den längre behandlingstiden. Detta är desto mer att ta hänsyn till när det gäller den ökande resistensnivån hos Escherichia coli mot kinoloner.

Intraabdominala infektioner

Det finns begränsade data om effekten av ciprofloxacin vid behandling av postkirurgiska intraabdominala infektioner.

Resenärens diarré

Valet av ciprofloxacin bör ta hänsyn till information om resistens mot ciprofloxacin hos relevanta patogener i de besökta länderna.

Infektioner i ben och leder

Ciprofloxacin ska användas i kombination med andra antimikrobiella medel beroende på resultaten av den mikrobiologiska dokumentationen.

Inhalationsmjältbrand

Användning hos människor baseras på känslighetsdata in vitro och på djurexperimentdata tillsammans med begränsade humandata. Behandlande läkare bör hänvisa till nationella och/eller internationella konsensusdokument angående behandling av mjältbrand.

Pediatrisk population

Användning av ciprofloxacin till barn och ungdomar bör följa tillgängliga officiella riktlinjer. Ciprofloxacinbehandling bör endast initieras av läkare som har erfarenhet av behandling av cystisk fibros och/eller allvarliga infektioner hos barn och ungdomar.

Ciprofloxacin har visat sig orsaka artropati i viktbärande leder hos immat

 

Systemorganklass Vanligt ≥ 1/100 till < 1/10 Mindre vanliga ≥ 1/1 000 till < 1/100 Sällsynt ≥ 1/10 000 till < 1/1 000 Mycket sällsynt < 1/10 000` Frekvens okänd (kan inte uppskattas utifrån tillgänglig data)
Infektioner och angrepp   Mykotiska superinfektioner      
Blod- och lymfsystemet   Eosinofili Leukopeni

Anemi

Neutropeni

Leukocytos

Trombocytopeni

Trombocytemi

Hemolytisk anemi

Agranulocytos

Pancytopeni (livshotande)

Benmärgsdepression (livshotande)

 
Immunsystemets störningar     Allergisk reaktion
Allergiskt ödem/angioödem
Anafylaktisk reaktion

Anafylaktisk chock (livshotande) (se avsnitt 4.4)

Serumsjuka som reaktion

 
Endocrine disorders Syndrom av olämplig utsöndring av antidiuretiskt hormon (SIADH)
Metabolism and Nutrition Disorders   Minskad aptit Hyperglycaemia

Hypoglycaemia

Hypoglycaemic coma (see section 4.4)

   
Psykiatriska störningar*   Psykomotorisk hyperaktivitet/agitation Förvirring och desorientering

Ångestreaktion

Onormala drömmar

Depression (potentiellt kulminerande i självmordstankar/-tankar eller självmordsförsök och fullbordat självmord) (se avsnitt 4.4)

Hallucinationer

Psykotiska reaktioner (potentiellt kulminerande i självmordstankar/-tankar eller självmordsförsök och fullbordat självmord) (se avsnitt 4.4) Mani, inkl. hypomani
Störningar i nervsystemet*   Headache

Dizziness

Sleep disorders

Taste disorders

Par- and Dysaesthesia

Hypoaesthesia

Tremor

Seizures (including status epilepticus see section 4.4)

Vertigo

Migraine

Disturbed coordination

Gait disturbance

Olfactory nerve disorders

Intracranial hypertension and pseudotumor cerebri

Peripheral neuropathy and polyneuropathy (see section 4.4)
Ögonstörningar*     Synstörningar (t.ex. diplopi) Visuella färgförvrängningar  
Ear and Labyrinth Disorders*     Ttinnitus,
Hörselnedsättning / Hörselnedsättning
   
Hjärtsjukdomar**     Tachycardia   Ventrikulär arytmi och torsades de pointes (rapporterades främst hos patienter med riskfaktorer för QT-förlängning), EKG-QT-förlängd (se avsnitt 4.4 och 4.9)
Vaskulära sjukdomar**     Vasodilatation

Hypotoni

Synkope

Vaskulit  
Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum     Dyspné (inklusive astmatiskt tillstånd)    
Gastrointestinala störningar Nausea

Diarrhoea

Kräkningar

Gastrointestinala och buksmärtor,

Dyspepsia

Flatulence

Antibiotikaassocierad kolit (mycket sällsynt med möjlig dödlig utgång) (se avsnitt 4.4) Pankreatit  
Hepatobiliary Disorders   Increase in transaminases

Increased bilirubin

Hepatic impairment

Cholestatic icterus

Hepatitis

Levernekros (överskrider mycket sällan till livshotande leversvikt) (se avsnitt 4.4)  
Hud och subkutan vävnad   Utslag,

Klåda

Urtikaria

Fotosensitivitetsreaktioner (se avsnitt 4.4) Petechiae

Erythema multiforme

Erythema nodosum

Stevens- Johnson Syndrome (potentially lifethreatening)

Toxic epidermal necrolysis (potentially life- threatening)

Acute generalised exanthematous pustulosis (AGEP), Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS)
Musculoskeletal and Connective Tissue Disorders*   Muskuloskeletal smärta (t.ex. smärta i extremiteter, ryggsmärtor, bröstsmärtor),

Artralgi

Muskelvärk,

Artrit

Ökad muskeltonus och kramper

Muskelsvaghet

Tendinit

Senruptur (främst

akillessenan) (se avsnitt 4.4)

Exacerbation av symtom på myasthenia gravis (se avsnitt 4.4)

 
Njur- och urinvägsstörningar   Renal impairment Njursvikt

Hematuri

Kristalluri (se avsnitt 4.4)

Tubulointerstitiell nefrit

   
Allmänna störningar och villkor för administrationsplatsen*   Asteni

Feber

Oedema, Sweating (hyperhidrosis)    
Utredningar   Ökning av alkaliskt fosfatas i blodet Ökade

amylas

 

 

 

 

 

Internationellt normaliserat förhållande ökat (hos patienter behandlas med vitamin K-antagonister)

*Mycket sällsynta fall av långvariga (upp till månader eller år), invalidiserande och potentiellt irreversibla allvarliga läkemedelsreaktioner som påverkar flera, ibland flera, systemorganklasser och sinnen (inklusive reaktioner som tendinit, senruptur, artralgi, smärta i extremiteter, gångstörning , neuropatier associerade med pareste , depression, trötthet, minnesstörning, sömnstörningar och nedsatt hörsel, syn, smak och lukt) har rapporterats i samband med användning av kinoloner och fluorokinoloner i vissa fall, oberoende av redan existerande riskfaktorer ( se avsnitt 4.4).

** Fall av aortaaneurysm och dissektion, ibland komplicerade av ruptur (inklusive dödliga sådana), och av uppstötningar/inkompetens av någon av hjärtklaffarna har rapporterats hos patienter som får fluorokinoloner (se avsnitt 4.4).

Pediatrisk population

Förekomsten av artropati (artralgi, artrit), som nämns ovan, hänvisar till data som samlats i studier med vuxna. Hos barn har artropati rapporterats vara vanligt (se avsnitt 4.4).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter godkännande av läkemedlet. Det möjliggör fortsatt övervakning av nytta/risk-balansen för läkemedlet. Sjukvårdspersonal ombeds att rapportera alla misstänkta biverkningar via Yellow Card Scheme på: www.mhra.gov.uk/yellowcard eller sök efter MHRA Yellow Card i Google Play eller Apple App Store.

4.9 Överdosering

En överdos på 12 g har rapporterats leda till milda symtom på toxicitet. En akut överdos på 16 g har rapporterats orsaka akut njursvikt.

Symtom vid överdosering består av yrsel, tremor, huvudvärk, trötthet, kramper, hallucinationer, förvirring, bukbesvär, nedsatt njur- och leverfunktion samt kristalluri och hematuri. Reversibel njurtoxicitet har rapporterats.

Förutom rutinmässiga nödåtgärder, t.ex. ventrikulär tömning följt av medicinskt kol rekommenderas att övervaka njurfunktionen, inklusive urin pH och surgöra, om så krävs, för att förhindra kristalluri. Patienterna bör hållas väl hydrerade. Antacida innehållande kalcium eller magnesium kan teoretiskt minska absorptionen av ciprofloxacin vid överdoser.

Endast en liten mängd ciprofloxacin (<10%) elimineras genom hemodialys eller peritonealdialys.

Vid överdosering bör symtomatisk behandling sättas in. EKG-övervakning bör utföras på grund av risken för förlängning av QT-intervallet.

5. Farmakologiska egenskaper

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Fluorokinoloner, ATC-kod: J01MA02

Handlingsmekanism:

Som ett antibakteriellt medel för fluorokinolon är den bakteriedödande effekten av ciprofloxacin ett resultat av hämningen av både typ II topoisomeras (DNA-gyras) och topoisomeras IV, som krävs för bakteriell DNA-replikation, transkription, reparation och rekombination.

Farmakokinetisk/farmakodynamisk relation:

Effekten beror huvudsakligen på förhållandet mellan den maximala koncentrationen i serum (Cmax) och den lägsta hämmande koncentrationen (MIC) av ciprofloxacin för en bakteriell patogen och förhållandet mellan arean under kurvan (AUC) och MIC.

Motståndsmekanism:

In vitro-resistens mot ciprofloxacin kan förvärvas genom en stegvis process genom målställemutationer i både DNA-gyras och topoisomeras IV. Graden av korsresistens mellan ciprofloxacin och andra fluorokinoloner som uppstår varierar. Enstaka mutationer kanske inte resulterar i klinisk resistens, men multipla mutationer resulterar i allmänhet i klinisk resistens mot många eller alla aktiva substanser inom klassen.

Impermeabilitet och/eller resistenspumpmekanismer för aktiv substans efflux kan ha en varierande effekt på känsligheten för fluorokinoloner, vilket beror på de fysiokemiska egenskaperna hos de olika aktiva substanserna inom klassen och affiniteten hos transportsystemen för varje aktiv substans. Alla in vitro resistensmekanismer observeras vanligtvis i kliniska isolat. Resistensmekanismer som inaktiverar andra antibiotika såsom permeationsbarriärer (vanligt hos Pseudomonas aeruginosa) och effluxmekanismer kan påverka känsligheten för ciprofloxacin. Plasmidmedierad resistens kodad av qnr-gener har rapporterats.

Spektrum av antibakteriell aktivitet:

Brytpunkter skiljer känsliga stammar från stammar med mellanliggande känslighet och den senare från resistenta stammar:

EUCAST-rekommendationer

 

 

Mikroorganismer Mottaglig Resistent
Enterobacteriaceae S ≤ 0.5 mg/L R > 1 mg/ L
Pseudomonas spp. S ≤ 0.5 mg/L R > 1 mg/ L
Acinetobacter spp. S ≤ 1 mg/L R > 1 mg/ L
Staphylococcus spp.1 S ≤ 1 mg/L R >1 mg/L
Haemophilus influenzae och

Moraxella catarrhalis

S ≤ 0.5 mg/L R > 0.5 mg/L
Neisseria gonorrhoeae S ≤0.03 mg/L R > 0.06 mg/L
Neisseria meningitidis S ≤0.03 mg/L R > 0.06 mg/L
Icke-artsrelaterade brytpunkter* S ≤0.5 mg/L R > 1 mg/ L

1 Staphylococcus spp. – brytpunkter för ciprofloxacin relaterar till högdosbehandling.

* Icke-artsrelaterade brytpunkter har bestämts huvudsakligen på basis av PK/PD-data och är oberoende av MIC-fördelningar för specifika arter. De är endast avsedda för arter som inte har fått en artspecifik brytpunkt och inte för de arter där känslighetstestning inte rekommenderas.

Prevalensen av förvärvad resistens kan variera geografiskt och med tiden för utvalda arter och lokal information om resistens är önskvärd, särskilt vid behandling av allvarliga infektioner. Vid behov bör expertråd inhämtas när den lokala prevalensen av resistens är sådan att medlets användbarhet vid åtminstone vissa typer av infektioner är tveksam.

Grupperingar av relevanta arter enligt ciprofloxacinkänslighet (för Streptococcus-arter se avsnitt 4.4)

VANLIGT MOTTAGLIGA ARTER
Aeroba grampositiva mikroorganismer

Bacillus anthracis (1)

Aerobic Gram-negative micro-organisms

Aeromonas spp.

Brucella spp.

Citrobacter koseri

Francisella tularensis

Haemophilus ducreyi

Haemophilus influenzae*

Legionella spp.

Moraxella catarrhalis*

Neisseria meningitidis

Pasteurella spp.

Salmonella spp.*

Shigella spp.*

Vibrio spp.

Yersinia pestis

Anaeroba mikroorganismer

Mobiluncus

Andra mikroorganismer

Chlamydia trachomatis ($)

Chlamydia pneumoniae ($)

Mycoplasma hominis ($)

Mycoplasma pneumoniae ($)

ARTER FÖR SOM ERHÅLLT MOTSTÅND KAN VARA ETT PROBLEM
Aeroba grampositiva mikroorganismer

Enterococcus faecalis ($)

Staphylococcus spp. *(2)

Aeroba gramnegativa mikroorganismer

Acinetobacter baumannii+

Burkholderia cepacia+*

Campylobacter spp.+*

Citrobacter freundii*

Enterobacter aerogenes

Enterobacter cloacae*

Escherichia coli*

Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae*

Morganella morganii*

Neisseria gonorrhoeae*

Proteus mirabilis*

Proteus vulgaris*

Providencia spp.

Pseudomonas aeruginosa*

Pseudomonas fluorescens

Serratia marcescens*

Anaerobic micro-organisms

Peptostreptococcus spp.

Propionibacterium acnes

IGEN RESISTENTA ORGANISMER
Aeroba grampositiva mikroorganismer

Actinomyces

Enteroccus faecium

Listeria monocytogenes

Aeroba gramnegativa mikroorganismer

Stenotrophomonas maltophilia

Anaeroba mikroorganismer

Undantaget enligt ovan

Andra mikroorganismer

Mycoplasma genitalium

Ureaplasma urealitycum

 

* Klinisk effekt har visats för känsliga isolat i godkända kliniska indikationer

+ Resistensgrad ≥ 50 % i ett eller flera EU-länder

($): Naturlig intermediär känslighet i frånvaro av förvärvad resistensmekanism

(1): Studier har utförts på experimentella djurinfektioner på grund av inhalationer av Bacillus anthracis-sporer; dessa studier visar att antibiotika som startar tidigt efter exponering undviker uppkomsten av sjukdomen om behandlingen kompenseras för minskningen av antalet sporer i organismen under den infektionsdosen. Den rekommenderade användningen hos människor baseras främst på känslighet in vitro och på djurexperimentdata tillsammans med begränsade humandata. Två månaders behandlingstid hos vuxna med oral ciprofloxacin som ges i följande dos, 500 mg två gånger dagligen, anses vara effektiv för att förhindra mjältbrandsinfektion hos människor. Den behandlande läkaren bör hänvisa till nationella och/eller internationella konsensusdokument angående behandling av mjältbrand.

(2): Meticillinresistent S. aureus uttrycker mycket vanligt medresistens mot fluorokinoloner. Resistensgraden mot meticillin är cirka 20 till 50 % bland alla stafylokockarter och är vanligtvis högre i nosokomiala isolat.

 

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter oral administrering av engångsdoser på 250 mg, 500 mg och 750 mg ciprofloxacin tabletter, absorberas ciprofloxacin snabbt och omfattande, huvudsakligen från tunntarmen, och når maximala serumkoncentrationer 1-2 timmar senare.

Enstaka doser på 100-750 mg gav dosberoende maximala serumkoncentrationer (Cmax) mellan 0,56 och 3,7 mg/L. Serumkoncentrationerna ökar proportionellt med doser upp till 1000 mg.

Den absoluta biotillgängligheten är cirka 70-80%.

En 500 mg oral dos som ges var 12:e timme har visat sig ge en yta under serumkoncentration-tid-kurvan (AUC) motsvarande den som produceras av en intravenös infusion av 400 mg ciprofloxacin givet under 60 minuter var 12:e timme.

Distribution

Proteinbindningen av ciprofloxacin är låg (20-30%). Ciprofloxacin finns i plasma till stor del i en icke-joniserad form och har en stor steady state-distributionsvolym på 2-3 l/kg kroppsvikt. Ciprofloxacin når höga koncentrationer i en mängd olika vävnader såsom lungor (epitelvätska, alveolära makrofager, biopsivävnad), bihålor, inflammerade lesioner (cantarides blistervätska) och urogenitala området (urin, prostata, endometrium) där totala koncentrationer överstiger plasmakoncentrationer uppnås.

Biotransformation

Låga koncentrationer av fyra metaboliter har rapporterats, vilka identifierades som: desetylenciprofloxacin (M 1), sulfociprofloxacin (M 2), oxociprofloxacin (M 3) och formylciprofloxacin (M 4). Metaboliterna uppvisar antimikrobiell aktivitet in vitro men i lägre grad än modersubstansen.

Ciprofloxacin är känt för att vara en måttlig hämmare av CYP 450 1A2 iso-enzymer.

Eliminering

Ciprofloxacin utsöndras i stort sett oförändrat både via njurarna och i mindre utsträckning fekalt. Elimineringshalveringstiden i serum hos patienter med normal njurfunktion är cirka 4-7 timmar.

 

 

Utsöndring av ciprofloxacin (% av dosen)
  Muntlig administration
Urin Avföring
Ciprofloxacin 44.7 25.0
Metaboliter (M1-M4) 11.3 7.5

Renalt clearance är mellan 180-300 ml/kg/h och det totala kroppsclearancen är mellan 480-600 ml/kg/h. Ciprofloxacin genomgår både glomerulär filtration och tubulär sekretion. Allvarligt nedsatt njurfunktion leder till ökade halveringstider för ciprofloxacin på upp till 12 timmar.

Icke-renal clearance av ciprofloxacin beror huvudsakligen på aktiv transintestinal sekretion och metabolism. 1 % av dosen utsöndras via gallan. Ciprofloxacin finns i gallan i höga koncentrationer.

Pediatriska patienter

Farmakokinetiska data från pediatriska patienter är begränsade.

I en studie på barn var Cmax och AUC inte åldersberoende (över ett års ålder). Ingen märkbar ökning av Cmax och AUC vid upprepad dosering (10 mg/kg tre gånger dagligen) observerades.

Hos 10 barn med svår sepsis var Cmax 6,1 mg/L (intervall 4,6-8,3 mg/L) efter en 1-timmes intravenös infusion på 10 mg/kg hos barn under 1 år jämfört med 7,2 mg/L (intervall 4,7- 11,8 mg/L) för barn mellan 1 och 5 år. AUC-värdena var 17,4 mg*h/L (intervall 11,8-32,0 mg*h/L) och 16,5 mg*h/L (intervall 11,0-23,8 mg*h/L) i respektive åldersgrupp.

Dessa värden ligger inom det intervall som rapporterats för vuxna vid terapeutiska doser. Baserat på populationsfarmakokinetisk analys av pediatriska patienter med olika infektioner, är den förutsagda medelhalveringstiden för barn ca. 4-5 timmar och biotillgängligheten för den orala suspensionen varierar från 50 till 80 %.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Icke-kliniska data visar inga speciella faror för människor baserat på konventionella studier av toxicitet vid engångsdoser, toxicitet vid upprepad dosering, cancerframkallande potential eller reproduktionstoxicitet.

Liksom ett antal andra kinoloner är ciprofloxacin fototoxiskt hos djur vid kliniskt relevanta exponeringsnivåer. Data om fotomutagenicitet/fotocarcinogenicitet visar en svag fotomutagen eller fototumorogen effekt av ciprofloxacin in vitro och i djurförsök. Denna effekt var jämförbar med den hos andra gyrasinhibitorer.

Artikulär tolerabilitet:

Som rapporterats för andra gyrasinhibitorer orsakar ciprofloxacin skador på de stora viktbärande lederna hos omogna djur. Omfattningen av broskskadorna varierar beroende på ålder, art och dos; skadan kan minskas genom att ta bort tyngden från lederna. Studier med mogna djur (råtta, hund) visade inga tecken på broskskador. I en studie på unga beaglehundar orsakade ciprofloxacin allvarliga artikulära förändringar vid terapeutiska doser efter två veckors behandling, som fortfarande observerades efter 5 månader.

6. Farmaceutiska uppgifter

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna:

Cellulosa mikrokristallin

Natriumstärkelseglykolat (typ A)

Povidon (K 30)

Kiseldioxid, kolloidal vattenfri

Magnesiumstearat

 

Filmbeläggning:

Hypromellos

Titandioxid (E 171)

Macrogol 400

6.2 Inkompatibiliteter

Inte tillämpbar.

6.3 Hållbarhet

4 år.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Ciprofloxacin filmdragerade tabletter finns i PVC/PVdC-aluminiumfolie blisterförpackning.

Förpackningsstorlekar: 1, 8, 10, 14, 16, 20, 50 och 100 filmdragerade tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och annan hantering

Oanvänd produkt eller avfall ska kasseras i enlighet med lokala krav.

7. Innehavare av godkännande för försäljning

Milpharm Limited

Ares Block, Odyssey Business Park

West End Road

Ruislip HA4 6QD

Storbritannien

8. Nummer för försäljningstillstånd

PL 16363/0428

9. Datum för första godkännande/förnyelse av godkännandet

24/06/2015

10. Datum för revidering av texten

Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,Köp Cytodon 500 mg,