Köp Belsomra 20 mg

kr1,800.00kr5,100.00

Köp Belsomra 20 mg

Vilka är riskerna och varningarna för Belsomra (suvorexant)?
Belsomra (suvorexant) kan orsaka några allvarliga hälsoproblem. Denna risk kan vara ännu högre för vissa grupper. Om detta oroar dig, tala med din läkare eller apotekspersonal om andra alternativ

Kvarstående dåsighet nästa dag
Riskfaktorer: Alkohol | Att ta andra mediciner som gör dig mindre pigg | Mindre än 7 timmars sömn
Belsomra (suvorexant) försvagar din förmåga att fokusera, tänka och reagera. Dessa effekter kan sträcka sig till morgonen efter att ha tagit Belsomra (suvorexant). Om du är över 65 år kan du också ha större risk att falla på grund av dåsighet och du kommer inte vara lika pigg. Var försiktig och undvik aktiviteter som kräver att du är uppmärksam, som att köra bil eller använda maskiner, tills du vet hur denna medicin påverkar dig.

CNS-depressiva medel och onormala tankar
Riskfaktorer: Odiagnostiserade psykiatriska tillstånd
Belsomra (suvorexant) kan orsaka bisarrt beteende, agitation och hallucinationer. Det är ett medel som dämpar centrala nervsystemet (CNS), vilket betyder att det kan bromsa hjärnans aktivitet. Belsomra (suvorexant) kan interagera med andra CNS-depressiva medel, inklusive antihistaminer, opiater och alkohol. Undvik att använda dessa mediciner med Belsomra (suvorexant) eftersom de kan förvärra biverkningarna. Berätta för din vårdgivare och apotekspersonal om alla mediciner du tar och om du märker några ovanliga beteendeförändringar.

Utföra aktiviteter medan du sover
Riskfaktorer: Att ta Belsomra (suvorexant) tillsammans med alkohol eller droger som orsakar dåsighet
Belsomra (suvorexant) ökar risken för att utföra potentiellt farliga aktiviteter och beteenden medan du sover, såsom sömnpromenader, äta, prata i telefon, ha sex och köra bil. Prata med din vårdgivare omedelbart om att sluta med Belsomra (suvorexant) om du gör någon av dessa sömnrelaterade aktiviteter eller ovanliga beteenden.

Beroende
Riskfaktorer: Kontinuerlig användning av Belsomra (suvorexant) i 2 veckor eller mer
Belsomra (suvorexant) är ett federalt kontrollerat läkemedel som kan missbrukas eller leda till beroende. Om din sömnlöshet inte har förbättrats efter 10 dagars behandling med Belsomra (suvorexant), kan det vara ett tecken på en underliggande psykisk sjukdom som orsakar din sömnlöshet. Personer med en historia av beroende eller missbruk av droger eller alkohol löper en större risk att bli beroende av denna medicin och bör använda den med försiktighet. Prata med din vårdgivare om naturliga sätt att förbättra sömn, sömnhygien och möjligen andra tillstånd som kan göra det svårt att sova.

Depression
Riskfaktorer: Risken ökar med dosen | Tidigare historia av depression
Sömnlöshet kan vara ett symptom på depression, som Belsomra (suvorexant) inte behandlar. Om du märker plötsliga förändringar i ditt humör eller märker att Belsomra (suvorexant) inte hjälper mot din sömnlöshet efter 10 dagar, meddela din leverantör omedelbart.

Svårt att andas
Riskfaktorer: Sömnapné | KOL
Om du har KOL, sömnapné eller andningsproblem, prata först med din vårdgivare om Belsomra (suvorexant) innan du börjar. Din vårdgivare kan göra ytterligare tester eller låta dig prova en annan medicin.

Sömnförlamning och muskelsvaghet i benen
Riskfaktorer: Att ta en högre dos | Ökande dos

ibland kan Belsomra (suvorexant) orsaka en kortvarig oförmåga att röra sig eller prata (sömnförlamning) medan du ska sova eller vakna. Dessutom kan vissa personer uppleva plötslig muskelsvaghet i benen (kataplexi) som kan inträffa under dagen eller på natten. Hallucinationer med livliga och störande drömmar och uppfattningar kan också inträffa under denna tid. Prata med din vårdgivare omedelbart om detta händer, eftersom du kanske måste byta till ett annat läkemedel.

Clear
Compare
SKU: N/A Category:

Köp Belsomra 20 mg

Hur du använder Belsomra
Läs läkemedelsguiden från din apotekspersonal innan du börjar ta suvorexant och varje gång du får påfyllning. Om du har några frågor, fråga din läkare eller apotekspersonal.

Ta suvorexant genom munnen enligt din läkares anvisningar, vanligtvis 30 minuter innan du går och lägger dig. Detta läkemedel kan tas med eller utan mat, men det kan ta längre tid att verka om du tar det med eller direkt efter en måltid.

Doseringen är baserad på ditt medicinska tillstånd, svar på behandlingen och andra mediciner du kan ta. Var noga med att berätta för din läkare och apotekspersonal om alla produkter du använder (inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och växtbaserade produkter).

Ta inte en dos av detta läkemedel om du inte har tid för en hel natts sömn på minst 7 timmar. Om du måste vakna innan dess kan du ha en viss minnesförlust och kan ha problem med att på ett säkert sätt utföra någon aktivitet som kräver vakenhet, som att köra bil eller använda maskiner. (Se även avsnittet Försiktighetsåtgärder.)

Öka inte din dos, ta den inte oftare eller använd den längre än föreskrivet. Ditt tillstånd kommer inte att förbättras snabbare och din risk för biverkningar ökar.

Ta inte denna medicin med alkohol, eller om du har haft alkohol den dagen, särskilt på kvällen före sänggåendet. Ta heller inte denna medicin med andra droger för att hjälpa dig att sova.

När denna medicin används under lång tid kanske det inte fungerar lika bra. Tala med din läkare om denna medicin slutar fungera bra.

Även om det hjälper många människor, kan detta läkemedel ibland orsaka beroende. Denna risk kan vara högre om du har en missbruksstörning (som överanvändning av eller beroende av droger/alkohol). Ta denna medicin exakt som ordinerats för att minska risken för beroende. Fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

Tala om för din läkare om ditt tillstånd kvarstår efter 7 till 10 dagar, eller om det förvärras.

Bieffekter
Ovanliga drömmar kan förekomma. Om denna effekt kvarstår eller förvärras, berätta omedelbart för din läkare eller apotekspersonal.

Suvorexant kan göra dig sömnig under dagen. Tala om för din läkare om du är dåsig dagtid. Din dos kan behöva justeras.

Kom ihåg att denna medicin har skrivits ut eftersom din läkare har bedömt att nyttan för dig är större än risken för biverkningar. Många människor som använder detta läkemedel har inga allvarliga biverkningar.

Berätta omedelbart för din läkare om du har några allvarliga biverkningar, inklusive: mentala/humörförändringar (som depression, självmordstankar), tillfällig svaghet i benen.

Denna medicin kan orsaka sömnförlamning, vilket är en tillfällig oförmåga att röra sig eller prata (i upp till flera minuter) medan du ska sova eller vakna.

Sällan, efter att ha tagit detta läkemedel, har människor tagit sig ur sängen och kört fordon medan de inte är helt vakna (“sömnkörande”). Människor har också sömnpromenerat, lagat/ätit mat, ringt telefonsamtal eller haft sex när de inte är helt vakna. Ofta kommer dessa människor inte ihåg dessa händelser. Detta problem kan vara farligt för dig eller andra. Om du upptäcker att du har gjort någon av dessa aktiviteter efter att ha tagit detta läkemedel, berätta omedelbart för din läkare. Din risk ökar om du använder alkohol eller andra mediciner som kan göra dig dåsig när du tar suvorexant.

En mycket allvarlig allergisk reaktion mot detta läkemedel är sällsynt. Men få medicinsk hjälp omedelbart om du märker några symtom på en allvarlig allergisk reaktion, inklusive: utslag, klåda/svullnad (särskilt i ansikte/tunga/hals), svår yrsel, andningssvårigheter.

Detta är inte en fullständig lista över möjliga biverkningar. Om du märker andra effekter som inte anges ovan, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

I USA –

Ring din läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar. Du kan rapportera biverkningar till FDA på 1-800-FDA-1088 eller på www.fda.gov/medwatch.

I Kanada – Ring din läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar. Du kan rapportera biverkningar till Health Canada på 1-866-234-2345.

Försiktighetsåtgärder
Innan du tar suvorexant, tala om för din läkare eller apotekspersonal om du är allergisk mot det; eller om du har andra allergier. Denna produkt kan innehålla inaktiva ingredienser som kan orsaka allergiska reaktioner eller andra problem. Prata med din apotekspersonal för mer information.

Innan du använder detta läkemedel, berätta för din läkare eller apotekspersonal om din medicinska historia, särskilt om: en viss sömnstörning (narkolepsi), leversjukdom, lungsjukdom/andningsproblem (som sömnapné, kronisk obstruktiv lungsjukdom – KOL), mental/humör. problem (som depression, självmordstankar), personlig eller familjehistoria av en missbruksstörning (som överanvändning av eller beroende av droger/alkohol), en viss muskelsvaghetsstörning (kataplexi)

Effekterna av detta läkemedel kan vara kvar även efter att du vaknar nästa dag. Om du inte fick minst 7 timmars sömn eller tog andra mediciner som gjorde dig sömnig eller är mer känslig för detta läkemedel, kan du känna dig pigg men inte tänka tillräckligt tydligt för att köra bil. Alkohol eller marijuana (cannabis) kan också göra dig mer sömnig. Vänta minst 8 timmar efter att du tagit detta läkemedel innan du kör bil, och kör inte bil, använd inte maskiner eller gör något som kräver vakenhet tills du kan göra det säkert. Undvik alkoholhaltiga drycker. Tala med din läkare om du använder marijuana (cannabis). Om du tar 20 milligramsdosen av suvorexant, kör inte bil, använd inte maskiner eller gör något som kräver vakenhet nästa dag.

Innan du opereras, berätta för din läkare eller tandläkare om alla produkter du använder (inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och växtbaserade produkter).

Äldre vuxna kan vara mer känsliga för biverkningarna av detta läkemedel, särskilt förvirring, ostadighet, överdriven dåsighet. Ostadighet och dåsighet kan öka risken för fall.

Under graviditeten bör denna medicin endast användas när det verkligen behövs. Diskutera riskerna och fördelarna med din läkare.

Det är okänt om suvorexant går över i bröstmjölk. Rådgör med din läkare innan du ammar.

Rådfråga din farmaceut eller läkare.

Interaktioner
Läkemedelsinteraktioner kan förändra hur dina mediciner fungerar eller öka risken för allvarliga biverkningar. Detta dokument innehåller inte alla möjliga läkemedelsinteraktioner. Håll en lista över alla produkter du använder (inklusive receptbelagda/receptfria läkemedel och örtprodukter) och dela den med din läkare och apotekspersonal. Starta, stoppa eller ändra doseringen av några läkemedel utan din läkares godkännande.

Andra mediciner kan påverka avlägsnandet av suvorexant från din kropp, vilket kan påverka hur suvorexant fungerar. Exempel inkluderar vissa azol-antimykotika (som itrakonazol, ketokonazol), vissa läkemedel som används för att behandla anfall (som karbamazepin, fenytoin), klaritromycin, kobicistat, vissa hepatit C-virus proteashämmare (som boceprevir, telaprevir), vissa HIV-proteashämmare såsom indinavir, ritonavir), nefazodon, rifampin, telitromycin, bland andra.

Risken för allvarliga biverkningar (såsom långsam/grund andning, svår dåsighet/yrsel) kan öka om denna medicin tas med andra produkter som också kan orsaka dåsighet eller andningsproblem. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar andra produkter som opioidsmärta eller hoststillande medel (som kodein, hydrokodon), alkohol, marijuana (cannabis), andra läkemedel mot sömn eller ångest (som alprazolam, lorazepam, zolpidem), muskler avslappnande medel (som karisoprodol, cyklobensaprin) eller antihistaminer (som cetirizin, difenhydramin).

Kontrollera etiketterna på alla dina mediciner (som allergi eller host- och förkylningsprodukter) eftersom de kan innehålla ingredienser som orsakar dåsighet. Fråga din apotekspersonal om att använda dessa produkter på ett säkert sätt.

Interagerar Belsomra med andra droger du tar?

Överdos
Om någon har överdoserat och har allvarliga symtom som att svimma eller andningssvårigheter, ring 911. Annars ring en giftcentral direkt. Invånare i USA kan ringa sin lokala giftkontrollcentral på 1-800-222-1222. Invånare i Kanada kan ringa ett provinsiellt giftkontrollcenter. Symtom på överdosering kan vara: en djup sömn som du inte kan väckas ur.

Anteckningar
Dela inte denna medicin med andra. Att dela det är mot lagen.

När du blir äldre kan ditt sömnmönster förändras naturligt och din sömn kan avbrytas flera gånger under natten. Rådgör med din läkare eller apotekspersonal för sätt att förbättra din sömn utan medicinering, som att undvika koffein och alkohol nära läggdags, undvika tupplurar på dagarna och gå och lägga dig vid samma tidpunkt varje natt.

Missad dos
Om du missar en dos, ta den inte om du inte har tid att sova i minst 7 timmar efteråt.

Lagring
Förvaras i originalförpackningen vid rumstemperatur borta från ljus och fukt. Förvara inte i badrummet. Håll alla mediciner borta från barn och husdjur.

Spola inte ner mediciner i toaletten eller häll dem i ett avlopp om du inte uppmanas att göra det. Kassera denna produkt på rätt sätt när den har gått ut eller inte längre behövs. Rådfråga din apotekspersonal eller lokala avfallshanteringsföretag.

Köp Belsomra 20 mg,Köp Belsomra 20 mg,Köp Belsomra 20 mg,Köp Belsomra 20 mg,Köp Belsomra 20 mg,Köp Belsomra 20 mg,Köp Belsomra 20 mg,Köp Belsomra 20 mg,Köp Belsomra 20 mg,Köp Belsomra 20 mg,Köp Belsomra 20 mg,Köp Belsomra 20 mg,Köp Belsomra 20 mg,Köp Belsomra 20 mg,Köp Belsomra 20 mg,Köp Belsomra 20 mg,Köp Belsomra 20 mg,Köp Belsomra 20 mg,Köp Belsomra 20 mg,Köp Belsomra 20 mg,Köp Belsomra 20 mg,Köp Belsomra 20 mg,Köp Belsomra 20 mg,Köp Belsomra 20 mg,Köp Belsomra 20 mg,Köp Belsomra 20 mg,Köp Belsomra 20 mg,Köp Belsomra 20 mg,Köp Belsomra 20 mg,Köp Belsomra 20 mg,Köp Belsomra 20 mg,Köp Belsomra 20 mg,Köp Belsomra 20 mg,Köp Belsomra 20 mg,Köp Belsomra 20 mg,Köp Belsomra 20 mg,

Additional information

Antal

100 piller, 150 piller, 200 piller, 300 piller, 400 piller, 500 piller

Submit your review

Your email address will not be published.

Reviews

There are no reviews yet.

See It Styled On Instagram

    Instagram did not return a 200.

Main Menu

Köp Belsomra 20 mg

Köp Belsomra 20 mg

kr1,800.00kr5,100.00

Add to Cart