Köp Ambien Zolpidem10 mg

kr1,800.00kr5,100.00

 

 

Clear
Compare
SKU: N/A Category:

Köp Ambien Zolpidem10 mg

Vad är Ambien och hur används det?
Ambien är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla symtom på sömnlöshet. Ambien kan användas ensamt eller tillsammans med andra läkemedel.

Ambien tillhör en klass av läkemedel som kallas lugnande/hypnotika, sömnlöshet.

Det är inte känt om Ambien är säkert och effektivt för barn.

Vilka är de möjliga biverkningarna av Ambien?
Ambien kan orsaka allvarliga biverkningar inklusive:

ångest,
depression,
aggression,
agitation,
förvirring,
hallucinationer,
minnesproblem,
ovanliga tankar eller beteende,
tankar på att skada dig själv, och
yrsel
Få medicinsk hjälp omedelbart om du har något av symtomen som anges ovan.

De vanligaste biverkningarna av Ambien inkluderar:

dagtid dåsighet,
yrsel,
känner sig “drogad” eller yr i huvudet,
huvudvärk,
diarré och
känner mig trött

Tala om för läkaren om du har någon biverkning som stör dig eller som inte försvinner.

Dessa är inte alla möjliga biverkningar av Ambien. För mer information, fråga din läkare eller apotekspersonal.

Ring din läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar. Du kan rapportera biverkningar till FDA på 1-800-FDA-1088.

BESKRIVNING
AMBIEN innehåller zolpidemtartrat, en gamma-aminosmörsyra (GABA) En receptorpositiv modulator av imidazopyridinklassen. AMBIEN finns i 5 mg och 10 mg tabletter för oral administrering.

Kemiskt är zolpidem N,N,6-trimetyl-2-p-tolylimidazo[1,2-a]pyridin-3-acetamid L-(+)-tartrat (2:1). Den har följande struktur:

 

 

AMBIEN® (zolpidem tartrate) Structural Formula Illustration

Zolpidemtartrat är ett vitt till benvitt kristallint pulver som är svårlösligt i vatten, alkohol och propylenglykol. Den har en molekylvikt på 764,88.

Varje AMBIEN-tablett innehåller följande inaktiva ingredienser: hydroxipropylmetylcellulosa, laktos, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, polyetylenglykol, natriumstärkelseglykolat och titandioxid. 5 mg tabletten innehåller också FD&C Red No. 40, järnoxidfärgämne och polysorbat 80.

INDIKATIONER
AMBIEN (zolpidem tartrat) är indicerat för korttidsbehandling av sömnlöshet som kännetecknas av svårigheter med sömnstart. AMBIEN har visat sig minska sömnlatensen i upp till 35 dagar i kontrollerade kliniska studier [se Kliniska studier].

De kliniska prövningarna som utfördes för att stödja effekten var 4-5 veckor långa med de slutliga formella bedömningarna av sömnlatens som utfördes i slutet av behandlingen.

DOSERING OCH ADMINISTRERING
Dosering hos vuxna
Använd den lägsta effektiva dosen för patienten. Den rekommenderade initialdosen är 5 mg för kvinnor och antingen 5 eller 10 mg för män, endast en gång per natt omedelbart före sänggåendet med minst 7-8 timmar kvar innan den planerade tidpunkten för uppvaknande. Om dosen på 5 mg inte är effektiv kan dosen ökas till 10 mg. Hos vissa patienter ökar de högre blodnivåerna på morgonen efter användning av dosen 10 mg risken för störningar nästa dag i bilkörning och andra aktiviteter som kräver full vakenhet [se VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER]. Den totala dosen av AMBIEN bör inte överstiga 10 mg en gång dagligen omedelbart före sänggåendet. AMBIEN ska tas som en engångsdos och ska inte återinföras under samma natt.

De rekommenderade initialdoserna för kvinnor och män är olika eftersom zolpidemclearance är lägre hos kvinnor.

Särskilda populationer
Äldre eller försvagade patienter kan vara särskilt känsliga för effekterna av zolpidemtartrat. Den rekommenderade dosen av AMBIEN för dessa patienter är 5 mg en gång dagligen omedelbart före sänggåendet [se VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER, användning i specifika populationer].

Patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion eliminerar inte läkemedlet lika snabbt som normala försökspersoner. Den rekommenderade dosen av AMBIEN för dessa patienter är 5 mg en gång dagligen omedelbart före sänggåendet. Undvik användning av AMBIEN hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion eftersom det kan bidra till encefalopati [se VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER, Användning i specifika populationer, KLINISK FARMAKOLOGI].

Används med CNS-depressiva medel
Dosjustering kan vara nödvändig när AMBIEN kombineras med andra CNS-depressiva läkemedel på grund av de potentiellt additiva effekterna [se VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER].

Administrering
Effekten av AMBIEN kan bromsas vid intag med eller omedelbart efter en måltid.

HUR LEVERERAS
Doseringsformer och styrkor
AMBIEN finns i 5 mg och 10 mg tabletter för oral administrering. Tabletter får inte poäng.

AMBIEN 5 mg tabletter är kapselformade, rosa, filmdragerade, med AMB 5 präglad på ena sidan och 5401 på den andra.

AMBIEN 10 mg tabletter är kapselformade, vita, filmdragerade, med AMB 10 präglad på ena sidan och 5421 på den andra.

Förvaring Och Hantering
AMBIEN 5 mg tabletter är kapselformade, rosa, filmdragerade, med AMB 5 präglad på ena sidan och 5401 på den andra och levereras som:

NDC-nummerstorlek
0024-5401-31 flaska med 100 st
AMBIEN 10 mg tabletter är kapselformade, vita, filmdragerade, med AMB 10 präglad på ena sidan och 5421 på den andra och levereras som:

NDC-nummerstorlek
0024-5421-31 flaska med 100 st

Förvara vid kontrollerad rumstemperatur 20°C-25°C (68°F-77°F).

BIEFFEKTER
Följande allvarliga biverkningar diskuteras mer i detalj i andra avsnitt av märkningen:

Komplexa sömnbeteenden [se VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER]
CNS-depressiva effekter och funktionsnedsättning nästa dag [se VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER]
Allvarliga anafylaktiska och anafylaktoida reaktioner [se VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER]
Onormalt tänkande och beteendeförändringar [se VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER]
Abstinenseffekter [se VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER]
Erfarenhet av kliniska prövningar
I samband med avbrytande av behandling
Ungefär 4 % av 1 701 patienter som fick zolpidem i alla doser (1,25 till 90 mg) i kliniska prövningar före marknadsföring i USA avbröt behandlingen på grund av en biverkning. Reaktioner som var vanligast förknippade med avbrott i amerikanska studier var dåsighet (0,5 %), yrsel (0,4 %), huvudvärk (0,5 %), illamående (0,6 %) och kräkningar (0,5 %).

Ungefär 4 % av 1 959 patienter som fick zolpidem i alla doser (1 till 50 mg) i liknande utländska prövningar avbröt behandlingen på grund av en biverkning. Reaktioner som var vanligast förknippade med avbrott i dessa studier var dåsighet dagtid (1,1 %), yrsel/yrsel (0,8 %), minnesförlust (0,5 %), illamående (0,5 %), huvudvärk (0,4 %) och fall (0,4 %).

Data från en klinisk studie där patienter behandlade med selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI) gavs zolpidem visade att fyra av de sju utsättningarna under dubbelblind behandling med zolpidem (n=95) var associerade med nedsatt koncentration, fortsatt eller förvärrad depression, och manisk reaktion; en patient som behandlades med placebo (n=97) avbröts efter ett självmordsförsök.

Vanligast observerade biverkningar i kontrollerade försök
Under korttidsbehandling (upp till 10 nätter) med AMBIEN i doser upp till 10 mg, var de vanligaste observerade biverkningarna förknippade med användningen av zolpidem och som sågs vid statistiskt signifikanta skillnader från placebobehandlade patienter dåsighet (rapporterad av 2 % av zolpidempatienter), yrsel (1 %) och diarré (1 %). Under långtidsbehandling (28 till 35 nätter) med zolpidem i doser upp till 10 mg, var de vanligaste observerade biverkningarna förknippade med användningen av zolpidem och som sågs vid statistiskt signifikanta skillnader från placebobehandlade patienter yrsel (5 %) och drogade känslor (3%).

Biverkningar observerade vid en incidens av ≥1 % i kontrollerade försök
Följande tabeller räknar upp frekvenser av behandlingsuppkomna biverkningar som observerades med en incidens lika med 1 % eller högre bland patienter med sömnlöshet som fick zolpidemtartrat och med en högre incidens än placebo i placebokontrollerade prövningar i USA. Händelser som rapporterats av utredare klassificerades med hjälp av en modifierad ordbok från Världshälsoorganisationen (WHO) med föredragna termer i syfte att fastställa händelsefrekvenser. Förskrivaren bör vara medveten om att dessa siffror inte kan användas för att förutsäga förekomsten av biverkningar under vanlig medicinsk praxis, där patientegenskaper och andra faktorer skiljer sig från de som rådde i dessa kliniska prövningar. På liknande sätt kan de angivna frekvenserna inte jämföras med siffror som erhållits från andra kliniska utredare som involverar relaterade läkemedelsprodukter och användningar, eftersom varje grupp av läkemedelsprövningar genomförs under olika förhållanden. De citerade siffrorna ger dock läkaren en grund för att uppskatta det relativa bidraget av läkemedel och icke-läkemedelsfaktorer till förekomsten av biverkningar i den studerade populationen.

Följande tabell härleddes från resultat från 11 placebokontrollerade korttidsförsök med effekt i USA som involverade zolpidem i doser från 1,25 till 20 mg. Tabellen är begränsad till data från doser upp till och inklusive 10 mg, den högsta rekommenderade dosen för användning.

Tabell 1: Incidensen av behandlingsuppkomna biverkningar i placebokontrollerade kliniska prövningar som varar upp till 10 nätter (procentandel av patienter som rapporterar)

Biverkning av kroppens system* Zolpidem (≤10 mg)
(N=685) Placebo
(N=473)
Centrala och perifera nervsystemet
Huvudvärk 7 6
Dåsighet 2 –
Yrsel 1 –
Mag-tarmsystemet
Diarré 1 –
* Reaktioner rapporterade av minst 1 % av patienterna som behandlats med AMBIEN och med en högre frekvens än placebo.
Följande tabell härleddes från resultat från tre placebokontrollerade långsiktiga effektstudier som involverade AMBIEN (zolpidemtartrat). Dessa prövningar involverade patienter med kronisk sömnlöshet som behandlades i 28 till 35 nätter med zolpidem i doser på 5, 10 eller 15 mg. Tabellen är begränsad till data från doser upp till och inklusive 10 mg, den högsta rekommenderade dosen för användning. Tabellen inkluderar endast biverkningar som inträffar med en incidens på minst 1 % för zolpidempatienter.

Tabell 2: Förekomst av behandlingsuppkomna ogynnsamma upplevelser i placebokontrollerade kliniska prövningar som varar upp till 35 nätter (procentandel av patienter som rapporterar)

Biverkning av kroppens system* Zolpidem (≤10 mg)
(N=152) Placebo
(N=161)
Autonoma nervsystemet
Muntorrhet 3 1
Kroppen som helhet
Allergi 4 1
Ryggsmärta 3 2
Influensaliknande symtom 2 –
Bröstsmärta 1 –
Kardiovaskulära systemet
Hjärtklappning 2 –
Centrala och perifera nervsystemet
Dåsighet 8 5
Yrsel 5 1
Letargi 3 1

Dosförhållande för biverkningar
Det finns bevis från dosjämförelsestudier som tyder på ett dossamband för många av de biverkningar som är förknippade med användning av zolpidem, särskilt för vissa CNS- och gastrointestinala biverkningar.

Förekomst av biverkningar i hela databasen för förhandsgodkännande
AMBIEN administrerades till 3 660 försökspersoner i kliniska prövningar i hela USA, Kanada och Europa. Behandlingsuppkomna biverkningar associerade med deltagande i kliniska prövningar registrerades av kliniska utredare med terminologi som de själva valt. För att ge en meningsfull uppskattning av andelen individer som upplever behandlingsuppkomna biverkningar, grupperades liknande typer av ogynnsamma händelser i ett mindre antal standardiserade händelsekategorier och klassificerades med hjälp av en modifierad ordbok från Världshälsoorganisationen (WHO) med föredragna termer.

Frekvenserna som presenteras representerar därför proportionerna av de 3 660 individer som exponerats för zolpidem, i alla doser, som upplevde en händelse av den typ som nämnts vid minst ett tillfälle när de fick zolpidem. Alla rapporterade behandlingsuppkomna biverkningar är inkluderade, förutom de som redan listats i tabellen ovan över biverkningar i placebokontrollerade studier, de kodande termer som är så generella att de inte är informativa och de händelser där en läkemedelsorsak var avlägsen. Det är viktigt att betona att även om de rapporterade händelserna inträffade under behandling med AMBIEN, så var de inte nödvändigtvis orsakade av det.

Biverkningar klassificeras ytterligare inom kroppssystemkategorier och räknas upp i ordning efter minskande frekvens med hjälp av följande definitioner: frekventa biverkningar definieras som de som inträffar hos fler än 1/100 försökspersoner; sällsynta biverkningar är de som inträffar hos 1/100 till 1/1 000 patienter; sällsynta händelser är de som inträffar hos mindre än 1/1 000 patienter.

Autonoma nervsystemet: Sällsynt: ökad svettning, blekhet, postural hypotoni, synkope. Sällsynta: onormalt boende, förändrad saliv, rodnad, glaukom, hypotoni, impotens, ökad saliv, tenesmus.

Kroppen som helhet: Frekvent: asteni. Sällsynt: ödem, fall, trötthet, feber, sjukdomskänsla, trauma. Sällsynta: allergisk reaktion, förvärrad allergi, anafylaktisk chock, ansiktsödem, värmevallningar, ökad ESR, smärta, rastlösa ben, stelhet, ökad tolerans, viktminskning.

Kardiovaskulära systemet: Sällsynt: cerebrovaskulär störning, hypertoni, takykardi. Sällsynta: angina pectoris, arytmi, arterit, cirkulationssvikt, extrasystoler, förvärrad hypertoni, hjärtinfarkt, flebit, lungemboli, lungödem, åderbråck, ventrikulär takykardi.

Centrala och perifera nervsystemet: Frekvent: ataxi, förvirring, eufori, huvudvärk, sömnlöshet, yrsel. Sällsynt: agitation, ångest, nedsatt kognition, lossnar, koncentrationssvårigheter, dysartri, känslomässig labilitet, hallucinationer, hypoestesi, illusion, benkramper, migrän, nervositet, parestesi, sömn (efter dagdosering), talstörning, stupor, tremor. Sällsynt: onormal gång, onormalt tänkande, aggressiv reaktion, apati, ökad aptit, minskad libido, vanföreställningar, demens, depersonalisering, dysfasi, konstigt känsla, hypokinesi, hypotoni, hysteri, berusad känsla, manisk reaktion, neuralgi, neurit, neuropati, neuros, panikattacker, pareser, personlighetsstörning, somnambulism, självmordsförsök, stelkramp, gäspningar.

Mag-tarmsystemet: Frekvent: dyspepsi, hicka, illamående. Sällsynt: anorexi, förstoppning, dysfagi, flatulens, gastroenterit, kräkningar. Sällsynta: enterit, utslag, matstrupe, gastrit, hemorrojder, tarmobstruktion, rektal blödning, tandkaries.

Hematologiska och lymfatiska systemet: Sällsynta: anemi, hyperhemoglobinemi, leukopeni, lymfadenopati, makrocytisk anemi, purpura, trombos.

Immunologiskt system: Sällsynt: infektion. Sällsynta: abscess herpes simplex herpes zoster, otitis externa, otitis media.

Lever och gallvägar: Sällsynta: onormal leverfunktion, ökad SGPT. Sällsynta: bilirubinemi, ökad SGOT.

Metaboliskt och näringsmässigt: Sällsynt: hyperglykemi, törst. Sällsynta: gikt, hyperkolesteremi, hyperlipidemi, ökat alkaliskt fosfatas, ökat BUN, periorbitalt ödem.

Muskuloskeletala systemet: Frekvent: artralgi, myalgi. Sällsynt: artrit. Sällsynta: artros, muskelsvaghet, ischias, tendinit.

Reproduktionssystem: Sällsynt: menstruationsstörning, vaginit. Sällsynta: bröstfibroadenos, bröstneoplasmer, bröstsmärtor. Andningsorgan: Vanliga: övre luftvägsinfektion, nedre luftvägsinfektion. Sällsynt: bronkit, hosta, dyspné, rinit. Sällsynta: bronkospasm, andningsdepression, näsblod, hypoxi, laryngit, lunginflammation.

Hud och bihang: Sällsynt: klåda. Sällsynta: akne, bullös utbrott, dermatit, furunkulos, inflammation på injektionsstället, ljuskänslighetsreaktion, urtikaria.

Särskilda sinnen: Frekvent: dubbelsidighet, onormal syn. Sällsynt: ögonirritation, ögonsmärta, sklerit, smakperversion, tinnitus. Sällsynta: konjunktivit, sår på hornhinnan, onormal tårbildning, parosmi, fotopsi.

Urogenitala systemet: Frekvent: urinvägsinfektion. Sällsynt: cystit, urininkontinens. Sällsynta: akut njursvikt, dysuri, miktionsfrekvens, natturi, polyuri, pyelonefrit, njursmärta, urinretention.

Erfarenhet efter marknadsföring

Följande biverkningar har identifierats under användning av AMBIEN efter godkännande. Eftersom dessa reaktioner rapporteras frivilligt från en population av osäker storlek är det inte alltid möjligt att på ett tillförlitligt sätt uppskatta deras frekvens eller fastställa ett orsakssamband till läkemedelsexponering.

Lever och gallvägar: akut hepatocellulär, kolestatisk eller blandad leverskada med eller utan gulsot (d.v.s. bilirubin >2 x ULN, alkaliskt fosfatas ≥2 x ULN, transaminas ≥5 x ULN).

LÄKEMEDELSINTERAKTIONER
CNS-aktiva läkemedel
CNS-depressiva medel
Samtidig administrering av zolpidem med andra CNS-depressiva medel ökar risken för CNS-depression. Samtidig användning av zolpidem med dessa läkemedel kan öka dåsighet och psykomotorisk funktionsnedsättning, inklusive nedsatt körförmåga [se VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER].

Zolpidemtartrat utvärderades hos friska frivilliga i endosinteraktionsstudier för flera CNS-läkemedel.

Imipramin, Klorpromazin
Imipramin i kombination med zolpidem gav ingen farmakokinetisk interaktion utöver en 20 % minskning av maximala nivåer av imipramin, men det fanns en additiv effekt av minskad vakenhet. På liknande sätt gav klorpromazin i kombination med zolpidem ingen farmakokinetisk interaktion, men det fanns en additiv effekt av minskad vakenhet och psykomotorisk prestation [se KLINISK FARMAKOLOGI].

Haloperidol
En studie som involverade haloperidol och zolpidem visade ingen effekt av haloperidol på zolpidems farmakokinetik eller farmakodynamik. Avsaknaden av en läkemedelsinteraktion efter administrering av engångsdos förutsäger inte frånvaron av effekt efter kronisk administrering [se KLINISK FARMAKOLOGI].

Alkohol
En additiv negativ effekt på psykomotorisk prestation mellan alkohol och oralt zolpidem har påvisats [se VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER].

Sertralin
Samtidig administrering av zolpidem och sertralin ökar exponeringen för zolpidem [se KLINISK FARMAKOLOGI].

Fluoxetin
Efter flera doser av zolpidemtartrat och fluoxetin observerades en ökning av halveringstiden för zolpidem (17 %). Det fanns inga bevis för en additiv effekt på psykomotorisk prestation [se KLINISK FARMAKOLOGI].

Läkemedel som påverkar läkemedelsmetabolism via Cytokrom P450
Vissa föreningar som är kända för att inducera eller hämma CYP3A kan påverka exponeringen för zolpidem. Effekten av läkemedel som inducerar eller hämmar andra P450-enzymer på exponeringen för zolpidem är inte känd.

CYP3A4-inducerare
Rifampin

Rifampin, en CYP3A4-inducerare, minskade signifikant exponeringen för och de farmakodynamiska effekterna av zolpidem. Användning av Rifampin i kombination med zolpidem kan minska effekten av zolpidem och rekommenderas inte [se KLINISK FARMAKOLOGI].

Johannesört

Användning av johannesört, en CYP3A4-inducerare, i kombination med zolpidem kan minska blodnivåerna av zolpidem och rekommenderas inte.

CYP3A4-hämmare

Ketokonazol

Ketokonazol, en potent CYP3A4-hämmare, ökade exponeringen för och de farmakodynamiska effekterna av zolpidem. Man bör överväga att använda en lägre dos av zolpidem när en potent CYP3A4-hämmare och zolpidem ges tillsammans [se KLINISK FARMAKOLOGI].

Narkotikamissbruk och beroende
Kontrollerad substans
Zolpidemtartrat klassificeras som ett schema IV-kontrollerat ämne enligt federal förordning.

Missbruk
Missbruk och beroende är separata och skilda från fysiskt beroende och tolerans. Missbruk kännetecknas av missbruk av drogen för icke-medicinska ändamål, ofta i kombination med andra psykoaktiva substanser. Tolerans är ett tillstånd av anpassning där exponering för ett läkemedel inducerar förändringar som resulterar i en minskning av en eller flera av läkemedelseffekterna över tiden. Tolerans kan uppstå för både önskade och oönskade effekter av läkemedel och kan utvecklas i olika takt för olika effekter.

Beroende är en primär, kronisk, neurobiologisk sjukdom med genetiska, psykosociala och miljömässiga faktorer som påverkar dess utveckling och manifestationer. Det kännetecknas av beteenden som inkluderar ett eller flera av följande: nedsatt kontroll över droganvändning, tvångsmässig användning, fortsatt användning trots skada och begär. Narkotikaberoende är en behandlingsbar sjukdom, med ett multidisciplinärt tillvägagångssätt, men återfall är vanligt.

Studier av missbrukspotential hos tidigare drogmissbrukare fann att effekterna av engångsdoser av zolpidemtartrat 40 mg var liknande, men inte identiska, med diazepam 20 mg, medan zolpidemtartrat 10 mg var svåra att skilja från placebo.

Eftersom personer med en historia av beroende av eller missbruk av droger eller alkohol löper ökad risk för missbruk, missbruk och beroende av zolpidem, bör de övervakas noggrant när de får zolpidem eller något annat hypnotikum.

Beroende
Fysiskt beroende är ett anpassningstillstånd som manifesteras av ett specifikt abstinenssyndrom som kan uppstå genom abrupt upphörande, snabb dosreduktion, sjunkande blodnivå av läkemedlet och/eller administrering av en antagonist.

Lugnande medel/sömnmedel har gett utsättningstecken och symtom efter abrupt avbrott. Dessa rapporteradeSymtomen sträcker sig från mild dysfori och sömnlöshet till ett abstinenssyndrom som kan innefatta buk- och muskelkramper, kräkningar, svettning, skakningar och kramper. Följande biverkningar, som anses uppfylla DSMIII-R-kriterierna för okomplicerad sedativa/hypnotisk abstinens, rapporterades under amerikanska kliniska prövningar efter placebosubstitution som inträffade inom 48 timmar efter senaste zolpidembehandling: trötthet, illamående, rodnad, yrsel, okontrollerad gråt , kräkningar, magkramper, panikattack, nervositet och bukbesvär. Dessa rapporterade biverkningar inträffade med en incidens på 1 % eller mindre. Tillgängliga data kan dock inte ge en tillförlitlig uppskattning av incidensen, om någon, av beroende under behandling vid rekommenderade doser. Rapporter om missbruk, beroende och uttag har mottagits efter marknadsföring.

VARNINGAR
Ingår som en del av avsnittet FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Komplexa sömnbeteenden
Komplexa sömnbeteenden, inklusive sömnpromenader, sömnkörning och att delta i andra aktiviteter när de inte är helt vakna, kan uppstå efter den första eller efterföljande användningen av AMBIEN. Patienter kan skadas allvarligt eller skada andra under komplexa sömnbeteenden. Sådana skador kan leda till dödlig utgång. Andra komplexa sömnbeteenden (t.ex. att laga och äta mat, ringa telefonsamtal eller ha sex) har också rapporterats. Patienter kommer vanligtvis inte ihåg dessa händelser. Rapporter efter marknadsföring har visat att komplexa sömnbeteenden kan uppstå med AMBIEN enbart i rekommenderade doser, med eller utan samtidig användning av alkohol eller andra medel som dämpar det centrala nervsystemet (CNS) [se LÄKEMEDELSINTERAKTIONER]. Avbryt AMBIEN omedelbart om en patient upplever ett komplext sömnbeteende [se KONTRAINDIKATIONER].

CNS-depressiva effekter och försämring nästa dag
AMBIEN har, liksom andra lugnande-hypnotiska läkemedel, CNS-depressiva effekter. Samtidig administrering med andra CNS-depressiva medel (t.ex. bensodiazepiner, opioider, tricykliska antidepressiva medel, alkohol) ökar risken för CNS-depression [se LÄKEMEDELSINTERAKTIONER]. Dosjusteringar av AMBIEN och andra samtidiga CNS-depressiva medel kan vara nödvändiga när AMBIEN administreras med sådana medel på grund av de potentiellt additiva effekterna. Användning av AMBIEN tillsammans med andra sedativa-sömnmedel (inklusive andra zolpidemprodukter) vid sänggåendet eller mitt i natten rekommenderas inte [se DOSERING OCH ADMINISTRERING].

Risken för psykomotorisk funktionsnedsättning nästa dag, inklusive nedsatt körning, ökar om AMBIEN tas med mindre än en hel natts sömn kvar (7 till 8 timmar); om en högre dos än den rekommenderade tas; om det administreras samtidigt med andra CNS-dämpande medel eller alkohol; eller om det administreras samtidigt med andra läkemedel som ökar blodnivåerna av zolpidem. Patienter bör varnas för bilkörning och andra aktiviteter som kräver fullständig mental vakenhet om AMBIEN tas under dessa omständigheter [se DOSERING OCH ADMINISTRERING, Kliniska studier].

Fordonsförare och maskinförare bör varnas för att det, liksom med andra hypnotika, kan finnas en möjlig risk för biverkningar inklusive dåsighet, förlängd reaktionstid, yrsel, sömnighet, suddig/dubbelsyn, minskad vakenhet och försämrad bilkörning morgonen efter behandlingen. . För att minimera denna risk rekommenderas en hel natts sömn (7-8 timmar).

Eftersom AMBIEN kan orsaka dåsighet och sänkt medvetandenivå löper patienter, särskilt äldre, högre risk att falla.

Behöver utvärdera för komorbida diagnoser
Eftersom sömnstörningar kan vara ett tecken på en fysisk och/eller psykiatrisk störning, bör symtomatisk behandling av sömnlöshet inledas först efter en noggrann utvärdering av patienten. Om sömnlösheten inte går över efter 7 till 10 dagars behandling kan det tyda på förekomsten av en primär psykiatrisk och/eller medicinsk sjukdom som bör utvärderas. Förvärrad sömnlöshet eller uppkomsten av nytänkande eller beteendeavvikelser kan vara följden av en okänd psykiatrisk eller fysisk störning. Sådana fynd har framkommit under behandlingsförloppet med sedativa/hypnotiska läkemedel, inklusive zolpidem.

Allvarliga anafylaktiska och anafylaktoida reaktioner
Fall av angioödem som involverar tungan, glottis eller struphuvudet har rapporterats hos patienter efter att ha tagit de första eller efterföljande doserna av sedativa-hypnotika, inklusive zolpidem. Vissa patienter har haft ytterligare symtom som dyspné, halsstängning eller illamående och kräkningar som tyder på anafylaxi. Vissa patienter har behövt medicinsk behandling på akutmottagningen. Om angioödem involverar svalg, glottis eller struphuvud, kan luftvägsobstruktion uppstå och vara dödlig. Patienter som utvecklar angioödem efter behandling med zolpidem ska inte få läkemedlet på nytt.

Onormalt tänkande och beteendeförändringar
Onormalt tänkande och beteendeförändringar har rapporterats hos patienter som behandlats med lugnande medel/sömnmedel, inklusive AMBIEN. Några av dessa förändringar inkluderade minskad hämning (t.ex. aggressivitet och extroversion som verkade ur karaktär), bisarrt beteende, agitation och depersonalisering. Syn- och hörselhallucinationer har rapporterats.

I kontrollerade studier med AMBIEN 10 mg vid sänggåendet rapporterade <1 % av vuxna med sömnlöshet hallucinationer. I en klinisk prövning rapporterade 7 % av de pediatriska patienterna som behandlats med AMBIEN 0,25 mg/kg vid läggdags hallucinationer jämfört med 0 % som behandlats med placebo [se Användning i specifika populationer].

Det kan sällan avgöras med säkerhet om ett visst fall av de ovan angivna onormala beteendena är droginducerat, spontant till sitt ursprung eller ett resultat av en underliggande psykiatrisk eller fysisk störning. Icke desto mindre kräver uppkomsten av nya beteendetecken eller symptom på oro en noggrann och omedelbar utvärdering.

Användning hos patienter med depression
Hos primärt deprimerade patienter som behandlats med sedativa-hypnotika har försämring av depression och självmordstankar och -handlingar (inklusive fullbordade självmord) rapporterats. Självmordstendenser kan finnas hos sådana patienter och skyddsåtgärder kan krävas. Avsiktlig överdosering är vanligare hos denna patientgrupp; därför bör det lägsta antalet tabletter som är möjligt förskrivas till patienten vid en viss tidpunkt.

Andningsdepression
Även om studier med 10 mg zolpidemtartrat inte avslöjade andningsdepressiva effekter vid hypnotiska doser hos friska försökspersoner eller hos patienter med mild till måttlig kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), men en minskning av Total Arousal Index, tillsammans med en minskning av lägsta syremättnad och ökning av tiderna för syremättnad under 80 % och 90 %, observerades hos patienter med mild till måttlig sömnapné när de behandlades med zolpidem jämfört med placebo. Eftersom sedativa-hypnotika har förmågan att hämma andningsdrift, bör försiktighetsåtgärder vidtas om AMBIEN ordineras till patienter med nedsatt andningsfunktion. Rapporter efter marknadsföringen av andningsinsufficiens hos patienter som fått 10 mg zolpidemtartrat, av vilka de flesta hade redan existerande andningssvikt, har rapporterats. Risken för andningsdepression bör övervägas innan AMBIEN förskrivs till patienter med andningssvikt inklusive sömnapné och myasthenia gravis.

Utfällning av leverencefalopati
Läkemedel som påverkar GABA-receptorer, såsom zolpidemtartrat, har associerats med utfällning av leverencefalopati hos patienter med leverinsufficiens. Dessutom eliminerar patienter med leverinsufficiens inte zolpidemtartrat lika snabbt som patienter med normal leverfunktion. Undvik användning av AMBIEN till patienter med gravt nedsatt leverfunktion eftersom det kan bidra till encefalopati [se DOSERING OCH ADMINISTRERING, Användning i specifika populationer, KLINISK FARMAKOLOGI].

Uttagseffekter

Det har rapporterats om abstinenssymptom och abstinenssymptom efter den snabba dosminskningen eller abrupt utsättning av zolpidem. Övervaka patienter för tolerans, missbruk och beroende [se drogmissbruk och beroende].

Information om patientrådgivning
Rekommendera patienten att läsa den FDA-godkända patientmärkningen (läkemedelsguiden).

Informera patienter och deras familjer om fördelarna och riskerna med behandling med AMBIEN. Informera patienterna om tillgängligheten av en läkemedelsguide och instruera dem att läsa läkemedelsguiden innan behandlingen med AMBIEN påbörjas och med varje receptpåfyllning. Gå igenom AMBIEN Medicineringsguide med varje patient innan behandlingen påbörjas. Instruera patienter eller vårdgivare att AMBIEN endast ska tas enligt ordination.

Komplexa sömnbeteenden
Instruera patienter och deras familjer att AMBIEN kan orsaka komplexa sömnbeteenden, inklusive sömnpromenader, sömnkörning, förbereda och äta mat, ringa telefonsamtal eller ha sex när de inte är helt vaken. Allvarliga skador och dödsfall har inträffat under komplexa sömnbeteendeepisoder. Berätta för patienterna att avbryta behandlingen med AMBIEN och meddela sin vårdgivare omedelbart om de utvecklar något av dessa symtom [se VARNINGAR, VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER I RUTA].

CNS-depressiva effekter och försämring nästa dag
Berätta för patienterna att AMBIEN har potential att orsaka funktionsnedsättning nästa dag och att denna risk ökar om doseringsanvisningarna inte följs noggrant. Säg åt patienterna att vänta i minst 8 timmar efter dosering innan de kör bil eller deltar i andra aktiviteter som kräver full mental vakenhet. Informera patienterna om att funktionsnedsättning kan förekomma trots att de känner sig helt vakna. Informera patienter om att ökad dåsighet och minskat medvetande kan öka risken för fall hos vissa patienter [se VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER].

Allvarliga anafylaktiska och anafylaktoida reaktioner
Informera patienter om att allvarliga anafylaktiska och anafylaktoida reaktioner har inträffat med zolpidem. Beskriv tecknen/symtomen på dessa reaktioner och råd patienter att omedelbart söka läkarvård om någon av dem inträffar [se VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER].

Självmord

Berätta för patienterna att omedelbart rapportera eventuella självmordstankar.

Alkohol och andra droger
Fråga patienter om alkoholkonsumtion, mediciner de tar och droger de kan ta receptfritt. Rekommendera patienter att inte använda AMBIEN om de drack alkohol den kvällen eller innan de lägger sig.

Tolerans, missbruk och beroende
Berätta för patienterna att inte öka dosen av AMBIEN på egen hand och att informera dig om de tror att läkemedlet “inte fungerar.”

Administrationsinstruktioner
Patienter bör rådas att ta AMBIEN strax innan de går i säng och endast när de kan ligga kvar i sängen en hel natt (7-8 timmar) innan de blir aktiva igen. AMBIEN tabletter ska inte tas med eller omedelbart efter en måltid. Rekommendera patienter att INTE ta AMBIEN om de drack alkohol den kvällen.

Graviditet
Rekommendera patienter att meddela sin vårdgivare om de blir gravida eller tänker bli gravida under behandling med AMBIEN. Informera patienter om att användning av AMBIEN sent i tredje trimestern kan orsaka andningsdepression och sedering hos nyfödda. Rekommendera mödrar som använde AMBIEN under den sena tredje trimestern av graviditeten att övervaka nyfödda för tecken på sömnighet (mer än vanligt), andningssvårigheter eller slapphet [se Användning i specifika populationer].

Laktation
Rekommendera ammande mödrar som använder AMBIEN för att övervaka spädbarn för ökad sömnighet, andningssvårigheter eller slapphet. Instruera ammande mödrar att omedelbart söka läkarvård om de märker dessa tecken. En ammande kvinna kan överväga att pumpa och kassera bröstmjölk under behandlingen och i 23 timmar efter administrering av AMBIEN för att minimera läkemedelsexponeringen för ett ammat spädbarn [se Användning i specifika populationer].

Icke-klinisk toxikologi
Karcinogenes, Mutagenes, Nedsatt fertilitet
Carcinogenes

Zolpidem administrerades till möss och råttor under 2 år i orala doser på 4, 18 och 80 mg bas/kg/dag. Hos möss är dessa doser cirka 2,5, 10 och 50 gånger MRHD på 10 mg/dag (8 mg zolpidembas) baserat på mg/m² kroppsyta och hos råttor är dessa doser cirka 5, 20 och 100 gånger MRHD baserat på mg/m² kroppsyta. Inga tecken på cancerframkallande potential observerades hos möss. Hos råttor sågs njurtumörer (lipom, liposarkom) vid mellan- och höga doser.

Mutagenes
Zolpidem var negativ i in vitro (bakteriell omvänd mutation, muslymfom och kromosomavvikelse) och in vivo (musmikronukleus) genetiska toxikologiska analyser.

Nedsättning av fertilitet
Zolpidem administrerades till råttor med 4, 20 och 100 mg bas/kg/dag, vilket är ungefär 5, 25 och 120 gånger MRHD på 10 mg/dag (8 mg zolpidem bas) baserat på mg/m² kroppsyta. , före och under parning, och fortsätter hos honor till och med postpartum dag 25. Zolpidem orsakade oregelbundna brunstcykler och förlängda precoitalintervall vid den högsta testade dosen, som är cirka 120 gånger MRHD baserat på mg/m² kroppsyta. NOAEL för dessa effekter är 25 gånger MRHD baserat på en mg/m² kroppsyta. Det fanns ingen försämring av fertiliteten vid någon testad dos.

Användning i specifika populationer
Graviditet
Risksammanfattning
Nyfödda födda till mödrar som använder zolpidem sent i graviditetens tredje trimester har rapporterats uppleva symtom på andningsdepression och sedering [se kliniska överväganden och data]. Publicerade data om användning av zolpidem under graviditet har inte rapporterat ett tydligt samband med zolpidem och större fosterskador [se Data]. Oral administrering av zolpidem till gravida råttor och kaniner indikerade ingen risk för negativa effekter på fostrets utveckling vid kliniskt relevanta doser [se Data].

Den uppskattade bakgrundsrisken för allvarliga fosterskador och missfall för de angivna populationerna är okänd. Alla graviditeter har en bakgrundsrisk för fosterskador, förlust eller andra negativa utfall. I den allmänna befolkningen i USA är den uppskattade bakgrundsrisken för allvarliga fosterskador och missfall i kliniskt erkända graviditeter 2%-4% respektive 15%-20%.

Kliniska överväganden

etal/neonatala biverkningar

Zolpidem passerar placentan och kan orsaka andningsdepression och sedering hos nyfödda. Övervaka nyfödda som exponerats för AMBIEN under graviditet och förlossning för tecken på överdriven sedering, hypotoni och andningsdepression och hantera därefter.

Data
Mänskliga data

Publicerade data från observationsstudier, födelseregister och fallrapporter om användning av zolpidem under graviditeten visar inte ett tydligt samband med zolpidem och större fosterskador.

Det finns begränsade rapporter efter marknadsföringen av svåra till måttliga fall av andningsdepression som inträffade efter födseln hos nyfödda vars mödrar hade tagit zolpidem under graviditeten. Dessa fall krävde konstgjord ventilation eller intratrakeal intubation. Majoriteten av nyfödda återhämtade sig inom några timmar till några veckor efter födseln efter behandling.

Zolpidem har visat sig passera placentan.

Djurdata

Oral administrering av zolpidem till dräktiga råttor under organogenesperioden vid 4, 20 och 100 mg bas/kg/dag, vilket är cirka 5, 25 och 120 gånger den maximala rekommenderade humandosen (MRHD) på 10 mg/dag ( 8 mg zolpidem bas) baserat på mg/m² kroppsyta, orsakade försenad fosterutveckling (ofullständig fostrets skelettförbening) vid maternellt toxiska (ataxi) doser 25 och 120 gånger MRHD baserat på mg/m² kroppsyta.

Oral administrering av zolpidem till dräktiga kaniner under organogenesperioden vid 1, 4 och 16 mg bas/kg/dag, vilket är cirka 2,5, 10 och 40 gånger MRHD på 10 mg/dag (8 mg zolpidembas) baserat på mg/m² kroppsyta orsakade embryo-fosterdöd och försenad fosterutveckling (ofullständig fostrets skelettförbening) vid en maternellt toxisk (minskad kroppsviktsökning) dos 40 gånger MRHD baserat på mg/m² kroppsyta.

Oral administrering av zolpidem till dräktiga råttor från dag 15 av dräktigheten till laktation vid 4, 20 och 100 mg bas/kg/dag, vilket är cirka 5, 25 och 120 gånger MRHD på 10 mg/dag (8 mg zolpidem bas). ) baserat på mg/m² kroppsyta, försenad avkommatillväxt och minskad överlevnad vid doser 25 respektive 120 gånger, MRHD baserat på mg/m² kroppsyta.

Laktation
Risksammanfattning
Begränsade data från publicerad litteratur rapporterar förekomsten av zolpidem i modersmjölk. Det finns rapporter om överdriven sedering hos spädbarn som exponerats för zolpidem genom bröstmjölk [se Kliniska överväganden]. Det finns ingen information om effekterna av zolpidem på mjölkproduktionen. De utvecklingsmässiga och hälsomässiga fördelarna med amning bör övervägas tillsammans med moderns kliniska behov av AMBIEN och eventuella negativa effekter på det ammade barnet från AMBIEN eller från det underliggande moderns tillståndet.

Kliniska överväganden

Spädbarn som exponeras för AMBIEN genom bröstmjölk bör övervakas för överdriven sedering, hypotoni och andningsdepression. En ammande kvinna kan överväga att avbryta amningen och pumpa och kassera bröstmjölk under behandlingen och i 23 timmar (cirka 5 halveringstider för eliminering) efter administrering av AMBIEN för att minimera läkemedelsexponeringen för ett ammat spädbarn.

Pediatrisk användning
AMBIEN rekommenderas inte för användning till barn. Säkerhet och effektivitet för zolpidem hos pediatriska patienter under 18 år har inte fastställts.

I en 8-veckors studie på pediatriska patienter (i åldern 6-17 år) med sömnlöshet associerad med uppmärksamhetsbrist/hyperaktivitetsstörning (ADHD) minskade inte en oral lösning av zolpidemtartrat doserad med 0,25 mg/kg vid sänggåendet sömnlatens jämfört med placebo. Psykiatriska störningar och störningar i nervsystemet utgjorde de vanligaste (>5 %) behandlingsframträdande biverkningarna som observerats med zolpidem jämfört med placebo och inkluderade yrsel (23,5 % mot 1,5 %), huvudvärk (12,5 % mot 9,2 %) och hallucinationer rapporterades hos 7 % av de pediatriska patienterna som fick zolpidem; ingen av de pediatriska patienterna som fick placebo rapporterade hallucinationer [se VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER]. Tio patienter på zolpidem (7,4 %) avbröt behandlingen på grund av en biverkning.

Geriatrisk användning
Totalt 154 patienter i USA-kontrollerade kliniska prövningar och 897 patienter i icke-amerikanska kliniska prövningar som fick zolpidem var ≥60 år gamla. För en grupp amerikanska patienter som fick zolpidem i doser på ≤10 mg eller placebo förekom tre biverkningar med en incidens på minst 3 % för zolpidem och för vilka incidensen av zolpidem var minst dubbelt så stor som placeboincidensen (dvs. kan anses vara drogrelaterad).

Biverkning Zolpidem Placebo
Yrsel 3 % 0 %
Dåsighet 5% 2%
Diarré 3% 1%
Totalt 30/1 959 (1,5 %) icke-amerikanska patienter som fick zolpidem rapporterade fall, inklusive 28/30 (93 %) som var ≥70 år gamla. Av dessa 28 patienter fick 23 (82%) zolpidemdoser >10 mg. Totalt 24/1 959 (1,2 %) icke-amerikanska patienter som fick zolpidem rapporterade förvirring, inklusive 18/24 (75 %) som var ≥70 år gamla. Av dessa 18 patienter fick 14 (78%) zolpidemdoser >10 mg.

Dosen av AMBIEN hos äldre patienter är 5 mg för att minimera biverkningar relaterade till nedsatt motorisk och/eller kognitiv prestation och ovanlig känslighet för lugnande/hypnotiska läkemedel [se VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER].

Könsskillnad i farmakokinetik
Kvinnor tar bort zolpidemtartrat från kroppen i lägre hastighet än män. Cmax och AUC parametrar för zolpidem var cirka 45 % högre vid samma dos hos kvinnliga försökspersoner jämfört med manliga försökspersoner. Med tanke på de högre blodnivåerna av zolpidemtartrat hos kvinnor jämfört med män vid en given dos, är den rekommenderade initialdosen av AMBIEN för vuxna kvinnor 5 mg, och den rekommenderade dosen för vuxna män är 5 eller 10 mg.

Hos geriatriska patienter är clearance av zolpidem liknande hos män och kvinnor. Den rekommenderade dosen av AMBIEN till geriatriska patienter är 5 mg oavsett kön.

Nedsatt leverfunktion
Den rekommenderade dosen av AMBIEN till patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion är 5 mg en gång dagligen omedelbart före sänggåendet. Undvik användning av AMBIEN till patienter med gravt nedsatt leverfunktion eftersom det kan bidra till encefalopati [se DOSERING OCH ADMINISTRERING, VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER, KLINISK FARMAKOLOGI].

ÖVERDOS
Tecken och symtom
Efter godkännandet av överdosering med enbart zolpidemtartrat eller i kombination med CNS-depressiva medel har medvetandeförsämring från somnolens till koma, kardiovaskulära och/eller respiratoriska komprometteringar och dödlig utgång rapporterats.

Rekommenderad behandling
Allmänna symtomatiska och stödjande åtgärder bör användas tillsammans med omedelbar magsköljning där så är lämpligt. Intravenös vätska ska administreras vid behov. Zolpidems lugnande hypnotiska effekt visade sig minska av flumazenil och kan därför vara användbar; administrering av flumazenil kan dock bidra till uppkomsten av neurologiska symtom (kramper). Som i alla fall av överdosering av läkemedel bör andning, puls, blodtryck och andra lämpliga tecken övervakas och allmänna stödåtgärder vidtas. Hypotoni och CNS-depression bör övervakas och behandlas med lämplig medicinsk intervention. Sederande läkemedel ska avstå efter överdosering av zolpidem, även om excitation inträffar. Värdet av dialys vid behandling av överdosering har inte fastställts, även om hemodialysstudier på patienter med njursvikt som får terapeutiska doser har visat att zolpidem inte är dialyserbart.

Liksom vid hantering av all överdosering bör möjligheten av flera läkemedelsintag övervägas. Läkaren kan överväga att kontakta ett giftkontrollcenter för uppdaterad information om hanteringen av överdosering av hypnotiska läkemedel.

KONTRAINDIKATIONER

AMBIEN är kontraindicerat hos patienter

som har upplevt komplexa sömnbeteenden efter att ha tagit AMBIEN [se VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER.]
med känd överkänslighet mot zolpidem. Observerade reaktioner inkluderar anafylaxi och angioödem [se VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER].

KLINISK FARMAKOLOGI
Handlingsmekanism
Zolpidem är en GABAA-receptorpositiv modulator som antas utöva sina terapeutiska effekter vid korttidsbehandling av sömnlöshet genom att binda till bensodiazepinstället på α1-subenheten som innehåller GABAA-receptorer, vilket ökar frekvensen av kloridkanalöppning vilket resulterar i hämning av neuronal excitation .

Farmakodynamik
Zolpidem binder till GABAA-receptorer med större affinitet för α1-subenhet jämfört med α2- och α3-subenhetsinnehållande receptorer. Zolpidem har ingen märkbar bindningsaffinitet för α5-subenhet som innehåller GABAA-receptorer. Denna bindningsprofil kan förklara den relativa frånvaron av myorelaxerande effekter i djurstudier. Zolpidem har ingen märkbar bindningsaffinitet för dopaminerga D2, serotonerga 5HT2, adrenerga, histaminerga eller muskarina receptorer.

Farmakokinetik
Den farmakokinetiska profilen för AMBIEN kännetecknas av snabb absorption från mag-tarmkanalen och en kort eliminationshalveringstid (T½) hos friska försökspersoner.

I en endosövergångsstudie på 45 friska försökspersoner som administrerades 5 och 10 mg zolpidemtartrattabletter, var de genomsnittliga toppkoncentrationerna (Cmax) 59 (intervall: 29 till 113) respektive 121 (intervall: 58 till 272) ng/ml. , som inträffar vid en medeltid (Tmax) på 1,6 timmar för båda. Den genomsnittliga eliminationshalveringstiden för AMBIEN var 2,6 (intervall: 1,4 till 4,5) och 2,5 (intervall: 1,4 till 3,8) timmar, för 5 respektive 10 mg tabletter. AMBIEN omvandlas till inaktiva metaboliter som elimineras primärt genom renal utsöndring. AMBIEN visade linjär kinetik i dosintervallet 5 till 20 mg. Total proteinbindning visade sig vara 92,5 ± 0,1 % och förblev konstant, oberoende av koncentration mellan 40 och 790 ng/ml. Zolpidem ackumulerades inte hos unga vuxna efter nattlig dosering med 20 mg zolpidemtartrattabletter under 2 veckor.

En mateffektstudie på 30 friska manliga försökspersoner jämförde farmakokinetiken för AMBIEN 10 mg när det administrerades under fasta eller 20 minuter efter en måltid. Resultaten visade att medel-AUC och Cmax minskade med 15 % respektive 25 % med föda, medan medel-Tmax förlängdes med 60 % (från 1,4 till 2,2 timmar). Halveringstiden förblev oförändrad. Dessa resultat tyder på att AMBIEN inte bör administreras med eller omedelbart efter en måltid, för snabbare sömnstart.

Särskilda populationer
Äldre
Hos äldre bör dosen för AMBIEN vara 5 mg [se VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER, DOSERING OCH ADMINISTRERING]. Denna rekommendation är baserad på flera studier där medel-Cmax, T½ och AUC ökade signifikant jämfört med resultat hos unga vuxna. I en studie av åtta äldre försökspersoner (>70 år) ökade medelvärdena för Cmax, T½ och AUC signifikant med 50 % (255 mot 384 ng/ml), 32 % (2,2 mot 2,9 timmar) och 64 % (955 vs 1 562 ng·timme/ml) jämfört med yngre vuxna (20 till 40 år) efter en oral engångsdos på 20 mg. AMBIEN ackumulerades inte hos äldre försökspersoner efter en nattlig oral dosering av 10 mg under 1 vecka.

Nedsatt leverfunktion
Farmakokinetiken för AMBIEN hos åtta patienter med kronisk leverinsufficiens jämfördes med resultat hos friska försökspersoner. Efter en engångsdos på 20 mg peroral zolpidemtartrat visade sig genomsnittlig Cmax och AUC vara två gånger (250 vs 499 ng/ml) respektive fem gånger (788 vs 4 203 ng·timme/ml) högre hos patienter med nedsatt leverfunktion. Tmax ändrades inte. Medelhalveringstiden hos cirrospatienter på 9,9 timmar (intervall: 4,1 till 25,8 timmar) var längre än den som observerades hos normala försökspersoner på 2,2 timmar (intervall: 1,6 till 2,4 timmar) [se DOSERING OCH ADMINISTRERING, VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER, Användning i Specifika populationer].

Nedsatt njurfunktion

Farmakokinetiken för zolpidemtartrat studerades hos 11 patienter med njursvikt i slutstadiet (medelvärde ClCr = 6,5 ± 1,5 ml/min) som genomgick hemodialys tre gånger i veckan, som doserades med zolpidemtartrat 10 mg oralt varje dag i 14 eller 21 dagar . Inga statistiskt signifikanta skillnader observerades för Cmax, Tmax, halveringstid och AUC mellan den första och sista dagen av läkemedelsadministrering när justeringar av baslinjekoncentrationen gjordes. Zolpidem var inte hemodialyserbart. Ingen ansamling av oförändrat läkemedel uppträdde efter 14 eller 21 dagar. Zolpidems farmakokinetik var inte signifikant annorlunda hos patienter med nedsatt njurfunktion. Ingen dosjustering är nödvändig hos patienter med nedsatt njurfunktion.

Läkemedelsinteraktioner

Drogad känsla 3 –
Svaghet 2 1
Depression 2 1
Onormala drömmar 1 –
Amnesi 1 –
Sömnstörning 1
Mag-tarmsystemet
Diarré 3 2
Magsmärtor 2 2
Förstoppning 2 1
Andningssystem
Bihåleinflammation 4 2
Faryngit 3 1
Hud och bihang
Utslag 2 1
* Reaktioner rapporterade av minst 1 % av patienterna som behandlats med AMBIEN och med en högre frekvens än placebo

 

Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,Köp Ambien Zolpidem10 mg,

Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,vKöp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,vKöp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,vKöp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,vKöp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,vKöp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg,Köp Ambien (Zolpidem) 10 mg10 mg

Additional information

Antal

100 piller, 150 piller, 200 piller, 300 piller, 400 piller, 500 piller

Submit your review

Your email address will not be published.

Reviews

There are no reviews yet.

See It Styled On Instagram

    Instagram did not return a 200.

Main Menu

Köp Belsomra 20 mg

Köp Ambien Zolpidem10 mg

kr1,800.00kr5,100.00

Add to Cart