10 bästa mediciner mot ångest

Top 10 medications to treat anxiety

anxiety medications

Här är de 10 bästa medicinerna för ångest, som syftar till att behandla de associerade symtomen snarare än att bota sjukdomen.
De 10 bästa medicinerna för ångest sammanfattas nedan:

1. Bensodiazepiner (även kallade lugnande medel)
Hur de fungerar: Den exakta verkningsmekanismen för bensodiazepiner är inte välkänd. Dessa läkemedel verkar främst genom att öka nivåerna av en kemisk substans i hjärnan och ryggmärgen (neurotransmittor) som kallas gamma-aminosmörsyra eller GABA. Förhöjda GABA-nivåer har en lugnande effekt på nervceller som lindrar ångestsymtom.
Exempel: Valium (diazepam), Ativan (lorazepam) och Xanax (alprazolam)
Biverkningar: Förvirring, yrsel, dåsighet, ostadighet, sömnstörningar, känsla av desorientering, minnesstörning, irritabilitet och aggression

2. Betablockerare (även kallade beta-adrenerga blockerare)
Hur de fungerar: De blockerar effekten av hormonet adrenalin (adrenalin). Detta resulterar i att hjärtats sammandragningshastighet och kraft sänks. Följaktligen lindras symtomen som häftiga hjärtslag eller hjärtklappning.
Exempel: Inderal (propranolol), Sectral (acebutolol) och Zabeta (bisoprolol)
Biverkningar: Trötthet, viktökning, kalla händer eller fötter, andningssvårigheter, sömnsvårigheter och störda blodfetter kan utlösa astma hos känsliga individer.

3. Serotonin

noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) (även kallade selektiva serotoninnoradrenalinåterupptagshämmare eller SSNRI)
Hur de fungerar: De ökar hjärnnivåerna av de två hormonerna som kallas serotonin och noradrenalin. Dessa hormoner är typer av må-bra-hormoner som förbättrar humöret. SNRIs verkar genom att blockera eller minska återupptaget av dessa två hormoner av nervcellerna, vilket ökar deras aktivitet i hjärnan.
Exempel: Pristiq (desvenlafaxin), Cymbalta (duloxetin) och Effexor (venlafaxin)
Biverkningar: Förstoppning, muntorrhet, yrsel, huvudvärk, värmevallningar, illamående, diarré, minskad libido och erektil dysfunktion

4. Selektiva serotoninåterupptagshämmare
Hur de fungerar: De ökar hjärnnivåerna av serotonin genom att blockera dess återupptag av nervcellerna. Ökade serotoninnivåer förbättrar humöret och hjälper till att lindra ångest.
Exempel: Lexapro (escitalopram), Prozac (fluoxetin) och Celexa (citalopram)
Biverkningar: Huvudvärk, störd sömn, dåsighet, illamående, kräkningar, diarré, dimsyn, nervositet, rastlöshet, agitation och sexuell dysfunktion

5.Tricykliska antidepressiva medel
Hur de fungerar: Dessa mediciner verkar genom att återställa balansen mellan vissa neurotransmittorer i hjärnan. De gör detta genom att öka nivåerna av serotonin och noradrenalin samtidigt som de minskar nivåerna av en annan signalsubstans som kallas acetylkolin.
Exempel: Tofranil (imipramin), Elavil (amitriptylin) och Sinequan (doxepin)
Biverkningar: Muntorrhet, förstoppning, viktökning, dimsyn, utslag, nässelfeber, ökad hjärtfrekvens och postural hypotoni (fall i blodtryck när du står upp)
6.Tricykliska antidepressiva medel
Hur de fungerar: Dessa mediciner verkar genom att återställa balansen mellan vissa neurotransmittorer i hjärnan. De gör detta genom att öka nivåerna av serotonin och noradrenalin samtidigt som de minskar nivåerna av en annan signalsubstans som kallas acetylkolin.
Exempel: Tofranil (imipramin), Elavil (amitriptylin) och Sinequan (doxepin)
Biverkningar: Muntorrhet, förstoppning, viktökning, dimsyn, utslag, nässelfeber, ökad hjärtfrekvens och postural hypotoni (fall i blodtryck när du står upp)
7. Antipsykotiska läkemedel
Hur de fungerar: De förändrar nivåerna av neurotransmittorer, nämligen dopamin, acetylkolin, serotonin och adrenalin i hjärnan.
Exempel: Seroquel (quetiapin), Risperdal (risperidon) och Abilify (aripiprazol)
Biverkningar: Dåsighet, sexuell dysfunktion, postural hypotoni, hjärtklappning, förstoppning och viktökning
8.Antihistaminer
Hur de fungerar: De har en lugnande effekt genom att blockera vissa typer av receptorer i hjärnan.
Exempel: Atarax eller Vistaril (hydroxyzin) och Sominex (difenhydramin)
Biverkningar: Dåsighet, förvirring, torr näsa/mun/hals, ökad hjärtfrekvens, nervositet, dimsyn, lågt blodtryck, aptitlöshet och menstruationsrubbningar
9. Monoaminoxidashämmare
Hur de fungerar: Dessa läkemedel blockerar verkan av vissa kemikalier (enzymer) som kallas monoaminoxidaser (MAO) i hjärnan. MAO bryter ner signalsubstanser som dopamin, serotonin och noradrenalin. Genom att blockera MAO ökar nivåerna av dessa signalsubstanser i hjärnan, vilket lindrar vissa ångestsymtom.
Exempel: Marplan (isokarboxazid), Nardil (fenelzin) och Parnate (tranylcypromin)
Biverkningar: Yrsel, dåsighet, sömnsvårigheter, illamående, viktökning, muskelsmärta, vätskeretention, känsla av nålar och sexuell dysfunktion
10. Alfa-blockerare (även kallade alfa-adrenerga antagonister)
Hur de fungerar: Dessa mediciner blockerar verkan av hormonet noradrenalin i hjärnan. Detta hjälper till att lindra mardrömmar hos personer med post

10 bästa mediciner mot ångest,10 bästa mediciner mot ångest,10 bästa mediciner mot ångest,10 bästa mediciner mot ångest,10 bästa mediciner mot ångest,10 bästa mediciner mot ångest,10 bästa mediciner mot ångest,10 bästa mediciner mot ångest,10 bästa mediciner mot ångest,

 

 

 

Main Menu